Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel, 28 júna 2013

Došlo k dohode o úsporných opatreniach a reformách v európskej verejnej službe

Zástupcovia členských štátov dnes schválili balík úsporných opatrení a reforiem v európskej verejnej službe, ktoré ušetria 2,7 mld. EUR do roku 2020 a 1,5 mld. EUR ročne v dlhodobom horizonte.

Potvrdili dohodu, ktorú zástupcovia Parlamentu, írskeho predsedníctva a Komisie dosiahli v utorok (25. 6.) a ktorú deň predtým (27. 6.) už podporil Výbor Európskeho parlamentu pre právne veci.

Podpredseda Komisie Maroš Šefčovič v tejto súvislosti uviedol: „Vítam rozhodnutia členských štátov a Výboru pre právne veci. Táto dohoda je primeranou reakciou na krízu, pričom takisto zachováva schopnosť európskych inštitúcií plniť si svoje poslanie. Hoci nikto nemôže byť úplne spokojný s výsledkom, je to rozumný kompromis. Rokovania boli veľmi ťažké, ale som rád, že sme našli prijateľný kompromis. Európska verejná služba bude viac modernizovaná najmä prostredníctvom lepšieho prepojenia medzi platom a zodpovednosťou. Každý, kto prejde jedným z náročných postupov prijímania do zamestnania, musí byť pripravený tvrdo pracovať pre Európu a jej občanov a akceptovať dlhší pracovný čas a vyšší vek odchodu do dôchodku.“

Návrh zahŕňa tieto opatrenia:

dvojročné zmrazenie platov a dôchodkov,

zníženie počtu zamestnancov o 5 % vo všetkých inštitúciách v období 2013 – 2017, čo predstavuje spolu 2 500 pracovných miest – viac ako celý personál Súdneho dvora,

zvýšenie minimálnej dĺžky pracovného týždňa pre pracovníkov všetkých inštitúcií z 37,5 hodiny na 40 hodín bez finančnej náhrady,

zvýšenie dôchodkového veku zo 63 na 66 pre nových zamestnancov a na 65 pre súčasných zamestnancov. Zjednoduší sa možnosť pracovať do 70 a bude existovať nové prepojenie medzi očakávanou dĺžkou života a dôchodkovým vekom,

nová „solidárna daň“ 6 % dodatočne k existujúcim daniam z príjmu, ktoré dosahujú až 45 %. Pre dve najvyššie platové triedy úradníkov a pre komisárov bude solidárna daň 7 %. Zavedie sa počas zmrazenia platov, čo má za následok okamžité zníženie čistých miezd pre väčšinu zamestnancov,

zníženie akruálnej dôchodkovej sadzby pre nových zamestnancov z 1,9 % na 1,8 % ročne. Predčasný odchod do dôchodku bez zníženia nadobudnutých dôchodkových práv sa zruší,

nižšie mzdy na konci služby (– 22 %) pre veľký počet administrátorov a asistentov v dôsledku silnejšieho prepojenia medzi platovou triedou a zodpovednosťou a zníženie sadzby pri povýšení, čo sa prejaví aj v nižších dôchodkoch,

zníženie platov nových sekretárskych a administratívnych pracovníkov o 13 % (v prípade nástupného platu) a až o 40 % (v prípade platu na konci služby),

nový a zjednodušený spôsob úpravy platov a dôchodkov na základe politických rozhodnutí, ktoré prijalo 11 členských štátov pre svojich štátnych zamestnancov, ale aj zohľadnenie situácie hlbokej hospodárskej a finančnej krízy. Táto nová metóda bude pozastavená do roku 2015,

zníženie maximálneho počtu dní dovolenky poskytovanej zamestnancom raz do roka na cestu do ich domovských krajín zo šiestich dní na dva a pol dňa a tým zníženie príslušného príspevku,

možnosť na rozsiahlejšie využitie lacnejších zmluvných zamestnancov rozšírením maximálneho trvania zmlúv z troch rokov na šesť.

Súvislosti

Dohoda sa teraz postúpi Európskemu parlamentu, Rade a Komisii na konečné rozhodnutie. Nadväzuje na balík rozsiahlych úsporných opatrení a reforiem z roku 2004, podľa ktorého sa už usporí 8 miliárd EUR do roku 2020.

V posledných rokoch Komisia dodržiavala politiku nulového rastu počtu pracovných miest, plnila nové politické priority formou vnútorného prerozdeľovania zamestnancov a zaviedla nástroje a postupy na zlepšenie svojej vnútornej organizácie a efektívnosti. Administratívne výdavky boli zmrazené v reálnych hodnotách v roku 2012 a 2013 a Komisia navrhuje pokračovať v ich zmrazení v reálnych hodnotách na úrovni roku 2013 v rámci viacročného finančného rámca na roky 2014 – 2020.

Administratívne výdavky predstavujú približne 4,5% rozpočtu EÚ, ktorý sám o sebe tvorí zhruba 1 % HDP Európskej únie.

Kontaktné osoby:

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)


Side Bar