Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

pressiteade

Brüssel, 28 juuni 2013

Kasinusmeetmete ja Euroopa avaliku teenistuse reformi kokkulepe sõlmitud

Liikmesriikide esindajad kinnitasid täna kasinusmeetmete ja Euroopa avaliku teenistuse reformi paketi, millega säästetakse 2020. aastaks 2,7 miljardit eurot ning pikemas perspektiivis igal aastal 1,5 miljardit eurot.

Liikmesriikide esindajad andsid kinnituse kokkuleppele, mille saavutasid teisipäeval (25. juunil) Euroopa Parlamendi esindajad, eesistujariik Iirimaa ja komisjon ning millele Euroopa Parlamendi õiguskomisjon avaldas toetust juba päev varem (27. juunil).

Komisjoni asepresident Maroš Šefčovič ütles: Tervitan liikmesriikide ja õiguskomisjoni otsust. See kokkulepe on asjakohane lahendus, mis üksiti säilitab Euroopa institutsioonide võime oma ülesandeid täita. Ehkki keegi ei saa olla saavutatud tulemusega täielikult rahul, on see mõistlik kompromiss. Läbirääkimised on olnud väga rasked, kuid olen rõõmus, et me leidsime vastuvõetava lahenduse. Euroopa avalikku teenistust ajakohastatakse veelgi, eelkõige seeläbi, et luuakse parem seos tasu ja kohustuste vahel. Kõik, kes läbivad keeruka värbamismenetluse, peavad olema valmis tõsiselt töötama Euroopa ja selle kodanike nimel, tegema sealhulgas pikemaid tööpäevi ja alustama pensionipõlve hiljem.”

Ettepanek sisaldab järgmisi meetmeid:

• töötasud ja pensionid külmutatakse kaheks aastaks;

• personali vähendatakse 5 % võrra kõikides institutsioonides ajavahemikul 2013–2017. See on kokku 2500 ametikohta ehk rohkem kui kogu Euroopa Kohtu personal;

kõikide institutsioonide töötajate minimaalset töönädalat pikendatakse 37,5 tunnilt 40 tunnile palka kohandamata;

uute töötajate pensioniiga tõuseb 63 aastalt 66 aastale ning olemasolevate töötajate oma 65 aastale. Võimalus töötada 70. eluaastani muudetakse lihtsamaks ning luuakse uus seos oodatava eluea ja pensioniea vahel;

uus 6 %-line „solidaarsusmaks”, mida tasutakse lisaks kehtivatele tulumaksumääradele (kuni 45 %). Kahe kõrgema palgaastme ning volinike solidaarsusmaksu määr on 7 %. See kehtestatakse palkade külmutamise ajal, mis tähendab, et enamiku töötajate netopalk väheneb kohe;

uute töötajate pensioni aastakoefitsienti vähendatakse 1,9 %-st 1,8 %-ni. Kaotatakse võimalus ennetähtaegselt pensionile jääda omandatud pensioniõigusi kaotamata;

suure hulga administraatorite ja assistentide ametialase edutamise piiramine ning madalamad (-22 %) palgad karjääri lõpus, kuna palgaastme ja vastutuse vahel on tugevam seos. See toob kaasa ka madalama pensioni;

uute sekretäride ja bürootöötajate palku vähendatakse 13 % (algpalk) kuni 40 % (karjääri lõpus);

uus ja lihtsam palkade ja pensionide kohandamise meetod. See põhineb 11 liikmesriiki poliitilistel otsustel, mis tehakse oma riigi avalike teenistujate suhtes, ja seda saab kasutada ka sügava majandus- ja finantskriisi korral. Uus meetod võetakse kasutusele alles aastal 2015;

• vähendatakse nii töötajatele iga-aastaseks reisiks koduriiki ettenähtud maksimaalset puhkusepäevade arvu kuuest kahe ja pooleni kui ka asjaomaseid hüvitisi;

• võimalus kasutada rohkem vähekulukaid lepingulisi töötajaid, pikendades lepingute kestust kolmele aastalt kuuele.

Taust

Kokkulepe esitatakse nüüd Euroopa Parlamendile, nõukogule ja komisjonile lõpliku otsuse tegemiseks. See põhineb 2004. aasta ulatuslikul kasinus- ja reformipaketil, mille tulemusel säästetakse 2020. aastaks 8 miljardit eurot.

Viimastel aastatel on komisjon järginud töökohtade arvu puhul nn nullkasvu põhimõtet, reageerinud uutele poliitilistele prioriteetidele töötajate ümberpaigutamisega institutsiooni sees ning võtnud kasutusele vahendeid ja menetlusi oma sisestruktuuri parandamiseks ja tõhususe suurendamiseks. Halduskulud on reaalväärtuses 2012. ja 2013. aastaks külmutatud. Komisjon tegi ettepaneku jätta halduskulud 2013. aasta tasemele kogu mitmeaastase finantsraamistiku ajaks (2014–2020).

Halduskulud moodustavad umbes 4,5 % ELi eelarvest, mis omakorda on umbes 1 % ELi SKPst.

Kontaktisikud:

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)


Side Bar