Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 3. července 2013

Životní prostředí a klima: Komise investuje 281,4 milionu EUR do nových projektů v této oblasti

Evropská komise schválila financování pro 248 nových projektů v rámci programu LIFE+, což je fond Evropské unie pro životní prostředí. Tyto projekty zahrnují opatření v oblasti ochrany přírody, změny klimatu, environmentální politiky a informací a komunikace o otázkách životního prostředí ve všech členských státech. Celkem představují investice ve výši přibližně 556,4 milionu EUR a podíl EU na této částce činí 281,4 milionu EUR.

Komisař pro životní prostředí Janez Potočnik k tomu uvedl: „Program LIFE+ je i nadále zásadním zdrojem financování pro inovativní projekty. Tyto nové projekty velkým dílem přispějí k ochraně, zachování a zdokonalení evropského přírodního kapitálu. Budou podporovat cíl, který spočívá v přeměně EU v ekologičtější a konkurenceschopnější nízkouhlíkovou ekonomiku, která bude účinně využívat zdroje.“

Komisařka pro oblast klimatu Connie Hedegaardová k tomu dodala: „S radostí i letos pozoruji, že se stále zvyšuje podíl projektů LIFE, které jsou určeny pro oblast klimatu. A my tuto situaci ještě zlepšíme: v novém programu LIFE na období 2014–2020 by mělo být více než 850 milionů EUR vyčleněno právě na oblast klimatu. Díky tomu se téměř ztrojnásobí částka, která se na tuto oblast vydává v současné době.“

V odpovědi na nejnovější výzvu k předkládání návrhů, která byla uzavřena v září 2012, obdržela Komise 1 159 žádostí.

Projekty LIFE+ Příroda a biologická rozmanitost mají zlepšit stav ochrany ohrožených druhů a stanovišť. Z 258 zaslaných návrhů Komise vybrala k financování 92 projektů, jejichž autory jsou partnerství subjektů působících v oblasti životního prostředí, orgánů státní správy a jiných zúčastněných stran. Příjemci těchto projektů se nacházejí ve 24 členských státech a celkem se jedná o investice ve výši 247,4 milionu EUR, z toho 139,3 milionu EUR poskytne EU. Většina z nich (82 projektů) jsou projekty předložené v kategorii Příroda, které přispívají k provádění směrnice o ptácích a směrnice o stanovištích, jakož i sítě Natura 2000. V případě ostatních deseti projektů se jedná o pilotní programy zabývající se širšími otázkami biologické rozmanitosti (LIFE+ „Projekty v oblasti biologické rozmanitosti“).

Projekty LIFE+ Politika a správa v oblasti životního prostředí jsou pilotními projekty, jež přispívají k rozvoji inovativních politických záměrů, technologií, metod a nástrojů. Ze 743 zaslaných návrhů vybrala Komise pro financování 146 projektů, které předložily různé organizace z veřejného a soukromého sektoru. Úspěšné projekty, jejichž příjemci jsou z 18 členských států, představují celkové investice ve výši 298,5 milionu EUR, z toho 136,8 milionu EUR poskytne EU.

V rámci této složky přispěje Komise částkou více než 34,6 milionu EUR na 29 projektů zabývajících se přímo změnou klimatu, s celkovým rozpočtem ve výši 81,1 milionu EUR. Mnohé další projekty, které se zaměřují na jiná témata, budou mít rovněž nepřímý dopad na emise skleníkových plynů.

Dalšími důležitými oblastmi zájmu jsou voda, odpady a přírodní zdroje, chemické látky, městské prostředí, kvalita půdy a ovzduší.

Projekty LIFE+ Informace a komunikace mají za úkol šířit informace a zviditelnit otázky spojené s životním prostředím. Ze 158 zaslaných návrhů vybrala Komise deset projektů, které předložily různé organizace z veřejného a soukromého sektoru působící v oblasti ochrany přírody a/nebo životního prostředí. Vybrané projekty pocházejí z devíti členských států a představují celkové investice ve výši 10,5 milionu EUR, z toho 5,2 milionu EUR poskytne EU.

Čtyři z těchto deseti projektů se zabývají zlepšováním informovanosti o záležitostech týkajících se přírody a biologické rozmanitosti a zbylých šest se zaměřuje na jiné otázky životního prostředí, jako je změna klimatu, účinné využívání zdrojů a prevence znečišťování pobřeží.

Souvislosti

V Bruselu bylo dne 27. června 2013 dosaženo neformální dohody o příštím období financování programu LIFE (2014–2020). Změny zahrnují specifickou sekci pro přizpůsobení se změně klimatu a zmírňování jejích následků a novou kategorii financování pro „integrované projekty“. Tím by se mělo podpořit provádění právních předpisů týkajících se životního prostředí a umožnit, aby se projekty díky mobilizaci dodatečného financování z fondů EU a vnitrostátních a soukromých fondů rozšířily. Nyní je zapotřebí formálního souhlasu Parlamentu a Rady, aby se tato dohoda mohla stát právním předpisem.

LIFE+ je finanční nástroj Evropské unie pro životní prostředí s celkovým rozpočtem 2,143 miliardy EUR na období 2007–2013. V rámci LIFE+ Komise každoročně zveřejňuje jednu výzvu k předkládání návrhů na projekty.

Další informace

Viz přehled všech nových projektů financovaných v programu LIFE+, rozdělený podle jednotlivých zemí: MEMO/13/638 (+ překlad přílohy s projekty za vaši zemi)

Pro informace o programu LIFE+ a podrobnosti o „20 letech programu LIFE“ viz:

http://ec.europa.eu/life

Kromě toho lze kontaktovat příslušné vnitrostátní orgány na adrese:

http://ec.europa.eu/environment/life/contact/nationalcontact/index.htm

Kontaktní osoby:

Joe Hennon (+32 22953593)

Monica Westeren (+32 22991830)

Isaac Valero Ladron (+32 22964971)

Stephanie Rhomberg (+32 22987278)

Příloha

Projekty LIFE+ na rok 2012

ve vaší zemi

Česká republika – 1 projekt (0,6 milionu)

LIFE+ Příroda (1 projekt – 0,6 milionu)

LIFE Beskydy (ČSOP Salamandr): Smilkové travnaté porosty (rod Nardus) pokrývají přibližně 648 ha lokality sítě Natura Beskydy, a představují tak na území České republiky třetí největší stanoviště tohoto typu. Cílem projektu je zlepšit stav tohoto stanoviště z hlediska ochrany a zavést dlouhodobá řídicí opatření. Kontakt: salamandr@salamandr.info


Side Bar