Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 3. juuli 2013

Komisjon investeerib 281,4 miljonit eurot uutesse keskkonna- ja kliimaprojektidesse

Euroopa Komisjon kiitis ELi keskkonnafondi LIFE+ programmi alusel heaks 248 uue projekti rahastamise. Need projektid on seotud looduskaitse, kliimamuutuse ja keskkonnapoliitikaga ning keskkonnaküsimusi käsitleva teabe ja teabevahetusega kõikides liikmesriikides. Kokku investeeritakse projektidesse ligikaudu 556,4 miljonit eurot, millest EL annab 281,4 miljonit eurot.

ELi keskkonnavolinik Janez Potočnik ütles: LIFE+ programmi raames eraldatakse jätkuvalt innovatsiooniprojektidele väga vajalikke rahalisi vahendeid. Nende projektidega aidatakse oluliselt kaasa looduskapitali kaitsmisele, säilitamisele ja suurendamisele. Nende abil jõuame ELis lähemale eesmärgile luua ressursitõhus, roheline ja konkurentsivõimeline vähese CO2-heitega majandus.

Kliimameetmete volinik Connie Hedegaard ütles: „Mul on hea meel tõdeda, et üha enam LIFE projekte on seotud kliimameetmetega. Kindlasti soovime, et selliseid projekte oleks veelgi rohkem. Aastateks 2014–2020 kavandatud uues LIFE programmis on kliimameetmete jaoks ette nähtud juba üle 850 miljoni euro. Kliimameetmetele kulutatav raha seega ligikaudu kolmekordistub.”

Viimase, septembris 2012 lõppenud projektikonkursi tulemusel sai komisjon 1 159 projektiettepanekut.

LIFE+ looduse ja bioloogilise mitmekesisuse projektid aitavad parandada ohustatud liikide ja nende elupaikade ja kasvukohtade kaitset. Komisjon sai 258 projektiettepanekut, millest otsustati toetada 92 looduskaitseorganisatsioonide, valitsusasutuste ja muude osaliste koostööprojekti. Neisse projektidesse, mida viiakse ellu toetusesaajate juhtimisel 24 liikmesriigis, investeeritakse kokku 247,4 miljonit eurot, millest EL annab 139,3 miljonit eurot. Enamik projekte (82) on seotud looduskaitsega ning need toetavad linnudirektiivi ja/või loodusdirektiivi ning Natura 2000 võrgustiku rakendamist. Ülejäänud 10 on katseprojektid, mille eesmärk on aidata lahendada üldisemaid bioloogilise mitmekesisusega seotud probleeme (LIFE + bioloogilise mitmekesisuse projektid).

LIFE+ keskkonnapoliitika ja juhtimistava projektid on katseprojektid, mis toetavad uuenduslike tegevuspõhimõtete, tehnoloogiliste lahenduste, meetodite ja vahendite väljatöötamist. Komisjon sai 743 projektiettepanekut, millest otsustati toetada 146 avaliku ja erasektori organisatsioonide esitatud projekti. Nendesse projektidesse, mida viiakse ellu toetusesaajate juhtimisel 18 liikmesriigis, investeeritakse kokku 298,5 miljonit eurot, millest EL annab 136,8 miljonit eurot.

Komisjon eraldab selles valdkonnas üle 34,6 miljoni euro vahetult kliimamuutuse küsimustega tegeleva 29 projekti tarbeks, mille kogueelarvega on 81,1 miljonit eurot. Lisaks sellele avaldavad mitmed teised muudele probleemidele keskenduvad projektid samuti kaudselt kaasa kasvuhoonegaaside heite vähendamisele.

Muud tähtsad valdkonnad on veel vesi, jäätmed, loodusvarad, kemikaalid, linnakeskkond, pinnase ja õhu kvaliteet.

LIFE+ teabe ja teabevahetuse valdkonna projektide eesmärk on jagada teavet ja suurendada teadlikkust keskkonnaküsimuste valdkonnas. Komisjon sai 158 projektiettepanekut, millest otsustati toetada kümmet avaliku ja erasektori looduskaitse- ja/või keskkonnaorganisatsioonide esitatud projekti. Projektid hõlmavad üheksat liikmesriiki ning neisse investeeritakse kokku 10,5 miljonit eurot, millest EL annab ligikaudu 5,2 miljonit eurot.

Kümnest projektist nelja eesmärk on tõsta teadlikkust looduse ja bioloogilise mitmekesisuse olulisusest ning ülejäänud kuus keskenduvad muudele keskkonnaküsimustele, nagu kliimamuutus, ressursside tõhus kasutamine ja rannikualade reostuse vältimine.

Taust

Brüsselis jõuti 27. juunil 2013 mitteametlikule kokkuleppele LIFE programmi järgmise rahastamisperioodi (2014–2020) suhtes. Edaspidi võetakse kasutusele kliimamuutuse mõju leevendamisele ja sellega kohanemisele pühendatud jagu ja integreeritud projektide jaoks uus rahastamiskagetooria. See peaks hoogustama keskkonnaalaste õigusaktide rakendamist, et projekte saaks laiendada, kaasates ELi, riiklikke või erasektori täiendavaid rahastamisallikaid. Kokkuleppe saab vormistada õigusnormina, kui Euroopa Parlament ja nõukogu on selle ametlikult heaks kiitnud.

LIFE+ on Euroopa Liidu keskkonnakaitse rahastamisvahend, mille kogueelarve aastateks 2007–2013 on 2,143 miljardit eurot. Komisjon kuulutab välja ühe LIFE+ projektikonkursi aastas.

Lisateave

Kokkuvõte kõikidest uutest LIFE+ raames rahastatavatest projektidest riikide kaupa, vt: MEMO/13/638 (+ lisa, milles on esitatud Eestis rakendatavate projektide tõlge)

Teave LIFE+ programmi ja LIFE programmi 20 tegevusaasta kohta:

http://ec.europa.eu/life

Võib pöörduda ka asjaomaste asutuste poole liikmesriikides:

http://ec.europa.eu/environment/life/contact/nationalcontact/index.htm

Kontaktisikud:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

Stephanie Rhomberg (+32 2 298 72 78)

Lisa

2012. aasta LIFE + projektid

Eestis

Eesti, kaks projekti (1,7 miljonit)

LIFE+ loodus (2 projekti – 1,7 miljonit)

LIFE Springday (Eesti Loodushoiu Keskus MTÜ) Projekti eesmärk on vältida Eestis nõrglubja allikate pakutavate elupaikade hävimist. Projekti meetmetega parandatakse ka paljude nõrglubja allikatest sõltuvate haruldaste ja ohustatud liikide ja elupaikade kaitsestaatust. Meetmeid võetakse 23 Eestis asuval Natura 2000 kaitsealal. Kontaktisik: jaak.tambets@gmail.com

LIFE HAPPYRIVER (Eesti Loodushoiu Keskus MTÜ): Projekti peamine eesmärk on taastada Laeva jõe säng ning selle lamminiidud Alam-Pedja Natura 2000 kaitsealal. Lisaks kaitstakse projektiga sealseid elupaikasid ja liike, eelkõige ohustatud kala- ja linnuliike. Kontaktisik: meelis.tambets@gmail.com


Side Bar