Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel/Lipsko 2. júla 2013

Založenie Európskeho združenia učňovskej prípravy

Komisári Androulla Vassiliouová (vzdelávanie, kultúra, viacjazyčnosť a mládež) a László Andor (zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie) dnes na súťaži WorldSkills 2013 v nemeckom Lipsku vyhlásili založenie Európskeho združenia učňovskej prípravy. Združenie bude pomáhať v boji proti nezamestnanosti mladých ľudí skvalitňovaním programov učňovskej prípravy v EÚ a zvyšovaním ich počtu prostredníctvom širokej partnerskej siete zainteresovaných strán v oblasti zamestnanosti a vzdelávania. Bude sa usilovať i o zmenu postojov k učňovskej príprave. Zameriavať sa bude predovšetkým na hľadanie najúspešnejších schém učňovskej prípravy v EÚ a uplatňovanie primeraných riešení v každom členskom štáte.

Združeniu bola vyjadrená podpora v historicky prvom spoločnom vyhlásení, ktoré podpísali Európska komisia, predsedníctvo Rady ministrov EÚ a odborové a zamestnávateľské organizácie pôsobiace na európskej úrovni (Európska konfederácia odborových zväzov – ETUC, BusinessEurope, Európske stredisko podnikov s verejnou účasťou a podnikov všeobecného hospodárskeho záujmu – CEEP a Európska asociácia remesiel, malých a stredných podnikov – UAPME). Združenie propaguje opatrenia, ktoré sa podporia prostredníctvom Európskeho sociálneho fondu, iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí a nového programu EÚ Erasmus+ zameraného na vzdelávanie, odbornú prípravu a mládež.

„Vyzývame všetky zainteresované strany, aby sa zapojili do Európskeho združenia učňovskej prípravy a prispeli k početnejším a kvalitnejším programom učňovskej prípravy v Európe,“ uviedli komisári v spoločnom vyhlásení. „Učňovská príprava môže zohrávať kľúčovú úlohu pri riešení problému nezamestnanosti mladých ľudí tým, že im poskytne zručnosti a skúsenosti, ktoré od nich zamestnávatelia žiadajú.“

Krajiny s pokročilými systémami odborného vzdelávania a prípravy, napríklad Nemecko, Dánsko, Holandsko a Rakúsko, majú zvyčajne nižšiu mieru nezamestnanosti mladých ľudí. Komisia potvrdila tento poznatok v poslednom štvrťročnom prehľad o európskej zamestnanosti a sociálnom začlenení, v ktorom sa uvádza, že učňovská príprava a stáže často otvárajú brány k stálemu zamestnaniu (pozri IP/13/601). Práve preto je učňovská príprava kľúčovým prvkom záruky pre mladých, ktorú Komisia navrhla v decembri 2012 ako súčasť balíka pre zamestnanosť mladých (pozri IP/12/1311 a MEMO/12/938) a ktorú Rada prijala v apríli 2013.

„Musíme sa spojiť a okamžite konať, aby naši mladí získali zručnosti, ktoré im zaistia úspech v osobnom i pracovnom živote,“ poznamenala komisárka Vassiliouová. „Tí, ktorí zodpovedajú za vzdelávanie a zamestnanosť, musia vzhľadom na neprijateľnú mieru nezamestnanosti spolupracovať, aby mladým Európanom uľahčili prechod zo školy do sveta práce,“ dodal komisár Andor.

Združenie bude podporovať vnútroštátne reformy zamerané na zavádzanie alebo posilňovanie schém učňovskej prípravy. Komisia vyzýva všetkých potenciálnych partnerov, aby sa zapojili do združenia, či už ide o verejné orgány, podniky, odborové zväzy, obchodné komory, poskytovateľov odborného vzdelávania a odbornej prípravy, zástupcov mládeže alebo sprostredkovateľov práce. Nabáda ich, aby sa pevne zaviazali rozširovať verejné i súkromné zdroje financovania schém učňovskej prípravy.

Európski zástupcovia odborových zväzov a zamestnávateľov sa podpisom spoločného vyhlásenia zaviazali, že v nasledujúcom polroku sa budú usilovať najmä:

  1. zlepšovať informovanosť zamestnávateľov a mladých ľudí, pokiaľ ide o výhody učňovskej prípravy,

  2. rozširovať skúsenosti a osvedčené postupy vo vlastných radoch,

  3. motivovať vlastné členské organizácie, aby vytvárali kvalitné programy učňovskej prípravy, ktoré budú rozvíjať také potreby, aké si žiada trh práce, a radiť im, ako si pri tom počínať.

Okrem toho budú povzbudzovať svojich členov, aby:

  1. spolupracovali so školami a sprostredkovateľmi práce,

  2. podporovali odbornú prípravu školiteľov pôsobiacich priamo v podniku a odborné vedenie učňov,

  3. zvyšovali počet programov učňovskej prípravy a skvalitňovali ich.

Komisia sa zaviazala:

  1. podporovať partnerské učenie a hodnotenie v záujme reformy politík v členských štátoch, najmä v tých, ktoré dostali odporúčania pre jednotlivé krajiny týkajúce sa odborného vzdelávania a prípravy,

  2. zabezpečiť čo najefektívnejšie využívanie zdrojov EÚ, aby sa prispelo k naplneniu cieľov združenia (podpora systémového rozvoja na všetkých úrovniach, tvorby obsahu vzdelávania a mobility učňov a zamestnancov),

  3. skúmať možnosti začlenenia učňovskej prípravy do siete EURES v úzkej spolupráci s relevantnými zainteresovanými stranami,

  4. vyzvať Eurochambres a ďalšie relevantné zainteresované strany, aby obhajovali opatrenia, ktorými sa prispeje k praktickej realizácii cieľov združenia.

Na dnešnom podujatí sa zúčastňujú aj nemecká spolková ministerka pre vzdelávanie a výskum Johanna Wanková a litovská ministerka pre sociálne zabezpečenie a prácu Algimanta Pabedinskienėová. Združenie sa opiera aj o sieť „veľvyslancov“ podnikateľskej sféry, ktorí sa združujú v rámci Európskeho okrúhleho stola priemyselníkov zastupujúceho 50 nadnárodných spoločností, ktoré zamestnávajú 7 miliónov ľudí. Prezident a generálny riaditeľ spoločnosti Telecom Italia Franco Bernabè povedal: „Toto združenie plne podporujeme. Všetci si musíme osvojiť nové formy spolupráce, aby sme zmenili postoje a vytvorili početnejšie a kvalitnejšie programy učňovskej prípravy.

Európske združenie obchodných a priemyselných komôr (Eurochambres) plánuje podporovať partnerstvá založené na takých, ktoré jeho členovia už nadviazali v Nemecku, Španielsku, Rakúsku, Rumunsku a Maďarsku. Aj Rakúska spolková hospodárska komora realizuje projekty v Rumunsku a na Slovensku s cieľom zaviesť duálny systém učňovskej prípravy, ktorý by spájal výučbu na štátnych školách, ktoré poskytujú odborné vzdelávanie a prípravu, s praxou v podnikoch.

Súvislosti

Komisia svoj plán založiť Európske združenie učňovskej prípravy ohlásila v rámci iniciatívy Prehodnotenie vzdelávania (pozri IP/12/1233) a balíka opatrení pre zamestnanosť mladých (pozri IP/12/1311 a MEMO/12/938). Európska rada na zasadnutí, ktoré sa konalo 7. a 8. februára 2013, vyzvala Komisiu, aby založila združenie ako súčasť opatrení na riešenie problému nezamestnanosti mladých ľudí. Myšlienka založenia združenia je navyše kľúčovým prvkom oznámenia Komisie z 19. júna s názvom „Spoločne pre mladých ľudí Európy“.

V záveroch zo zasadnutia Európskej rady, ktoré sa uskutočnilo 27. a 28. júna 2013, sa uvádza potreba podpory vysoko kvalitnej učňovskej prípravy a učenia sa prácou, a to konkrétne prostredníctvom Európskeho združenia učňovskej prípravy ako kľúčového prvku v úsilí o rozvoj zamestnanosti mladých.

Európske združenie učňovskej prípravy sa otvára počas súťaže WorldSkills Competition.

Ďalšie informácie

Európske združenie učňovskej prípravy http://ec.europa.eu/apprenticeships-alliance

Opatrenia EÚ na boj proti nezamestnanosti mladých ľudí: MEMO/13/464

Európska komisia: Vzdelávanie a odborná príprava/Zamestnanosť mladých

Webová stránka Androully Vassiliouovej

Webová stránka Lászlóa Andora

Androulla Vassiliouová na Twitteri: @VassiliouEU

László Andor na Twitteri: @LaszloAndorEU

Kontaktné osoby:

Dennis Abbott (+32 2 295 9258); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraamová (+32 2 295 9667)

Jonathan Todd (+32 2 299 4107)

Cécile Duboisová (+32 2 295 1883)


Side Bar