Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE FI

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 2 juli 2013

Statligt stöd: Kommissionen godkänner stöd för investeringar i infrastruktur vid Vasa flygplats

Europeiska kommissionen har konstaterat att Finlands planer på att bevilja ett investeringsstöd på 320 000 euro för modernisering och förbättring av infrastrukturen vid Vasa flygplats på finska västkusten är i linje med EU:s regler om statligt stöd. Projektet kommer framför allt att förbättra förbindelserna i regionen utan att medföra någon oproportionerlig snedvridning av konkurrensen på den inre marknaden. Vasa är en liten regional flygplats med färre än 500 000 passagerare per år. Syftet med projektet är att tillgodose en ökad efterfrågan från flygbolag och passagerare.

Joaquín Almunia, kommissionens vice ordförande med ansvar för konkurrenspolitiken, ger följande kommentar: – Lokala flygplatser är viktiga för tillgängligheten till en region och utvecklingen av lokala företag. För närvarande måste också små stödbelopp för finansiering av flygplatsinfrastrukturer anmälas till kommissionen. Jag föreslår att man gör det mycket lättare att bevilja stöd till små flygplatser i de kommande riktlinjerna om statligt stöd till luftfartssektorn, som kommer att antas i början av nästa år.

I maj 2013 anmälde de finska myndigheterna sina planer på att stödja en modernisering av Vasa flygplats. Kommissionen granskade projektet mot bakgrund av 2005 års riktlinjer för statligt stöd inom luftfartssektorn. Kommissionens utredning visade att infrastrukturprojektet bidrar till ett mål av gemensamt europeiskt intresse genom att förbättra förbindelserna i regionen.

Dessutom har de finska myndigheterna på grundval av en på förhand utarbetad affärsplan visat att det offentliga stödet är nödvändigt och proportionellt. Framför allt är den offentliga finansieringen begränsad till att överbrygga finansieringsglappet, och flygplatsoperatören bidrar väsentligt (med mer än 60 % av de totala investeringskostnaderna) till finansieringen av projektet. I sin bedömning har kommissionen tagit hänsyn till den viktiga roll som denna regionala flygplats spelar för tillgängligheten till västra Finland, och gjort en avvägning mellan transportbehoven å ena sidan och rättvisa konkurrensvillkor inom luftfartssektorn å andra sidan.

Bakgrund

Vasa flygplats ägs och drivs av Finavia Abp, ett aktiebolag helägt av finska staten. Flygplatsen har för närvarande omkring 350 000 passagerare per år. De två närmaste flygplatserna, Björneborg och Karleby-Jakobstad, (193 respektive 120 km från Vasa) ligger cirka 2 timmars restid bort.

Mindre flygplatser inom EU uppvisar den största andelen offentligt ägande och är oftast beroende av offentligt stöd. Det är fortfarande svårt att nå vissa regioner från resten av EU och viktiga nav drabbas i ökande utsträckning av trafikstockningar. Regionala flygplatser spelar en viktig roll för att garantera tillgängligheten till olika regioner inom EU och för att minska trafikstockningarna vid navflygplatserna.

Mot denna bakgrund har kommissionen som mål att skapa mer rättvisa konkurrensvillkor inom luftfartssektorn och samtidigt ge de regionala myndigheterna möjlighet att tillgodose behovet av tillgänglighet och transporter. Tillämpningen av reglerna om statligt stöd på luftfartssektorn är ett led i kommissionens ansträngningar för att förbättra konkurrenskraften och tillväxtpotentialen för EU:s flygplatser och flygbolag. För att ytterligare minska den administrativa bördan föreslår kommissionen att man i de kommande luftfartsriktlinjerna anger kriterierna för när EU-länderna får stödja små flygplatser som saknar andra flygplatser i sin omgivning. På grundval av dessa kriterier kan EU-länderna utforma finansieringssystem som därefter ska godkännas av kommissionen. Projekt som uppfyller kriterierna för en godkänd stödordning skulle sedan kunna finansieras utan ytterligare åtgärder från kommissionens sida. Den 3 juli 2013 kommer kommissionen att inleda ett offentligt samråd om ett förslag till nya riktlinjer.

Dagens beslut är en del av omkring 60 pågående ärenden inom luftfartssektorn som gäller finansieringen av flygplatsinfrastruktur och flygplatsdrift samt avtal mellan flygplatser och flygbolag.

Den icke-konfidentiella versionen av beslutet kommer att finnas tillgängligt med ärendenummer SA.35378 i registret över statligt stödGD Konkurrens webbplats när eventuella konfidentialitetsproblem har lösts. Nya offentliggöranden av beslut om statligt stöd på internet och i Europeiska unionens officiella tidning förtecknas i State Aid Weekly e-News.

Kontaktpersoner:

Antoine Colombani (+32 2 297 45 13, Twitter: @ECspokesAntoine )

Maria Madrid Pina (+32 2 295 45 30)


Side Bar