Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela/Lipsk, 2 lipca 2013 r.

Inauguracja europejskiego sojuszu na rzecz przygotowania zawodowego

Dzisiaj, podczas konkursu WorldSkills 2013 w Lipsku (Niemcy), Androulla Vassiliou (komisarz ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży) i László Andor (komisarz ds. zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego) zainaugurowali europejski sojusz na rzecz przygotowania zawodowego. Sojusz pomoże w walce z bezrobociem osób młodych, podnosząc jakość i dostępność przyuczania do zawodu w Unii Europejskiej dzięki szeroko zakrojonej współpracy kluczowych zainteresowanych stron w dziedzinie zatrudnienia i edukacji. Jego celem jest też zmiana nastawienia społeczeństwa do przyuczania do zawodu. W szczególności w ramach sojuszu określone zostaną najbardziej skuteczne systemy przyuczania do zawodu, a w każdym państwie członkowskim zastosowane zostaną najodpowiedniejsze rozwiązania.

Poparcie dla sojuszu wyrażono w pierwszej wspólnej deklaracji Komisji Europejskiej, prezydencji Rady Ministrów UE oraz europejskich związków zawodowych i organizacji pracodawców (Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych – ETUC, BusinessEurope, Europejskiego Centrum Przedsiębiorstw Publicznych – CEEP oraz Europejskiego Stowarzyszenia Rzemiosła oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw – UAPME). Sojusz promuje środki wspierane przez Europejski Fundusz Społeczny, Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i Erasmus+, nowy europejski program na rzecz edukacji, kształcenia i młodzieży.

„Wzywamy wszystkie zainteresowane strony do dołączenia do europejskiego sojuszu na rzecz przygotowania zawodowego, aby przyczynić się do podniesienia jakości i dostępności przyuczania do zawodu w Europie” – oświadczyli komisarze we wspólnej deklaracji. „Przyuczanie do zawodu może odegrać kluczową rolę w walce z bezrobociem osób młodych dzięki umożliwieniu młodzieży zdobywania umiejętności i doświadczenia poszukiwanych przez pracodawców”.

W krajach, w których funkcjonują prężne programy kształcenia i szkolenia zawodowego, takich jak Niemcy, Dania, Holandia i Austria, stopa bezrobocia wśród osób młodych jest zazwyczaj niższa. Komisja potwierdziła to w ostatnim kwartalnym przeglądzie dotyczącym zatrudnienia i sytuacji społecznej w UE, w którym stwierdzono, że przyuczenie do zawodu i staże to często wstęp do stałej pracy (zob. IP/13/601). Dlatego też przyuczanie do zawodu stanowi kluczowy element gwarancji dla młodzieży, zaproponowanej przez Komisję jako część pakietu w sprawie zatrudnienia młodzieży w grudniu 2012 r. (zob. IP/12/1311 i MEMO/12/938) i przyjętej przez Radę w kwietniu 2013 r.

Komisarz Vassiliou powiedziała: „Musimy się zmobilizować i podjąć działania, aby zagwarantować, by młodzi ludzie zdobywali umiejętności niezbędne do odniesienia sukcesu w życiu osobistym i zawodowym”. Komisarz Andor dodał: „Poziom bezrobocia wśród ludzi młodych jest nie do przyjęcia. Osoby odpowiedzialne za edukację i zatrudnienie muszą więc niezwłocznie podjąć współpracę, aby ułatwić młodym Europejczykom przejście ze szkoły do świata pracy zawodowej”.

Sojusz będzie wspierał krajowe reformy, których celem jest ustanowienie lub wzmocnienie programów przyuczania do zawodu. Komisja zachęca do przystąpienia do sojuszu wszystkich potencjalnych partnerów: organy publiczne, przedsiębiorstwa, związki zawodowe, izby handlowe, organizatorów kształcenia i szkolenia zawodowego, przedstawicieli ludzi młodych i służby zatrudnienia. Zachęca ich do podjęcia stanowczych zobowiązań do zwiększenia publicznego i prywatnego finansowania programów przyuczania do zawodu.

Podpisując wspólną deklarację, przedstawiciele europejskich związków zawodowych i pracodawców zobowiązali się do skoncentrowania swoich wysiłków w najbliższym półroczu na:

  1. informowaniu o korzyściach, jakie przyuczanie do zawodu przynosi pracodawcom i młodym ludziom;

  2. dzieleniu się doświadczeniem i dobrymi praktykami swojej organizacji;

  3. motywowaniu organizacji członkowskich oraz doradzaniu im w zakresie opracowywania wysokiej jakości programów przyuczania do zawodu ukierunkowanych na umiejętności potrzebne na rynku pracy.

Będą też zachęcać swoich członków do:

  1. podjęcia współpracy ze szkołami i służbami zatrudnienia;

  2. wspierania szkoleń dla mentorów pracujących w przedsiębiorstwach oraz szkoleń dla uczniów przygotowujących się do zawodu;

  3. zwiększania dostępności i jakości przyuczania do zawodu.

Komisja zobowiązuje się do:

  1. promowania partnerskiego uczenia się i wzajemnej oceny w celu wspierania reform politycznych w państwach członkowskich, w szczególności w tych, których zalecenia dla poszczególnych krajów dotyczą kształcenia i szkolenia zawodowego;

  2. zagwarantowania, że unijne fundusze są możliwie najlepiej wykorzystywane w celu realizacji celów sojuszu (wspieranie zmian systemowych, treści dydaktyczne i mobilność uczniów i personelu);

  3. zbadania możliwości włączenia przyuczania do zawodu do sieci EURES, w ścisłej współpracy z odpowiednimi zainteresowanymi stronami;

  4. wezwania Eurochambres i innych zainteresowanych stron do zadeklarowania środków przyczyniających się do osiągnięcia celów sojuszu.

W dzisiejszej inauguracji udział wzięły także Johanna Wanka, minister edukacji i badań naukowych RFN, i Algimanta Pabedinskienė, minister zabezpieczenia społecznego i pracy Litwy w imieniu prezydencji UE. Europejski okrągły stół przemysłowców (ERT), reprezentujący 50 wielonarodowych korporacji zatrudniających 7 mln osób, wspiera sojusz poprzez sieć „ambasadorów” biznesu. Franco Bernabè, prezes i dyrektor generalny Telecom Italia, stwierdził: „Ten sojusz ma nasze pełne poparcie. Wszyscy musimy współpracować, aby zmienić nastawienie społeczeństwa i stworzyć więcej możliwości przyuczania do zawodu na wysokim poziomie”.

Europejskie Stowarzyszenie Izb Handlowych i Przemysłu (Eurochambres) planuje wspieranie partnerstw opartych o te, do których jego członkowie już przystąpili w Niemczech, Hiszpanii, Austrii, Rumunii i na Węgrzech. Austriacka Federalna Izba Gospodarcza prowadzi też projekty w Rumunii i na Słowacji w celu utworzenia systemu dwutorowego przyuczania do zawodu, łączącego naukę w publicznych szkołach zawodowych ze zdobywaniem doświadczenia w przedsiębiorstwach.

Kontekst

Komisja ogłosiła swój plan utworzenia europejskiego sojuszu na rzecz przygotowania zawodowego w ramach inicjatywy „Nowe podejście do edukacji” (zob. IP/12/1233) i pakietu w sprawie zatrudnienia młodzieży (zob. IP/12/1311 i MEMO/12/938). Na szczycie w dniach 7-8 lutego 2013 r. Rada Europejska wezwała Komisję do ustanowienia sojuszu jako części środków na rzecz zwalczania bezrobocia osób młodych. Sojusz jest też kluczowym elementem komunikatu Komisji z dnia 19 czerwca 2013 r. pt. „Pracując wspólnie na rzecz młodych Europejczyków”.

W konkluzjach ze szczytu Rady Europejskiej w dniach 27-28 czerwca 2013 r. jest mowa o wspieraniu wysokiej jakości przyuczania do zawodu i uczenia się poprzez praktykę, w szczególności za pomocą europejskiego sojuszu na rzecz przygotowania zawodowego – kluczowego elementu wspierania zatrudnienia młodzieży.

Europejski sojusz na rzecz przygotowania zawodowego zainaugurowano w ramach konkursu WorldSkills.

Dodatkowe informacje

Europejski sojusz na rzecz przygotowania zawodowego:

http://ec.europa.eu/apprenticeships-alliance

UE walczy z bezrobociem wśród młodych: MEMO/13/464

Komisja Europejska: Edukacja i kształcenie / Zatrudnienie młodzieży

Strona internetowa komisarz Androulli Vassiliou

Strona internetowa komisarza László Andora

Androulla Vassiliou na Twitterze: @VassiliouEU

László Andor na Twitterze: @LaszloAndorEU

Kontakt:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

Jonathan Todd (+32 229-94107)

Cécile Dubois (+32 229-51883)


Side Bar