Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE SV

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 2. heinäkuuta 2013

Valtiontuet: Euroopan komissio hyväksyy tuen Vaasan lentoaseman infrastruktuuri-investoinneille

Euroopan komissio on todennut, että Suomen suunnitelma myöntää 320 000 euron investointituki Vaasan lentoaseman infrastruktuurin parantamiseen ja nykyaikaistamiseen on EU:n valtiontukisääntöjen mukainen. Hanke parantaa alueen liikenneyhteyksiä vääristämättä kohtuuttomasti kilpailua sisämarkkinoilla. Vaasa on pieni alueellinen lentoasema, jonka kautta kulkee alle 500 000 matkustajaa vuodessa. Hankkeen tavoitteena on vastata lentoyhtiöiden ja matkustajien kasvaviin tarpeisiin.

”Paikallisilla lentoasemilla on suuri merkitys alueellisille liikenneyhteyksille ja paikallisten yritysten kehitykselle. Nykyään myös pienet tukimäärät lentoasemainfrastruktuurin rahoitukseen on ilmoitettava komissiolle. Ilmailualan valtiontukia koskevat uudet suuntaviivat annetaan ensi vuoden alussa, ja tuen myöntämistä pienille lentoasemille olisi mielestäni helpotettava merkittävästi”, kilpailupolitiikasta vastaava komission varapuheenjohtaja Joaquín Almunia sanoi.

Suomen viranomaiset ilmoittivat toukokuussa 2013 suunnitelmastaan tukea Vaasan lentoaseman nykyaikaistamista. Komissio tutki hanketta ilmailualan valtiontukia koskevien vuoden 2005 suuntaviivojen mukaisesti. Komission tutkimuksessa kävi ilmi, että infrastruktuurihanke edistää Euroopan yhteistä etua, sillä se parantaa alueen liikenneyhteyksiä.

Lisäksi Suomen viranomaiset osoittivat etukäteen laaditun liiketoimintasuunnitelman perusteella, että julkinen tuki on tarpeellinen ja oikeassa suhteessa sille asetettuihin tavoitteisiin. Julkista rahoitusta myönnetään vain hankkeen rahoitusvajeen kattamiseen, ja lentoaseman pitäjä osallistuu merkittävällä osuudella (yli 60 prosenttia investoinnin kokonaiskustannuksista) hankkeen rahoittamiseen. Komissio on arvioinnissaan on ottanut huomioon tämän alueellisen lentoaseman tärkeän roolin Länsi-Suomen liikenneyhteyksille. Komission näkemyksen mukaan hankkeessa otetaan huomioon sekä ilmailualan tasapuoliset kilpailuolosuhteet että liikenteen tarpeet.

Tausta

Suomen valtion omistama osakeyhtiö Finavia Oyj omistaa Vaasan lentoaseman ja ylläpitää sen toimintoja. Se palvelee tällä hetkellä noin 350 000 matkustajaa vuodessa. Alueen kaksi lähintä lentoasemaa eli Pori (193 kilometriä Vaasasta) ja Pietarsaari-Kokkola (120 km Vaasasta) ovat noin 2 tunnin matkan päässä.

EU:n pienempien lentoasemien enemmistö on julkisessa omistuksessa, ja useimmat niistä ovat riippuvaisia julkisesta tuesta. Tietyiltä alueilta on edelleen huonot liikenneyhteydet muualle EU:hun, ja suurimmat lentoasemat puolestaan kärsivät kasvavista ruuhkista. Alueellisilla lentoasemilla on tärkeä tehtävä, kun pyritään varmistamaan Euroopan alueiden liikenneyhteydet ja vähentämään suurimpien lentoasemien ruuhkia.

Komission tavoitteena on luoda tasavertaisemmat kilpailuolosuhteet ilmailualalle. Alueviranomaisten on kuitenkin samanaikaisesti pystyttävä takaamaan paikkakuntien saavutettavuus ja vastaamaan liikenteen tarpeisiin. Valtiontukisääntöjen soveltaminen ilmailualalla on osa komission toimia, joilla pyritään parantamaan EU:n lentoasemien ja lentoyhtiöiden kilpailukykyä ja kasvupotentiaalia. Jotta voitaisiin edelleen vähentää toimijoiden hallinnollista taakkaa, komissio ehdottaa, että uusissa ilmailualan suuntaviivoissa otetaan käyttöön kriteerit, joiden nojalla jäsenvaltiot voisivat tukea pieniä lentoasemia, joiden lähellä ei ole muita lentoasemia. Näiden kriteerien perusteella jäsenvaltiot voisivat suunnitella rahoitusjärjestelyjä, jotka toimitetaan komissiolle hyväksyttäviksi. Hyväksytyille hankkeille voitaisiin tämän jälkeen myöntää rahoitusta ilman komission jatkotoimia. Komissio käynnistää 3. heinäkuuta 2013 julkisen kuulemisen uusien suuntaviivojen luonnoksesta.

Tämänpäiväinen päätös on yksi komission käsiteltävinä olevista noin 60:stä ilmailualan tapauksesta, jotka koskevat lentoasemien infrastruktuurin ja toiminnan rahoitusta ja lentoasemiin/lentoyhtiöihin liittyviä järjestelyjä.

Päätöksen ei-luottamuksellinen versio tulee saataville kilpailun pääosaston englanninkielisillä verkkosivuilla (DG Competition) olevassa valtiontukirekisterissä (State Aid Register) numerolla SA.35378, kun luottamuksellisuuteen liittyvät seikat on selvitetty. Internetissä ja Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistavat uudet valtiontukipäätökset luetellaan viikoittain ilmestyvässä tiedotteessa State Aid Weekly e-News.

Yhteyshenkilöt :

Antoine Colombani (+32-2) 297 45 13, Twitter: @ECspokesAntoine .

Maria Madrid Pina (+32-2) 295 45 30.


Side Bar