Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis ir Leipcigas, 2013 m. liepos 2 d.

Europos gamybinės praktikos aljanso startas

Europos Komisijos nariai Androulla Vassiliou (Švietimas, kultūra, daugiakalbystė ir jaunimas) ir László Andoras (Užimtumas, socialiniai reikalai ir įtrauktis) Leipcige (Vokietija) vykstančiame 2013 m. pasauliniame gebėjimų konkurse šiandien paskelbė Europos gamybinės praktikos aljanso pradžią. Aljansas padės kovoti su jaunimo nedarbu gerindamas gamybinės praktikos visoje ES kokybę ir didindamas tokios praktikos vietų pasiūlą: bus sukurti platūs partnerystės ryšiai su svarbiomis užimtumo ir mokymosi sričių suinteresuotosiomis šalimis. Taip pat bus siekiama pakeisti požiūrį į gamybinę praktiką. Pirmiausia bus nustatytos sėkmingiausios gamybinės praktikos sistemos ES ir taikomi kiekvienai valstybei narei tinkami sprendimai.

Pritarimas aljansui išdėstytas pirmojoje bendroje Europos Komisijos, ES Ministrų Tarybai pirmininkaujančios šalies ir Europos lygmens profesinės sąjungos ir darbdavių organizacijų (Europos profesinių sąjungų konfederacijos (ETUC), BusinessEurope, Europos viešąsias paslaugas teikiančių darbdavių ir įmonių centro (CEEP) ir Europos amatų, mažų ir vidutinių įmonių asociacijos (UAPME)) deklaracijoje. Aljansas skatina priemones, finansuojamas Europos socialinio fondo, Jaunimo užimtumo iniciatyvos ir naujos ES švietimui, mokymui ir jaunimui skirtos programos Erasmus+.

Raginame visas suinteresuotąsias šalis jungtis prie Europos gamybinės praktikos aljanso ir prisidėti prie daugiau ir geresnių gamybinės praktikos vietų Europoje“, – sakė Europos Komisijos nariai bendrajame pranešime. „Gamybinės praktikos vaidmuo yra itin svarbus kovojant su jaunimo nedarbu, nes atlikdami gamybinę praktiką jaunuoliai įgyja įgūdžių ir patirties, kurių taip pageidauja darbdaviai.“

Šalyse, kuriose stipriai išplėtotas profesinis rengimas ir mokymas, pavyzdžiui, Vokietijoje, Danijoje, Nyderlanduose ir Austrijoje, jaunimo nedarbas paprastai šiek tiek mažesnis. Komisija tai patvirtina naujausioje Europos užimtumo ir socialinės padėties ketvirčio apžvalgoje, kurioje nurodoma, kad gamybinė praktika ar stažuotė dažnai yra pirmas žingsnis nuolatinio darbo link (žr. IP/13/601). Būtent dėl to gamybinė praktika yra svarbiausias Jaunimo garantijų iniciatyvos, kurią 2012 m. gruodžio mėn. priėmė Komisija kaip Jaunimo užimtumo paketo dalį (žr. IP/12/1311 ir MEMO/12/938) ir 2013 m. balandžio mėn. priėmė Taryba, elementas.

Turime dirbti išvien ir siekti, kad jaunimas įgytų sėkmingam asmeniniam gyvenimui ir profesinei karjerai reikalingų įgūdžių“, – sakė Komisijos narė A. Vassiliou. „Jaunimo nedarbas nepriimtinai didelis. Už švietimą ir užimtumą atsakingi asmenys turi nedelsdami imtis veiksmų, kad jauni mokyklas pabaigę Europos gyventojai sklandžiau įsilietų į darbo rinką“, – pridūrė Komisijos narys L. Andoras.

Aljansas rems nacionalines reformas, kuriomis siekiama sukurti arba stiprinti gamybinės praktikos sistemas. Komisija ragina potencialius partnerius – valdžios institucijas, įmones, profesines sąjungas, prekybos rūmus, profesinio rengimo ir mokymo paslaugų teikėjus, jaunimo atstovus ir įdarbinimo tarnybas – prisijungti prie aljanso. Šie partneriai taip pat raginami tvirtai įsipareigoti didinti viešąjį ir privatųjį tokios gamybinės praktikos sistemų finansavimą.

Pasirašydami bendrąją deklaraciją Europos profesinių sąjungų ir darbdavių atstovai įsipareigojo artimiausią pusmetį daugiausia dėmesio skirti tokiai veiklai:

  1. skleisti informaciją darbdaviams ir jaunimui apie gamybinės praktikos teikiamą naudą;

  2. dalytis gerąja patirtimi savo organizacijose;

  3. motyvuoti ir konsultuoti organizacijas nares, kad šios rengtų kokybiškas ir prie darbo rinkos poreikių pritaikytas gamybinės praktikos sistemas.

Europos profesinių sąjungų ir darbdavių atstovai taip pat skatins organizacijas nares:

  1. bendradarbiauti su mokyklomis ir įdarbinimo tarnybomis;

  2. remti mentorių darbo vietoje rengimą ir gamybinę praktiką atliekančių asmenų ugdomąjį vadovavimą;

  3. didinti gamybinės praktikos vietų pasiūlą ir gerinti jos kokybę.

Komisija įsipareigojo:

  1. skatinti savitarpio mokymąsi /vertinimą, siekiant remti valstybių narių politines reformas, ypač jei šaliai teikta su profesiniu rengimu ir mokymu susijusių rekomendacijų;

  2. užtikrinti kuo geresnį ES lėšų panaudojimą siekiant aljanso tikslų (tolesnė sistemų lygmens plėtra, mokymo turinys ir gamybinę praktiką atliekančių asmenų ir personalo judumas);

  3. glaudžiai bendradarbiaujant su atitinkamomis suinteresuotosiomis šalimis, apsvarstyti gamybinės praktikos įtrauktį į EURES tinklą;

  4. raginti Europos prekybos ir pramonės rūmų asociaciją ir kitas suinteresuotąsias šalis įsipareigoti taikyti priemones, padėsiančias pasiekti aljanso tikslų.

Renginio atidaryme taip pat dalyvauja Vokietijos federalinė švietimo ir mokslinių tyrimų ministrė Johanna Wanka ir Lietuvos socialinės apsaugos ir darbo ministrė ir ES pirmininkaujančios valstybės narės atstovė Algimanta Pabedinskienė. Europos pramonininkų apskritasis stalas (angl. ERT), atstovaujantis 50 tarptautinių bendrovių, kuriose dirba 7 mln. žmonių, teikia aljansui vadinamųjų verslo ambasadorių tinklo paramą. Valdybos pirmininkas ir „Telekom Italia“ vykdomasis direktorius Franco Bernabè sakė: „Mes visiškai remiame aljansą. Privalome drauge ieškoti naujų kelių, kad pasikeistų požiūris į gamybinę praktiką ir kad būtų sukurta daugiau ir kokybiškesnių gamybinės praktikos vietų.“

Europos prekybos ir pramonės rūmų asociacija (Eurochambres) numato stiprinti partnerystes, pagrįstas jos narių jau užmegztomis partnerystėmis su Vokietijos, Ispanijos, Austrijos , Rumunijos ir Vengrijos kolegomis. Austrijos federaliniai ekonomikos rūmai taip pat vykdo projektus Rumunijoje ir Slovakijoje: siekiama sukurti dvigubą gamybinės praktikos sistemą, kurioje derėtų mokymasis valstybinėse profesinėse mokyklose ir praktika įmonėse.

Pagrindiniai faktai

Komisijos planas pradėti Europos gamybinės praktikos aljanso veiklą buvo paskelbtas jos iniciatyvoje Švietimo persvarstymas (žr. IP/12/1233) ir Jaunimo užimtumo paketas (žr. IP/12/1311 ir MEMO/12/938). 2013 m. vasario 7–8 d. Europos Vadovų Tarybos posėdyje Komisija buvo paraginta sukurti aljansą, kuriuo būtų siekiama spręsti jaunimo nedarbo problemas. Tai yra taip pat svarbiausias Komisijos birželio 19 d. komunikato „Susitelkime dėl Europos jaunimo. Raginimas spręsti jaunimo nedarbo problemą“ elementas.

2013 m. birželio 27–28 d. Europos Vadovų Tarybos išvadose aukštos kokybės gamybinė praktika ir mokymasis darbo vietoje, būtent pagal Europos gamybinės praktikos aljanso sistemą, įvardijami kaip svarbiausi jaunimo užimtumo rėmimo būdai.

Europos gamybinės praktikos aljanso veikla pradedama pasauliniame gebėjimų konkurse World Skills Competition.

Daugiau informacijos

Europos gamybinės praktikos aljansas: http://ec.europa.eu/apprenticeships-alliance

ES jaunimo nedarbo mažinimo priemonės: MEMO/13/464

Europos Komisija: Švietimas ir mokymas / Jaunimo nedarbas

Komisijos narės Androullos Vassiliou svetainė

Komisijos nario László Andoro svetainė

Androullos Vassiliou Twitter @VassiliouEU

László Andoro Twitter @LaszloAndorEU

Asmenys ryšiams:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58), Twitter @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

Jonathan Todd (+32 229 94107)

Cécile Dubois (+32 229 51883)


Side Bar