Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 28 czerwca 2013 r.

Osiągnięto porozumienie w sprawie oszczędności i reform w europejskiej służbie cywilnej

Przedstawiciele państw członkowskich poparli dzisiaj pakiet środków oszczędnościowych i reform w europejskiej służbie cywilnej, które przyniosą oszczędności rzędu 2,7 mld euro do 2020 r. i 1,5 mld euro rocznie w perspektywie długoterminowej.

Potwierdzili porozumienie osiągnięte we wtorek (25 czerwca br.) przez przedstawicieli Parlamentu, irlandzkiej prezydencji oraz Komisji, które już wczoraj (27 czerwca br.) poparła parlamentarna Komisja Prawna.

Wiceprzewodniczący Komisji Maroš Šefčovič skomentował: „Jestem zadowolony z decyzji państw członkowskich i Komisji Prawnej. To porozumienie stanowi odpowiednią reakcję na kryzys, a jednocześnie umożliwia europejskim instytucjom kontynuowanie swojej misji. Chociaż nikt nie może być w pełni zadowolony z wyniku, kompromis należy uznać za rozsądny. Negocjacje były bardzo trudne, ale jestem usatysfakcjonowany, że osiągnęliśmy możliwe do przyjęcia porozumienie. Europejska służba cywilna zostanie zmodernizowana, w szczególności dzięki większej korelacji pomiędzy płacą a zakresem obowiązków zawodowych urzędników. Każdy, kto przejdzie przez jedną z trudnych procedur rekrutacyjnych, musi być przygotowany na ciężką pracę na rzecz Europy i jej obywateli – w tym także na dłuższe godziny pracy i na podniesiony wiek emerytalny”.

Wniosek obejmuje:

• zamrożenie na dwa lata podwyżek pensji i emerytur;

• redukcję zatrudnienia we wszystkich instytucjach w latach 2013–2017 o 5 proc. – czyli w sumie o 2 500 stanowisk. To więcej niż wynosi łączna liczba pracowników Trybunału Sprawiedliwości;

• zwiększenie minimalnego tygodniowego czasu pracy pracowników wszystkich instytucji z 37,5 do 40 godzin bez rekompensaty w postaci dodatkowego wynagrodzenia;

• podniesienie wieku emerytalnego z 63 do 66 lat dla nowych pracowników i do 65 lat dla obecnych. Ułatwione zostanie przedłużenie pracy do 70. roku życia. Wprowadzony zostanie też nowy mechanizm łączący wiek emerytalny ze średnim dalszym trwaniem życia;

• wprowadzenie nowego podatku solidarnościowego w wysokości 6 proc., uzupełniającego istniejący podatek dochodowy wynoszący do 45 proc. Podatek solidarnościowy płacony przez urzędników w dwóch najwyższych grupach zaszeregowania i przez komisarzy wyniesie 7 proc. Zostanie on wprowadzony w okresie zamrożenie płac, w związku z czym pensje netto większości personelu od razu spadną;

• obniżenie stopy przyrostu świadczeń emerytalnych z 1,9 proc. do 1,8 proc. rocznie dla nowego personelu. Możliwość wcześniejszego przejścia na emeryturę bez utraty nabytych praw emerytalnych zostanie zniesiona;

• obniżenie pensji na koniec pracy zawodowej (-22 proc.) w przypadku znacznej ilości administratorów i asystentów w wyniku silniejszego powiązania grupy zaszeregowania i ponoszonej odpowiedzialności oraz spowolnienia awansów. To także oznacza niższe pensje;

• obniżenie pensji personelu sekretarskiego i biurowego o od 13 proc. (dla osób nowozatrudnionych) do 40 proc. (dla osób pod koniec pracy zawodowej);

• wprowadzenie nowej uproszczonej metody dostosowywania wysokości wynagrodzeń i emerytur, opartej o decyzje polityczne podejmowane przez 11 państw członkowskich w odniesieniu do krajowych urzędników służby cywilnej, ale uwzględniającej również sytuację głębokiego kryzysu gospodarczego i finansowego. Nowa metoda będzie zawieszona do 2015 r.;

• ograniczenie maksymalnej liczby dni urlopu przyznawanego co roku pracownikom na podróż do kraju pochodzenia z sześciu dni do dwóch i pół dnia oraz ograniczenie stosownego dodatku;

• poszerzenie możliwości korzystania z tańszego personelu kontraktowego dzięki wydłużeniu maksymalnej długości kontraktu z trzech do sześciu lat.

Kontekst

Porozumienie zostanie teraz przedłożone do Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, które podejmą ostateczną decyzję. Reforma opiera się o duży pakiet oszczędnościowy i reformę z 2004 r., już teraz przynoszących oszczędności, których wartość do 2020 r. wyniesie 8 mld euro.

W ostatnich latach Komisja prowadziła politykę „zerowego wzrostu kadr”, określiła nowe priorytety polityczne poprzez wewnętrzne przesunięcia kadrowe oraz wprowadziła narzędzia i procedury mające na celu poprawę wewnętrznej organizacji i skuteczności. W latach 2012 i 2013 wydatki administracyjne zostały realnie zamrożone. Komisja zaproponowała realne zamrożenie wydatków na administrację na poziomie z 2013 r. w wieloletnich ramach finansowych na lata 2014–2020.

Wydatki na administrację stanowią około 4,5 proc. budżetu UE, który z kolei stanowi około 1 proc. PKB UE.

Kontakt:

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)


Side Bar