Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel/Leipzig, 2. juuli 2013

Euroopa Õpipoisiõppe Liit alustab tegevust

Euroopa Komisjoni volinikud Androulla Vassiliou (haridus, kultuur, mitmekeelsus ja noored) ja László Andor (tööhõive, sotsiaalküsimused ja sotsiaalne kaasatus) käivitavad täna rahvusvahelistel kutsevõistlustel WorldSkills 2013 Leipzigis Saksamaal Euroopa Õpipoisiõppe Liidu tegevuse. Euroopa Õpipoisiõppe. Liidu ülesandeks on tegeleda noorte töötuse probleemiga, parandades koolituse kvaliteeti ning luues kõikjal Euroopa Liidus õpipoisikohti, kasutades laialdasi partnerlussuhteid peamiste tööhõive ja hariduse sidusrühmadega. Liit püüab muuta suhtumist õpipoisiõppesse ning eelkõige selgitada välja ELi kõige edukamad õpipoisiõppe kavad, kasutades iga liikmesriigi puhul just talle sobivaimat lahendust.

Liidu tegevust toetab Euroopa Komisjoni, Euroopa Liidu nõukogu ja Euroopa tasandi ametiühingu- ja tööandjate organisatsioonide (Euroopa Ametiühingute Konföderatsioon, Tööandjate Keskliit, avalikke teenuseid osutav Euroopa Riigiosalusega Ettevõtete Keskus ning Euroopa Käsitööettevõtjate ning Euroopa Käsitööettevõtjate ning Väikeste ja Keskmise Suurusega Ettevõtjate Keskliit) esmakordne ühisdeklaratsioon. Liit toetab meetmeid, mida rahastavad Euroopa Sotsiaalfond, noorte tööhõive algatus ja ELi uus hariduse, koolituse ja noorsoo programm Erasmus+.

„Me kutsume kõiki sidusrühmi üles liituma Euroopa Õpipoisiõppe Liiduga ning aitama luua rohkem ja paremaid praktikavõimalusi Euroopas,” sõnas volinik ühisavalduses. „Praktikavõimalused mängivad tähtsat rolli noorte töötuse probleemi lahendamisel, andes noortele vajalikud oskused ja kogemused — ühesõnaga profiili, mida tööandjad otsivad.”

Tugevate kutseharidus- ja koolitussüsteemidega riikides, nagu Saksamaal, Taanis, Madalmaades ja Austrias, on noorte töötus väiksem. Komisjon annab sellele uuringutulemusele omapoolse kinnituse viimases kvartaliülevaates Euroopa tööhõive- ja sotsiaalse olukorra kohta, milles väidab, et õpipoisiõpe ja praktika on tihtipeale hüppelauaks püsiva töökoha leidmisel (vt IP/13/601). Just sel põhjusel mängib õpipoisiõpe võtmerolli komisjoni 2012. aasta detsembris noorte tööhõivepaketi osana algatatud ning 2013. aasta aprillis nõukogu poolt vastu võetud noortegarantiis (vt IP/12/1311 ja MEMO/12/938).

„Me peame end kokku võtma ning hoolitsema selle eest, et meie noored omandaksid nii era- kui ka tööelus läbilöömiseks vajalikud oskused,” sõnas volinik Vassiliou. „Arvestades noorte töötuse lubamatult kõrget määra, peavad hariduse ning tööhõive eest vastutajad hakkama tegema kiiremas korras koostööd selle nimel, et muuta noorte eurooplaste koolipingist reaalsesse ellu astumine lihtsamaks,” lisas volinik Andor.

Liit toetab riiklikke reforme, mille eesmärk on luua või tugevdada õpipoisiõppe kavasid. Komisjon kutsub üles liiduga ühinema kõiki potentsiaalseid partnereid: nii riigiasutusi, äriettevõtteid, ametiühinguid, kaubanduskodasid, kutsehariduse ja -koolituse pakkujaid, noorte esindajaid kui ka tööhõivetalitusi. Ta julgustab neid võtma endale kindlaid kohustusi ning suurendama õpipoisiõppe tüüpi praktikakavade rahastamist avaliku ja erasektori vahenditest.

Ühisdeklaratsioonile alla kirjutades võtsid Euroopa ametiühingute ja tööandjate esindajad endale kohustuse pingutada järgneva kuue kuu jooksul selle nimel, et:

  1. tõsta tööandjate ja noorte teadlikkust õpipoisiõppe kasulikkusest;

  2. jagada oma kogemusi ning olla hea tavaga eeskujuks organisatsioonisiseselt;

  3. motiveerida liikmesorganisatsioone ning anda neile nõu praktikavõimaluste loomisel, mis oleksid kvaliteetsed ning vastaksid tööturu vajadustele.

Euroopa ametiühingute ja tööandjate esindajate eesmärk on julgustada oma liikmeid:

  1. tegema koostööd koolide ja tööturuasutustega;

  2. toetada juhendajate ning õpipoiste ettevõttesisest koolitamist;

  3. suurendada õpipoisiõppe võimalusi ning parandada kvaliteeti.

Komisjon on võtnud endale kohustuse:

  1. julgustada vastastikust õppimist ja hindamist, toetamaks poliitikareformi liikmesriikides (eriti liikmesriikides, kus kutsehariduse ja koolituse kohta on antud riigipõhised soovitused);

  2. tagada ELi vahendite tõhus kasutamine liidu eesmärkide (süsteemi arendamine, õppevahendite ning õpipoiste ja personali liikuvuse toetamine) saavutamiseks;

  3. tihedas koostöös vastavate sidusrühmadega uurida võimalusi õpipoisiõppe kaasamiseks EURESi võrgustikku;

  4. kutsuda Euroopa Kaubandus- ja Tööstuskodade Liitu ja teisi asjasse puutuvaid sidusrühmi üles võtma meetmeid, mis aitaksid liidul saavutada konkreetseid tulemusi.

Saksamaa haridus- ja teadusuuringute minister Johanna Wanka ning Leedu töö- ja sotsiaalminister Algimanta Pabedinskienė (ELi eesistuja) osalevad samuti tänasel avaüritusel. Euroopa töösturite ümarlaud, mis esindab 50 rahvusvahelist 7 miljoni töötajaga ettevõtet, annab liidule omapoolse toetuse „ärisaadikute” võrgustiku näol. Telecom Italia esimees ja tegevjuht Franco Bernabè sõnas: „Liidul on meie igakülgne toetus. Selleks et muuta seniseid arusaamu ning luua rohkem kõrgekvaliteedilisi praktikavõimalusi, peame leidma koostööks uusi viise.”

Euroopa Kaubandus- ja Tööstuskodade Liit kavatseb edendada partnerlussuhteid, mis põhinevad liikmete juba olemasolevatel projektidel Saksamaal, Hispaanias, Austrias, Rumeenias ja Ungaris. Austria föderaalsel majanduskojal on käimasolevaid projekte ka Rumeenias ja Slovakkias, mille eesmärk luua duaalne õpipoisiõppe süsteem, mis ühendaks teadmiste omandamise riiklikes kutseõppeasutustes kogemuste omandamisega ettevõtetes.

Taust

Komisjoni kavatsus algatada Euroopa Õpipoisiõppe Liidu tegevus kuulutati välja hariduse ümbermõtestamise algatuse (vt IP/12/1233) ja noorte tööhõivepaketi osana (vt IP/12/1311 ja MEMO/12/938). 7.-8. veebruari 2013 kogunenud Euroopa Ülemkogul kutsuti komisjoni üles looma Euroopa Õpipoisiõppe Liit, mis tegeleks noorte töötuseprobleemiga. Tegemist on samas komisjoni 19. juuni teatise „Koostöö Euroopa noorte heaks” võtmeküsimusega.

Euroopa Ülemkogu 27.-28. juuni järeldustes osutatakse kõrgekvaliteedilise õpipoisiõppe ja töö käigus omandatud väljaõppe edendamisele kui noorte tööhõivet toetavale võtmetegurile ning seda eriti tänu Euroopa Õpipoisiõppe Liidu tegevusele.

Euroopa Õpipoisiõppe Liidu tegevus käivitatakse Worldskills võistluste osana.

Lisateave

Euroopa Õpipoisiõppe Liit: http://ec.europa.eu/apprenticeships-alliance

ELi meetmed noorte töötuseprobleemi lahendamiseks: MEMO/13/464

Euroopa Komisjon: haridus ja koolitus / noorte tööhõive

Androulla Vassiliou koduleht

László Andori koduleht

Jälgi Androulla Vassilioud Twitteris @VassiliouEU

Jälgi László Andorit Twitteris @LaszloAndorEU

Kontaktisikud:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

Jonathan Todd (+32 229-94107)

Cécile Dubois (+32 229-51883)


Side Bar