Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 3. juli 2013

Miljø og klima: Kommissionen investerer 281,4 mio. EUR i nye miljø- og klimaprojekter

Europa-Kommissionen har godkendt støtte til 248 nye projekter under programmet LIFE+, Den Europæiske Unions miljøfond. Der er tale om projekter inden for naturbeskyttelse, klimaændringer, miljøpolitik samt information og oplysning om miljøspørgsmål i samtlige medlemsstater. De udgør samlet set en investering på ca. 556,4 mio. EUR, hvoraf EU vil stille de 281,4 mio. EUR til rådighed.

Miljøkommissær Janez Potočnik udtaler: "Programmet LIFE+ yder vital støtte til innovative projekter. De nye projekter vil bidrage stærkt til at beskytte, bevare og styrke naturkapitalen i EU. De vil bringe os tættere på målet om at gøre EU til en mere ressourceeffektiv, grøn og konkurrencedygtig lavemissionsøkonomi."

Klimakommissær Connie Hedegaard udtaler: "Jeg er i år blevet bekræftet i, at en stadig større andel af LIFE-projekterne bidrager til klimaindsatsen. Det er glædeligt. Men vi ønsker at gøre det endnu bedre: I det nye LIFE-program for 2014-2020 anvendes der over 850 mio. EUR på klimaindsatsen. Det svarer omtrent til en tredobling af det beløb, der anvendes på denne indsats."

Kommissionen modtog 1 159 ansøgninger ved den seneste indkaldelse af forslag, der blev afsluttet i september 2012.

Projekter inden for LIFE+ natur og biodiversitet tjener til at forbedre beskyttelsen af truede arter og naturtyper. Blandt de 258 indsendte forslag har Kommissionen udvalgt 92 projekter blandt partnerskaber mellem miljøbeskyttelsesorganisationer, offentlige myndigheder og andre parter, med henblik på støtte. Projekterne gennemføres af støttemodtagere i 24 forskellige medlemsstater. De udgør samlet en investering på 247,4 mio. EUR, hvoraf EU vil stille ca. 139,3 mio. EUR til rådighed. Størstedelen (82) er naturprojekter, der bidrager til gennemførelsen af fugle- og/eller habitatdirektivet og Natura 2000-nettet. De øvrige 10 projekter er pilotordninger, der tager fat på mere generelle biodiversitetsspørgsmål ("biodiversitetsprojekter" under LIFE+).

Projekter inden for LIFE+ miljøpolitik og forvaltning er pilotprojekter, der bidrager til at udvikle innovative idéer til politikker, teknologier, metoder og instrumenter. Blandt de 743 indsendte forslag har Kommissionen udvalgt 146 projekter fra en bred vifte af organisationer fra den offentlige og private sektor med henblik på støtte. De projekter, der er blevet udvalgt, gennemføres af støttemodtagere i 18 forskellige medlemsstater. De udgør samlet en investering på 298,5 mio. EUR, hvoraf EU vil stille ca. 136,8 mio. EUR til rådighed.

Under denne komponent vil Kommissionen bidrage med mere end 34,6 mio. EUR til 29 projekter til direkte bekæmpelse af klimaforandringer. Det samlede budget er på 81,1 mio. EUR. Foruden disse er der mange andre projekter, som fokuserer på andre problemer, der også får indirekte indvirkning på drivhusgasemissionerne.

Af andre vigtige fokusområder kan nævnes vand, affald og naturressourcer, kemikalier, bymiljø samt jordbunds- og luftkvalitet.

Projekterne inden for LIFE+ information og kommunikation formidler information og skaber opmærksomhed om miljøspørgsmål. Blandt de 158 indsendte forslag udvalgte Kommissionen 10 projekter blandt en bred vifte af natur- og/eller miljøorganisationer inden for den offentlige og private sektor. Projekterne skal gennemføres i ni medlemsstater og repræsenterer en samlet investering på 10,5 mio. EUR, hvoraf EU vil dække omkring 5,2 mio. EUR.

4 ud af de 10 projekter har til formål at øge bevidstheden om natur- og biodiversitetsspørgsmål, mens 6 projekter fokuserer på andre miljøspørgsmål såsom klimaændringer, ressourceeffektivitet og forebyggelse af kystforurening.

Baggrund

Den 27. juni 2013 blev der i Bruxelles indgået en uformel aftale om LIFE-programmets næste støtteperiode (2014-2020). Ændringerne omfatter et afsnit, der specifikt omhandler modvirkning af og tilpasning til klimaændringer samt den nye støttekategori "integrerede projekter". Ændringerne skal sætte skub i gennemførelsen af miljølovgivningen, idet det gøres muligt at opgradere projekter ved at mobilisere yderligere midler fra EU, medlemsstater og private aktører. Parlamentet og Rådet skal nu formelt godkende aftalen, så den kan omsættes til lovgivning.

LIFE+ er Den Europæiske Unions finansielle instrument for miljøet og har et samlet budget på 2,143 mia. EUR for perioden 2007-2013. Kommissionen indkalder forslag til projekter under LIFE+ en gang om året.

Yderligere oplysninger

Landeopdelt sammenfatning af alle nye projekter, som modtager støtte fra LIFE+: MEMO/13/638 (+ bilag med projekterne oversat til dit sprog)

Nærmere oplysninger om LIFE+ og nærmere om de første tyve år af LIFE-programmet:

http://ec.europa.eu/life

Der kan også rettes henvendelse til de relevante nationale myndigheder:

http://ec.europa.eu/environment/life/contact/nationalcontact/index.htm.

Kontaktpersoner:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

Stephanie Rhomberg (+32 2 298 72 78)

Bilag

Projekter under LIFE+ i 2012

DANMARK 3 projekter (10,8 mio. EUR)

LIFE+ natur (3 projekter – 10,8 mio. EUR)

LIFE WETHAB (Miljøministeriet, Naturstyrelsen Vendsyssel): Overordnet har projektet til formål at sikre, at naturtyper på lokaliteterne Jerup Hede, Råbjerg og Tolshave Mose i det danske Natura 2000-net opnår "gunstig" bevaringsstatus. Gennem projektet genoprettes og udvides de pågældende naturtyper, som omfatter aktive højmoser. Projektet imødegår alle de trusler, der har kunnet konstateres. Der lægges vægt på tiden efter LIFE-projektet, hvorfor der i projektet fokuseres på skabelsen af en bæredygtig forvaltningsstruktur. Kontaktperson: vsy@nst.dk / jafri@nst.dk

REDCOHA-LIFE (Naturstyrelsen): Overordnet har projektet til formål at forbedre bevaringsstatus for kystklitnaturtyper på 15 lokaliteter i det danske Natura 2000-net og mindske truslerne mod plantearterne betydeligt. Foranstaltningerne omfatter fjernelse af plantageskov fra faste klitter, udryddelse af invasive plantearter og forbedring af hydrologiske forhold. Kontaktperson: nst@nst.dk

LIFE: Moser i Østdanmark (Guldborgsund Kommune): Projektet har til formål at genoprette og udvide højmoser i Østdanmark, hvor bevaringsstatus for denne naturtype i vådområder er "ugunstig". Projektet tager også sigte på forvaltningen af guldsmeden Leucorrhinia pectoralis og andre naturtyper (særlig alkaliske kær samt kær og moser på kalkholdig bund) med forbindelse til den overordnede naturtype. Kontaktperson: aped@guldborgsund.dk.


Side Bar