Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 2. júla 2013

Štátna pomoc: Komisia začala hĺbkové preskúmanie opatrení, ktoré prijal štát v prospech slovenskej spoločnosti Novácke chemické závody (NCHZ)

Európska komisia začala s hĺbkovým prešetrovaním, ktorého cieľom je zistiť, či neplatenie príspevkov do systému sociálneho zabezpečenia a ďalších záväzkov voči Slovenskej republike počas konkurzného konania vedeného voči NCHZ bolo v súlade s pravidlami EÚ pre štátnu pomoc. Začatie prešetrovania prináša pre zainteresované tretie strany príležitosť na predloženie pripomienok, čím však nie je dotknutý výsledok tohto prešetrovania.

Novácke chemické závody (NCHZ) vyrábali chemické produkty a mali približne 2000 zamestnancov. V októbri 2009 tento podnik podal na seba návrh na vyhlásenie konkurzu. V novembri 2009 Slovensko prijalo zákon, ktorý správcom konkurzných podstát ukladal povinnosť, aby počas konkurzného konania zabezpečili pokračovanie prevádzky strategickej spoločnosti. V decembri 2009 slovenská vláda vyhlásila NCHZ za strategickú spoločnosť. Účinnosť zákona uplynula v decembri 2010 a NCHZ boli jediným podnikom, na ktorý sa tento zákon počas obdobia svojej účinnosti vzťahoval.

Počas konkurzného konania NCHZ neplatili za svojich zamestnancov príspevky do systému sociálneho zabezpečenia ani ďalšie záväzky voči rôznym štátnym subjektom, a to z toho dôvodu, že príjmy tejto spoločnosti nepokrývali jej prevádzkové náklady. Po uplynutí účinnosti predmetného zákona členovia veriteľského výboru rozhodli o tom, že sa bude pokračovať v prevádzke NCHZ, hoci tento podnik bol naďalej stratový, v dôsledku čoho došlo v priebehu rokov 2009 až 2012 k pribúdaniu verejného dlhu NCHZ. V roku 2012 boli NCHZ predané vo verejnej súťaži českej spoločnosti Via Chem.

Komisia sa predbežne domnieva, že Slovenská republika uplatňovaním zákona o strategických spoločnostiach chránila NCHZ pred výsledkami štandardného konkurzného konania. Takisto existujú určité náznaky, na základe ktorých možno usudzovať, že aj rozhodnutie veriteľského výboru o pokračovaní prevádzky NCHZ v období po uplynutí účinnosti predmetného zákona, je pripísateľné štátu. Komisia teraz bude preverovať, či bola prostredníctvom niektorého z uvedených štátnych opatrení poskytnutá NCHZ hospodárska výhoda v porovnaní s ich konkurentmi, čo by teda predstavovalo štátnu pomoc. V prípade, že by došlo k zisteniu štátnej pomoci, Komisia by sa zaoberala jej zlučiteľnosťou s usmerneniam EÚ o poskytovaní štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu podnikov v ťažkostiach.

Komisia má takisto pochybnosti, či aktíva NCHZ boli predané za trhovú cenu, čo by zabezpečovalo maximalizovanie výnosov určených na uspokojenie veriteľov vrátane štátu. Z analýzy predaja tohto podniku vyplýva, že NCHZ boli predané ako podnik nepretržite pokračujúci v činnosti, a to spolu s výhodami, ktoré NCHZ možno poskytoval štát. Preto sa Komisia domnieva, že ak bola NCHZ poskytnutá štátna pomoc, nový majiteľ by mohol niesť zodpovednosť za jej vrátenie.

Súvislosti

V júli 2009 Komisia udelila NCHZ pokutu vo výške 19,6 mil. EUR za účasť na karteli na trhu s karbidom vápnika (pozri IP/09/1169).

Po vyriešení otázok týkajúcich sa dôverného charakteru informácií bude nedôverné znenie tohto rozhodnutia sprístupnené pod číslom veci SA.33797 v registri štátnej pomoci (State Aid Register) na internetovej stránke GR pre hospodársku súťaž. Nové rozhodnutia o štátnej pomoci uverejnené na internete a v Úradnom vestníku sú uvedené v elektronickom týždenníku štátnej pomoci (State Aid Weekly e-News).

Kontaktné osoby:

Antoine Colombani (+32 2 297 45 13, Twitter: @ECspokesAntoine )

Maria Madrid Pina (+32 2 295 45 30)


Side Bar