Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο Τύπου

Βρυξέλλες/Λειψία, 2 Ιουλίου 2013

Έναρξη της ευρωπαϊκής συμμαχίας για θέσεις μαθητείας

Η επίτροπος κ. Ανδρούλλα Βασιλείου, αρμόδια για θέματα εκπαίδευσης, πολιτισμού, πολυγλωσσίας και νεολαίας, και ο επίτροπος κ. László Andor, αρμόδιος για θέματα απασχόλησης, κοινωνικών υποθέσεων και κοινωνικής ένταξης, εγκαινίασαν σήμερα την «Ευρωπαϊκή συμμαχία για θέσεις μαθητείας» στον διαγωνισμό «WorldSkills 2013» στη Λειψία της Γερμανίας. Η Συμμαχία θα συμβάλλει στην καταπολέμηση της ανεργίας των νέων με τη βελτίωση της ποιότητας και της προσφοράς θέσεων μαθητείας σε όλη την ΕΕ μέσω μιας ευρείας σύμπραξης βασικών παραγόντων της απασχόλησης και της εκπαίδευσης. Επιπλέον, επιδιώκει να αλλάξει τον τρόπο αντιμετώπισης της μαθητείας. Ειδικότερα, θα εντοπιστούν τα πιο επιτυχημένα συστήματα μαθητείας στην ΕΕ και θα εφαρμοστούν οι κατάλληλες λύσεις σε κάθε κράτος μέλος.

Η Συμμαχία υποστηρίζεται από κοινή δήλωση που υπογράφεται για πρώτη φορά μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Προεδρίας του Συμβουλίου Υπουργών της ΕΕ, καθώς και των συνδικαλιστικών οργανώσεων και των ενώσεων των εργοδοτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο (της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Συνδικάτων - ETUC, BusinessEurope, του Ευρωπαϊκού Κέντρου Δημοσίων Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων γενικού οικονομικού συμφέροντος - CEEP και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βιοτεχνικών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων - UAPME). Η συμμαχία προωθεί μέτρα τα οποία θα στηριχθούν από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων και το Erasmus+, το νέο πρόγραμμα της ΕΕ για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη νεολαία.

«Καλούμε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να προσχωρήσουν στην "ευρωπαϊκή συμμαχία για θέσεις μαθητείας" και να συμβάλουν στη δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων μαθητείας στην Ευρώπη», αναφέρουν οι δύο επίτροποι σε κοινή τους δήλωση. «Οι θέσεις μαθητείας μπορούν να διαδραματίσουν καίριο ρόλο στην αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων, εφοδιάζοντας τους νέους με τις δεξιότητες και την πείρα που ζητούν οι εργοδότες.»

Χώρες με ανεπτυγμένα συστήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ), όπως η Γερμανία, η Δανία, οι Κάτω Χώρες και η Αυστρία, παρουσιάζουν χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας των νέων. Η Επιτροπή επιβεβαιώνει την εν λόγω ανάλυση στην τελευταία τριμηνιαία επισκόπηση της εργασιακής και κοινωνικής κατάστασης στην Ευρώπη, στην οποία αναφέρεται ότι η μαθητεία και η πρακτική άσκηση αποτελούν συχνά το εφαλτήριο για τις μόνιμες θέσεις απασχόλησης (βλ. IP/13/601). Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο οι θέσεις μαθητείας αποτελούν βασικό στοιχείο της «εγγύησης για τη νεολαία», που πρότεινε η Επιτροπή στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων για την απασχόληση των νέων τον Δεκέμβριο του 2012 (βλ. IP/12/1311 και MEMO/12/938) και ενέκρινε το Συμβούλιο τον Απρίλιο του 2013.

«Πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να δράσουμε άμεσα για να εξασφαλίσουμε ότι οι νέοι μας θα αποκτήσουν τις δεξιότητες που χρειάζονται για να επιτύχουν στην προσωπική και την επαγγελματική ζωή τους», δήλωσε η επίτροπος κ. Βασιλείου. «Τα απαράδεκτα επίπεδα ανεργίας των νέων κάνουν επείγουσα την ανάγκη συνεργασίας των υπεύθυνων για την εκπαίδευση και την απασχόληση, ώστε να διευκολυνθεί η μετάβαση των νέων Ευρωπαίων από το σχολείο στον κόσμο της εργασίας», πρόσθεσε ο επίτροπος κ. Andor.

Η Συμμαχία θα στηρίξει τις εθνικές μεταρρυθμίσεις που αποσκοπούν στη δημιουργία ή την ενίσχυση των προγραμμάτων μαθητείας. Η Επιτροπή καλεί όλους τους δυνητικούς εταίρους να προσχωρήσουν στη Συμμαχία: δημόσιες αρχές, επιχειρήσεις, συνδικάτα, εμπορικά επιμελητήρια, παρόχους επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, εκπροσώπους των νέων και υπηρεσίες απασχόλησης. Τους ενθαρρύνει να αναλάβουν σοβαρές δεσμεύσεις για την αύξηση των δημόσιων και ιδιωτικών πόρων χρηματοδότησης των προγραμμάτων μαθητείας.

Με την υπογραφή της κοινής δήλωσης, οι εκπρόσωσοι των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζομένων και των εργοδοτών, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δεσμεύτηκαν κατά τους επόμενους έξι μήνες να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους:

  1. στην αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τα οφέλη της μαθητείας τόσο για τους εργοδότες όσο και για τους νέους

  2. στη διάδοση εμπειριών και ορθών πρακτικών στο εσωτερικό των δικών τους οργανισμών

  3. στην παροχή κινήτρων και συμβουλών προς τις οργανώσεις-μέλη τους όσον αφορά την ανάπτυξη ποιοτικών θέσεων μαθητείας προσαρμοσμένων στις δεξιότητες που έχει ανάγκη η αγορά εργασίας.

Επίσης, θα ενθαρρύνουν τα μέλη τους:

  1. να συνεργαστούν με σχολεία και υπηρεσίες απασχόλησης

  2. να στηρίξουν την κατάρτιση ενδοεπιχειρησιακών συμβούλων και την καθοδήγηση των μαθητευομένων

  3. να αυξήσουν την προσφορά και την ποιότητα των θέσεων μαθητείας

Η Επιτροπή έχει αναλάβει τη δέσμευση:

  1. να προωθήσει τη μάθηση/αναθεώρηση από ομοτίμους για την υποστήριξη των πολιτικών μεταρρυθμίσεων στα κράτη μέλη, ιδίως σε εκείνα στα οποία οι ειδικές ανά χώρα συστάσεις περιλαμβάνουν θέματα ΕΕΚ

  2. να εξασφαλίσει την καλύτερη δυνατή χρήση των κονδυλίων της ΕΕ, έτσι ώστε να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων της Συμμαχίας (στήριξη της ανάπτυξης σε συστημικό επίπεδο, μαθησιακό υλικό και κινητικότητα μαθητευομένων και προσωπικού)

  3. να διερευνήσει την ένταξη των θέσεων μαθητείας στο δίκτυο EURES, σε στενή συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη

  4. να καλέσει την ένωση Eurochambres και άλλους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς να λάβουν μέτρα τα οποία θα συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της Συμμαχίας.

Στη σημερινή τελετή έναρξης συμμετέχουν, επίσης, η γερμανίδα ομοσπονδιακή υπουργός Παιδείας και Έρευνας, κ. Johanna Wanka, και η λιθουανή υπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης και Απασχόλησης, Algimanta Pabedinskienė, εκ μέρους της προεδρίας της ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Στρογγυλή Τράπεζα Βιομηχάνων (ERT), η οποία εκπροσωπεί 50 πολυεθνικές εταιρείες που απασχολούν 7 εκατ. άτομα, στηρίζει τη συμμαχία με ένα δίκτυο επιχειρηματικών «πρέσβεων». Ο κ. Franco Bernabè, πρόεδρος του ΔΣ της Telecom Italia, ανέφερε: «Υποστηρίζουμε πλήρως τη συμμαχία αυτή. Πρέπει όλοι να βρούμε νέους τρόπους συνεργασίας για να αλλάξουμε τον τρόπο αντιμετώπισης της μαθητείας και να δημιουργήσουμε περισσότερες και καλύτερες θέσεις μαθητείας

Η Ευρωπαϊκή Ένωση Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων (Eurochambres) στοχεύει στη διαμόρφωση εταιρικών σχέσεων με βάση τις εταιρικές σχέσεις που έχουν ήδη συνάψει τα μέλη της στη Γερμανία, την Ισπανία, την Αυστρία, τη Ρουμανία και την Ουγγαρία. Το ομοσπονδιακό οικονομικό επιμελητήριο της Αυστρίας συμμετέχει, επίσης, σε έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στη Ρουμανία και τη Σλοβακία για τη δημιουργία ενός διπλού συστήματος μαθητείας, το οποίο θα συνδυάζει τη μάθηση σε δημόσιες σχολές ΕΕΚ με την εμπειρία σε επιχειρήσεις.

Ιστορικό

Το σχέδιο της Επιτροπής για τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής συμμαχίας για θέσεις μαθητείας ανακοινώθηκε στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της με θέμα Ανασχεδιασμός της εκπαίδευσης (βλ. IP/12/1233) και της δέσμης μέτρων για την απασχόληση των νέων (βλ. IP/12/1311 και MEMO/12/938). Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στις 7-8 Φεβρουαρίου 2013 κάλεσε την Επιτροπή να θεσπίσει τη Συμμαχία στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων. Αποτελεί επίσης σημαντικό στοιχείο της ανακοίνωσης της Επιτροπής της 19ης Ιουνίου με θέμα «Συνεργασία για τους νέους της Ευρώπης».

Στα http://europa.eu/rapid/press-release_DOC-13-5_en.htm

The European Alliance for Apprenticeships is launched as part of the World Skills Competition.

For more information

European Alliance for Apprenticeships: http://ec.europa.eu/apprenticeships-alliance

EU measures to tackle youth unemployment: MEMO/13/464

European Commission: Education and training / Youth Employment

Androulla Vassiliou's website

László Andor's website

Follow Androulla Vassiliou on Twitter @VassiliouEU

Follow László Andor on Twitter @LaszloAndorEU

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)· Twitter: @DennisAbbott

Ντίνα Αβραάμ (+32 2 295 96 67)

Jonathan Todd (+32 229-94107)

Cécile Dubois (+32 229-51883)


Side Bar