Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, Leipcigā, 2013. gada 2. jūlijs

Atklāta Eiropas Māceklības alianse

Šodien 2013. gada konkursa World skills competition laikā Leipcigā (Vācija) tika atklāta Eiropas Māceklības alianse. Tās atklāšanā piedalījās Eiropas Komisijas Izglītības, kultūras, daudzvalodības un jaunatnes lietu komisāre Andrula Vasiliu un Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības komisārs Lāslo Andors. Alianse būs palīgs cīņā pret jaunatnes bezdarbu, tā uzlabos apmācības kvalitāti un nodrošinājumu visā ES, cieši sadarbojoties galvenajām ieinteresētajām personām nodarbinātības un izglītības jomā. Tās mērķis arī būs mainīt attieksmi pret māceklību. Tā jo īpaši noteiks visveiksmīgākās māceklības shēmas ES un katrā dalībvalstī īstenos tieši šai dalībvalstij atbilstošos risinājumus.

Aliansi atbalsta pirmā kopīgā Eiropas Komisijas, ES Ministru Padomes prezidentūras un Eiropas mēroga arodbiedrības un darba devēju organizāciju deklarācija (Eiropas Arodbiedrību konfederācija – ETUC, BusinessEurope, Eiropas Darba devēju un sabiedrisko pakalpojumu uzņēmumu centrs – CEEP, Eiropas Amatniecības un mazo un vidējo uzņēmumu apvienība – UAPME). Alianse sekmē pasākumus, kurus atbalstīs Eiropas Sociālais fonds, Jaunatnes nodarbinātības iniciatīva un Erasmus+ (jaunā ES izglītības, apmācības un jaunatnes programma).

Kopējā paziņojumā komisāri norādīja: "Mēs aicinām visas ieinteresētās personas pievienoties Eiropas Māceklības aliansei un veicināt plašāku un labāku māceklību Eiropā. Māceklībai var būt izšķiroša nozīme, pārvarot jaunatnes bezdarbu, sniedzot jauniešiem tās prasmes un pieredzi, ko pieprasa darba devēji."

Valstīs, kur profesionālās izglītības un apmācības sistēmas (VET) ir ļoti izstrādātas, piemēram, Vācija, Dānija, Nīderlande un Austrija, jaunatnes bezdarba līmenis ir zemāks. Komisija apstiprina šo analīzi jaunākajā Eiropas nodarbinātības un sociālās situācijas ceturkšņa pārskatā, kurā norādīts, ka māceklība un stažēšanās bieži vien ir pakāpiens uz pastāvīgu darbu (skat. IP/13/601). Tāpēc māceklība ir ļoti svarīgs Komisijas ierosināto Garantiju jauniešiem (kas ir daļa no 2012. gada decembrī ierosinātās Jauniešu nodarbinātības pasākumu pakotnes) komponents (skat. IP/12/1311 un MEMO/12/938), ko Padome pieņēma 2013. gada aprīlī.

"Mums pašlaik ir jāapvienojas un jārīkojas tā, lai nodrošinātu, ka jaunieši apgūst tās prasmes, kuras viņiem nepieciešamas, lai viņi gūtu panākumus personīgajā un profesionālajā dzīvē", teica komisāre A. Vasiliu. "Ņemot vērā nepieņemami augsto jauniešu bezdarba līmeni, tiem, kuri atbild par izglītību un nodarbinātību, nekavējoties jādarbojas kopā, lai atvieglotu jauno eiropiešu pāreju no skolas uz darba vidi", piebilda komisārs L. Andors.

Alianse atbalstīs tās reformas valstīs, kuru mērķis ir izveidot vai stiprināt māceklības shēmas. Komisija aicina visus eventuālos partnerus (valsts iestādes, uzņēmumus, arodbiedrības, tirdzniecības kameras, profesionālās izglītības un apmācības sniedzējus, jaunatnes pārstāvjus un nodarbinātības dienestus) pievienoties aliansei. Tā viņus mudina uz stingru apņemšanos apvienot publiskā un privātā sektora finanšu līdzekļus māceklības shēmām.

Parakstot kopējo deklarāciju, Eiropas arodbiedrību un darba devēju pārstāvji ir apņēmušies nākamajos sešos mēnešos savus centienus virzīt uz to, lai:

  1. veicinātu izpratni par to, ko no māceklības gūst darba devēji un jaunieši;

  2. savās organizācijās izplatītu pieredzi un paraugpraksi;

  3. motivētu biedru organizācijas un konsultētu tās par kvalitatīvas māceklības attīstību, kas pielāgota darba tirgū nepieciešamajām prasmēm.

Tās arī mudinās savus locekļus:

  1. sadarboties ar skolām un nodarbinātības dienestiem;

  2. atbalstīt mācekļu kuratoru un darbaudzinātāju apmācību;

  3. uzlabot māceklības pieejamību un kvalitāti.

Komisija ir apņēmusies:

  1. veicināt mācīšanos no līdzbiedriem un tās pārskatīšanu, lai atbalstītu rīcībpolitikas reformu dalībvalstīs, īpašu uzmanību veltot ieteikumiem, kas saistīti ar profesionālās izglītības instrumentiem un valstu specifiku;

  2. nodrošināt ES fondu vislabāko izmantošanu, lai sekmētu Alianses mērķu sasniegšanu (atbalsta sistēmu attīstība, mācību saturs, mācekļu un personāla mobilitāte);

  3. izpētīt māceklības iekļaušanu EURES tīklā, cieši sadarboties ar attiecīgajām ieinteresētajām personām;

  4. aicināt Eiropas Tirdzniecības un rūpniecības kameru asociāciju atbalstīt pasākumus, kas veicina konkrētu alianses mērķu īstenošanu.

Šodien rīkotajās pusdienās piedalījās arī Vācijas izglītības un pētniecības ministre Johanna Wanka un Lietuvas sociālā nodrošinājuma un darba ministre, ES prezidentūras pārstāve Algimanta Pabedinskienė. Eiropas rūpnieku apaļais galds (ERT), kas pārstāv 50 starptautiskus uzņēmumus, kuros nodarbināti 7 miljoni cilvēku, atbalsta aliansi, izmantojot uzņēmējdarbības "vēstnieku" tīklu. Telecom Italia priekšsēdētājs un izpilddirektors Franco Bernabè sacīja: "Mēs pilnībā atbalstām šo aliansi. Mums visiem jāstrādā kopā, izmantojot jaunus veidus, lai mainītu attieksmi un radītu plašāku un labāku māceklību."

Eiropas Tirdzniecības un rūpniecības kameru asociācija (Eurochambres) plāno stiprināt partnerību, kuras pamatā ir tās locekļu jau ir parakstītās partnerības Vācijā, Spānijā, Austrijā, Rumānijā un Ungārijā. Austrijas Federālā tautsaimniecības kamera arī piedalās projektos Rumānijā un Slovākijā, lai izveidotu divkāršu māceklības sistēmu, kas apvieno mācības valsts profesionālās izglītības un apmācības skolās (VET) ar pieredzi uzņēmumos.

Vispārīga informācija

Komisijas plāns uzsākt Eiropas Māceklības aliansi tika pasludināts kā daļa no tās ierosmes http://ec.europa.eu/education/news/rethinking_en.htmIzglītības sistēmas pārvērtēšana (skat. IP/12/1233) un Jaunatnes nodarbinātības pakotne (skat. IP/12/1311 un MEMO/12/938). The European Council of 7-8 February 2013 Eiropadome 2013. gada 7.–8. februāra sanāksmē aicināja Komisiju veidot aliansi kā pasākumu daļu jaunatnes bezdarba mazināšanai. Tas ir arī svarīgs elements Komisijas 19. jūnija paziņojumā "Sadarbība Eiropas jauniešu labā".

Eiropadomes 2013. gada 27.‑28. jūnija sanāksmes secinājumos bija atsauce uz augstas kvalitātes māceklības un ar darbu saistīta mācīšanās procesa veicināšanu, īpaši izmantojot Eiropas Māceklības aliansi par galveno komponentu jaunatnes nodarbinātībā.

Eiropas Māceklības alianse ir pasludināta kā daļa no konkursa World Skills Competition.

Sīkāka informācija

Eiropas Maceklibas alianse: http://ec.europa.eu/apprenticeships-alliance

ES pasākumi jauniešu bezdarba problēmas risināšanai MEMO/13/464

Eiropas Komisija: Izglītība un apmācība / Jauniešu nodarbinātība

Andrulas Vasiliu tīmekļa vietne

Lāslo Andora tīmekļa vietne

Sekojiet Andrulai Vasiliu Tviterī: @VassiliouEU

Sekojiet Lāslo Andoram Tviterī: @LaszloAndorEU

Kontaktinformācija:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

Jonathan Todd (+32 229-94107)

Cécile Dubois (+32 229-51883)


Side Bar