Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

lehdistötiedote

Bryssel, 28 kesäkuu 2013

EU:n henkilöstöä koskevista säästötoimenpiteistä ja uudistuksista päästy sopuun

Jäsenvaltioiden edustajat ovat tänään hyväksyneet Euroopan unionin henkilöstöä koskevan säästötoimenpide- ja uudistuspaketin, jonka avulla vuoteen 2020 mennessä säästetään 2,7 miljardia euroa ja pitkällä aikavälillä vuosittain 1,5 miljardia euroa.

Jäsenvaltioiden edustajat vahvistivat parlamentin, puheenjohtajavaltio Irlannin ja komission edustajien tiistaina (25.6.) sopiman ratkaisun, jolle parlamentin oikeudellisten asioiden valiokunta antoi tukensa jo eilen (27.6.).

Komission varapuheenjohtaja Maroš Šefčovič pitää jäsenvaltioiden ja oikeudellisten asioiden valiokunnan päätöstä tervetulleena. Hänen mukaansa sopimuksella voidaan vastata asianmukaisesti kriisiin ja samalla säilyttää EU:n toimielinten valmiudet hoitaa tehtävänsä. ”Vaikka kukaan ei voikaan olla lopputulokseen täysin tyytyväinen, se on kohtuullinen kompromissi. Neuvottelut ovat olleet erittäin tiukat, ja iloitsen siitä, että pääsimme kompromissiin, joka voidaan hyväksyä. EU:n virkakoneistoa uudistetaan edelleen, erityisesti kytkemällä palkkaus ja tehtävien vastuullisuus paremmin yhteen. Tiukat työhönottomenettelyt läpäisevien täytyy olla valmiita kovaan työhön Euroopan ja sen kansalaisten hyväksi. Tähän kuuluu pidempi työaika ja korkeampi eläkeikä”.

Ehdotus sisältää mm. seuraavat muutokset:

• Palkat ja eläkkeet jäädytetään kahdeksi vuodeksi.

• Henkilöstöä vähennetään 5 prosentilla kaikissa toimielimissä vuosina 2013–17, mikä merkitsee yhteensä 2 500:aa virkaa (enemmän kuin unionin tuomioistuimen koko henkilöstö).

• Henkilöstön viikoittainen vähimmäistyöaika pidennetään kaikissa toimielimissä 37,5 tunnista 40 tuntiin ilman korvausta.

• Uusien työntekijöiden eläkeikä korotetaan 63 vuodesta 66 vuoteen ja nykyisten työntekijöiden eläkeikä 65 vuoteen. Mahdollisuutta työskennellä 70-vuotiaaksi helpotetaan, ja eläkeikä kytketään elinajanodotteeseen.

• Aletaan kantaa uutta 6 prosentin ”yhteisvastuumaksua”, joka pidätetään palkasta nykyisen, enimmillään 45 prosentin, tuloveron lisäksi. Kahdessa ylimmässä palkkaluokassa ja komission jäsenillä yhteisvastuumaksu on 7 prosenttia. Maksu otetaan käyttöön palkkojen jäädytyksen aikana, mikä merkitsee, että useimmilla työntekijöillä nettopalkka laskee välittömästi.

• Uusien työntekijöiden eläkkeen karttumisprosentti alennetaan 1,9 prosentista 1,8 prosenttiin vuodessa. Mahdollisuus jäädä varhaiseläkkeelle menettämättä kertyneitä eläkeoikeuksia poistetaan.

• Suurella osalla hallintovirkamiehiä ja hallintoavustajia työuran päättymisvaiheen palkat alenevat (–22 %), kun palkkaluokka ja tehtävien vastuullisuus kytketään tiukemmin toisiinsa ja ylennettävien määrää pienennetään. Tämä johtaa myös pienempiin eläkkeisiin.

• Uuden sihteeri- ja virkailijahenkilöstön aloituspalkkoja leikataan –13 prosenttia ja lopetuspalkkoja –40 prosenttia.

• Otetaan käyttöön uusi yksinkertaistettu palkkojen ja eläkkeiden mukauttamismenetelmä, joka perustuu 11 jäsenvaltion tekemiin, niiden omia kansallisia virkamiehiä koskeviin poliittisiin päätöksiin. Menetelmässä otetaan kuitenkin huomioon syvät talous- ja finanssikriisit. Uuden menetelmän käyttöönotto lykätään vuoteen 2015.

• Henkilöstölle vuotuista kotimaanmatkaa varten myönnettävien lomapäivien enimmäismäärä pienennetään kuudesta päivästä kahteen ja puoleen päivään ja matkakulukorvausta alennetaan.

• Halvemman, sopimussuhteisen henkilöstön käyttöä laajennetaan pidentämällä sopimusten enimmäiskesto kolmesta vuodesta kuuteen.

Tausta

Sopimus toimitetaan nyt Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle lopullista päätöksentekoa varten. Sopimuksen taustalla on vuoden 2004 mittava säästö- ja uudistuspaketti, joka tuottaa vuoteen 2020 mennessä jo 8 miljardin euron säästöt.

Komissio on viime vuosina noudattanut virkojen nollakasvupolitiikkaa, vastannut uusiin poliittisiin painopisteisiin toteuttamalla henkilöstön sisäisiä siirtoja ja ottanut käyttöön välineitä ja menetelmiä sisäisen organisaationsa ja tehokkuutensa parantamiseksi. Reaalimääräiset hallintomenot jäädytettiin vuosina 2012 ja 2013, ja komissio on esittänyt niiden reaalimäärän jäädyttämistä vuoden 2013 tasolle koko seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen ajaksi (2014–2020).

Hallintomenojen osuus on noin 4,5 prosenttia EU:n talousarviosta, joka puolestaan on noin 1 prosentti suhteessa EU:n bruttokansantuotteeseen.

Yhteyshenkilöt:

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)


Side Bar