Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 3.7.2013

Ympäristö ja ilmasto: komissio investoi 281,4 miljoonaa euroa uusiin ympäristö- ja ilmastohankkeisiin

Euroopan komissio on hyväksynyt 248 uuden hankkeen rahoituksen Euroopan unionin ympäristörahastosta, Life+-ohjelmasta. Hankkeet kattavat toimia, jotka liittyvät luonnonsuojeluun, ilmastonmuutokseen, ympäristöpolitiikkaan sekä ympäristökysymyksiä koskevaan tiedotukseen ja viestintään kaikissa jäsenvaltioissa. Hankkeiden kokonaiskustannukset ovat noin 556,4 miljoonaa euroa, josta EU:n osuus on 281,4 miljoonaa euroa.

Ympäristöasioista vastaavan komissaarin Janez Potočnikin mukaan Life+-ohjelmasta myönnetään edelleen erittäin tärkeää rahoitustukea innovatiivisiin hankkeisiin. ”Näillä uusilla hankkeilla edistetään huomattavasti Euroopan luonnonpääoman suojelemista, säilyttämistä ja kunnostamista. Niiden avulla pääsemme EU:ssa lähemmäs resurssitehokkaampaa, vihreämpää ja kilpailukykyisempää vähähiilistä taloutta koskevaa tavoitettamme.

”Olen iloinen todetessani, että yhä useammat Life-hankkeet liittyvät ilmastotoimiin. Emmekä suinkaan jätä asiaa tähän: vuodet 2014–2020 kattavassa uudessa Life-ohjelmassa on varattu ilmastotoimiin 850 miljoonaa euroa. Tämä tarkoittaa sitä, että ilmastotoimiin käytettävät varat kolminkertaistuvat”, totesi puolestaan ilmastokomissaari Connie Hedegaard.

Komissio sai syyskuussa 2012 päättyneeseen viimeisimpään tarjouspyyntöönsä 1 159 hakemusta.

Luonnon ja luonnon monimuotoisuuden Life+-tukea saavilla hankkeilla parannetaan uhanalaisten lajien ja luontotyyppien suojelun tasoa. Komissiolle toimitettiin 258 ehdotusta. Se myönsi rahoitusta 92:lle suojelujärjestöjen, viranomaisten ja muiden kumppanien yhteistyöhankkeelle. Näiden hankkeiden, jotka toteutetaan hankkeiden edunsaajien johdolla 24 jäsenvaltiossa, kokonaiskustannukset ovat 247,4 miljoonaa euroa, josta EU:n osuus on noin 139,3 miljoonaa euroa. Suurin osa hankkeista (82 hanketta) liittyy luonnonsuojeluun. Niillä edistetään lintu- ja/tai luontodirektiivien ja Natura 2000 -verkoston täytäntöönpanoa. Lisäksi toteutetaan 10 pilottihanketta, joilla pyritään vaikuttamaan laajempiin luonnon monimuotoisuutta koskeviin kysymyksiin (luonnon monimuotoisuuden Life+-hankkeet).

Ympäristöpolitiikan ja -hallinnon Life+-tukea saavat hankkeet ovat pilottihankkeita, joilla edistetään innovatiivisten toimintapolitiikkojen, tekniikoiden, menetelmien ja välineiden kehittämistä. Komissiolle toimitettiin 743 ehdotusta. Komissio myönsi rahoitusta 146:lle yksityisen ja julkisen sektorin järjestöjen hankkeelle. Valittujen hankkeiden, jotka toteutetaan hankkeiden edunsaajien johdolla 18 jäsenvaltiossa, kokonaiskustannukset ovat 298,5 miljoonaa euroa, josta EU:n osuus on noin 136,8 miljoonaa euroa.

Komissio rahoittaa tästä kategoriasta 29:ää ilmastonmuutokseen liittyvää hanketta yli 34,6 miljoonalla eurolla, ja hankkeiden kokonaisbudjetti on 81,1 miljoonaa euroa. Lisäksi monilla muita kysymyksiä koskevilla hankkeilla on välillistä vaikutusta kasvihuonekaasupäästöihin.

Muita keskeisiä aloja ovat muun muassa vesi, jätteet, luonnonvarat, kemikaalit, kaupunkiympäristö, maaperä ja ilmanlaatu.

Tiedotuksen ja viestinnän Life+-hankkeiden tarkoituksena on jakaa tietoa ja lisätä ympäristökysymysten näkyvyyttä. Komissiolle toimitettiin 158 ehdotusta, ja se päätti myöntää rahoitusta 10:lle yksityisen ja julkisen sektorin luonnonsuojelu- ja/tai ympäristöjärjestöjen hankkeelle. Rahoitusta saavat hankkeet toteutetaan yhdeksässä jäsenvaltiossa. Hankkeiden kokonaiskustannukset ovat 10,5 miljoonaa euroa, josta EU:n osuus on noin 5,2 miljoonaa euroa.

Neljässä näistä kymmenestä hankkeesta keskitytään luontoa ja luonnon monimuotoisuutta koskevan tietämyksen lisäämiseen. Kuudessa muussa hankkeessa keskitytään muihin ympäristöasioihin, kuten ilmastonmuutokseen, luonnonvarojen käytön tehokkuuteen ja rannikoiden saastumisen ehkäisemiseen.

Tausta

Life-ohjelman rahoituksesta uudella ohjelmakaudella 2014–2020 päästiin epäviralliseen sopimukseen Brysselissä 27. kesäkuuta 2013. Uutuutena otettiin mukaan erillinen ilmastonmuutokseen ja sen vaikutuksiin sopeutumiseen keskittyvä osio ja uusi rahoitusluokka integroiduille hankkeille. Tällä on tarkoitus vauhdittaa ympäristölainsäädännön täytäntöönpanoa, kun hankkeita voidaan laajentaa ottamalla käyttöön lisää EU:n, kansallisia tai yksityisiä varoja. Sopimus voidaan siirtää lainsäädäntöön vasta, kun sille saadaan Euroopan parlamentin ja neuvoston virallinen hyväksyntä.

Life+ on Euroopan unionin ympäristöhankkeiden rahoitusväline. Sen kokonaistalousarvio on 2,14 miljardia euroa kaudella 2007–2013. Tänä aikana komissio järjestää vuosittain yhden Life+-hankkeiden ehdotuspyyntökierroksen.

Lisätietoja

Liitteessä on tiivistelmä kaikista uusista Life+-tukea saaneista hankkeista maittain jaoteltuna: MEMO/13/638 (+ käännös Suomessa toteutettavista hankkeista)

Lisätietoja Life +-ohjelmasta ja Life-ohjelman 20 vuodesta, katso myös:

http://ec.europa.eu/life

Lisätietoja saa myös asianomaisilta kansallisilta viranomaisilta:

http://ec.europa.eu/environment/life/contact/nationalcontact/index.htm

Yhteyshenkilöt:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

Stephanie Rhomberg (+32 2 298 72 78)

Liite

LIFE+-hankkeet vuonna 2012

Suomi 6 hanketta (17,8 miljoonaa euroa)

Ympäristöpolitiikan ja -hallinnon Life+ -tuki (4 hanketta:12,1 miljoonaa euroa)

LIFE+ UPACMIC (Ramboll Finland Oy): Hankkeen tavoitteena on osoittaa, että kaivosten kunnostamiseen on olemassa teknisesti ja ympäristön kannalta toteuttamiskelpoisia vaihtoehtoja. Hankkeessa kaivos kunnostetaan stabiloimalla jätemateriaalit kemiallisesti ja fyysisesti. Tämä jätemateriaali voidaan muuntaa arvokkaaksi tiivistysmateriaaliksi. Menetelmällä voidaan myös välttää maaperän ja veden pilaantuminen ja niihin liittyvät terveysongelmat. Yhteyshenkilö: pentti.lahtinen@ramboll.fi

LIFE MONIMET (Ilmatieteen laitos): Life MONIMET -hankkeen tarkoituksena on esitellä uusi lähestymistapa sellaisten ilmastonmuutosta koskevien indikaattorien paikalla tapahtuvaan seurantaan ja kartoittamiseen, jotka vaikuttavat päästöjen vähennyspotentiaaliin sekä boreaalisten metsien ja suomaiden herkkyysarvioihin. Liittyy ilmastonmuutokseen. Yhteyshenkilö: ali.nadir.arslan@fmi.fi

LIFE+ 2012 N-SINK (Lammin biologinen asema): Hankkeessa esitellään typen poistoon tähtäävä jäteveden puhdistusprosessi. Tavoitteena on Itämeren rehevöitymisen vähentäminen. Erityisesti siinä esitellään innovatiivinen sedimentin suodatusprosessi, jolla vähennetään jäteveden typpikuormaa, kun typpeä vapautuu nitraattina. Hankkeen ensisijaisena tavoitteena esitellä tämä uusi tapa poistaa typpeä jätevedestä ja helpottaa denitrifikaatiota käyttämällä sedimentin luonnollista ekosysteemipalvelua. Yhteyshenkilö: lauri.arvola@helsinki.fi

LIFEPeatLandUse (Suomen metsäntutkimuslaitos - Metla): Tämän hankkeen päätavoitteena on kvantifioida ja arvioida ekosysteemipalveluja ja auttaa näin maankäytön suunnittelijoita ja päättäjiä tekemään ekologisesti, taloudellisesti ja sosiokulttuurisesti kestäviä maankäyttöpäätöksiä. Tähän pyritään kehittämällä ja esittelemällä päätöksenteon tukena toimiva järjestelmä, jolla yhdistetään ympäristöön liittyviä ja taloudellisia tietoja kustannustehokkaiden maankäyttövaihtoehtojen löytämiseksi ja siten ekosysteemipalvelujen hyötyjen turvaamiseksi. Yhteyshenkilö: anne.tolvanen@metla.fi

Luonnon Life+-tuki (1 hanke – 5,3 miljoonaa euroa)

LIFE Saimaa Seal (Metsähallitus): Tämän hankkeen tavoitteena on parantaa Saimaannorpan suojelun tasoa vähentämällä riskejä, erityisesti kalastukseen, ihmisen aiheuttamiin häiriöihin ja ilmastonmuutokseen liittyvät riskit. Hankkeen tuloksia käytetään ajantasaistettaessa hylkeiden suojelustrategiaa ja siihen liittyviä säännöksiä. Yhteyshenkilö: mikko.tiira@metsa.fi

Tiedotuksen ja viestinnän Life+-tuki (1 hanke – 0,4 miljoonaa euroa)

LIFE+ CrayMate (Itä-Suomen yliopisto): Hankkeen tavoitteena on lisätä suuren yleisön ja eturyhmien tietoisuutta kotoperäisten rapukantojen merkityksestä luonnon monimuotoisuudelle ja vesiekosysteemeille. Hankkeeseen liittyy kampanja, jossa esitetään kotoperäisten rapukantojen suurimmat uhat Suomessa. Yhteyshenkilö: japo.jussila@uef.fi

Finland 6 projekt (17,8 miljoner euro)

LIFE+ Miljöpolitik och miljöförvaltning (4 projekt – 12.1 miljoner euro)

LIFE+ UPACMIC (Ramboll Finland Oy): Projektet ska demonstrera att det finns tekniskt och miljömässigt genomförbara alternativ för at sanera gruvor genom kemisk och fysisk stabilisering av avfallsmaterial, som sedan kan omvandlas till värdefulla material för förseglande skikt. På så sätt undviks också förorening av vatten och mark, och därigenom uppkommande hälsoproblem. Kontaktperson: pentti.lahtinen@ramboll.fi

LIFE MONIMET (Ilmatieteen laitos): Projektet LIFE MONIMET ska demonstrera nya metoder för att på plats övervaka och kartlägga klimatförändringsindikatorer som kan påverka boreala skogars och torvmossars lindringspotential och uppskattade sårbarhet. Relevant för klimatförändring. Kontaktperson: ali.nadir.arslan@fmi.fi

LIFE+ 2012 N-SINK (Lammin biologinen asema): Projektet ska demonstrera processer för avskiljning av kväve vid vattenrening för att undvika eutrofiering av Östersjön. I synnerhet ska det demonstrera en innovative sedimentfiltreringsprocess för att minska kvävebelastningen när kväve från avloppsvatten frigörs i form av nitrat. Projektets främsta syfte är att demonstrera denna nya metod för att öka kväveavskiljningen fån avloppsvatten och bidra till denitrifieringen gen matt utnyttjasedimentets naturliga ekosystemtjänster. Kontaktperson: lauri.arvola@helsinki.fi

LIFEPeatLandUse (Skogsforskningsinstitutet - Metla): Detta projekt syftar i första hand till att kvantifiera och bedöma ekosystemtjänster för att hjälpa dem som sysslar med fysisk planering och beslutsfattare att fatta beslut om fysisk planering utifrån ekologiskt, ekonomiskt och sociokulturellt hållbara fakta. Detta ska ske genom utveckling och demonstration av et beslutsunderstödjande system som sammanställer miljö- och ekonomiuppgifter för att identifiera kostnadseffektiva alternativ för fysisk planering och därigenom bevara de positiva effekter som ekosystemtjänster medför. Kontaktperson: anne.tolvanen@metla.fi

LIFE+ Natur (1 projekt – 5,3 miljoner euro)

LIFE Saimaa Seal (Metsähallitus): Detta projekt syftar till att förbättra bevarandestatusen för saimensäl genom att minska de risker djuren utsätts för (t.ex. risker till följd av fiske, mänskliga störningar och klimatförändring). Projektresultaten ska användas för att uppdatera strategin för sälarnas bevarande och lagstiftningen kring detta. Kontaktperson: mikko.tiira@metsa.fi

LIFE+ Information och kommunikation (1 projekt – 0,4 miljoner euro)

LIFE+ CrayMate (University of Eastern Finland): Syftet med detta projekt är att öka medvetenheten om inhemska kräftstammars betydelse för den biologiska mångfalden och ekosystemen i vattnet bland allmänheten och intressegrupper. En kampanj för att lyfta fram de största hoten mot inhemska kräftstammar i Finland kommer att genomföras. Kontaktperson: japo.jussila@uef.fi


Side Bar