Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 28. června 2013

Dohoda o úsporných opatřeních a reformách týkajících se zaměstnanců evropských institucí

Představitelé členských států dnes schválili balíček úsporných opatření a reforem v evropské veřejné službě, který do roku 2020 přinese úspory ve výši 2,7 miliard eur a v dlouhodobém výhledu ušetří 1,5 miliardy eur ročně.

Potvrdili tak dohodu, k níž v úterý 25. června dospěli zástupci Evropského parlamentu, irského předsednictví a Komise a kterou již den předtím (27. června) podpořil Výbor EP pro právní záležitosti.

Místopředseda Komise Maroš Šefčovič uvedl: „Rozhodnutí členských států a Výboru pro právní záležitosti vítám. Tato dohoda je přiměřenou reakcí na krizi a zároveň zachovává schopnost evropských orgánů plnit jim svěřené úkoly. I když nikdo nemůže být s výsledkem zcela spokojen, jedná se o rozumné řešení. Jednání byla velmi složitá a jsem rád, že se nám podařilo dosáhnout přijatelného kompromisu. Evropská veřejná služba bude i nadále procházet modernizací, zejména v tom smyslu, že platové ohodnocení bude více odpovídat míře odpovědnosti. Ten, kdo úspěšně absolvuje naše náročné výběrové řízení, musí být připraven na to, že bude muset tvrdě pracovat pro blaho Evropy a jejích občanů, což zahrnuje i delší pracovní dobu a vyšší věkovou hranici pro odchod do důchodu“.

Návrh obsahuje tato opatření:

• Zmrazení platů a důchodů po dobu dvou let.

• Snížení počtu zaměstnanců o 5 % ve všech orgánech během období 2013–2017. To představuje celkem 2 500 pracovních míst — tedy více, než kolik zaměstnanců má dnes Soudní dvůr.

• Minimální pracovní doba pro zaměstnance všech institucí bude prodloužena z 37,5 na 40 hodin týdně a toto navýšení nebude nijak finančně kompenzováno.

• Věková hranice pro odchod do důchodu se zvýší ze 63 na 66 let pro nově přijaté pracovníky, a na 65 let pro stávající zaměstnance. Bude možné pracovat až do 70 let a věková hranice pro odchod do důchodu bude v budoucnu odrážet průměrnou délku života.

• Kromě daně z příjmu, která dosahuje až 45 %, bude z platu odečítána daň (tzv. solidární odvod) ve výši 6 %. Pro komisaře a úředníky ve dvou nejvyšších platových třídách činí 7 %. Tato daň bude zavedena během dvouletého zmrazení platů, takže povede k okamžitému snížení čistého příjmu většiny zaměstnanců.

• Důchodová akruální míra pro nové zaměstnance se sníží z 1,9 % na 1,8 % ročně. Již nebude možné odejít do předčasného odchodu, aniž by se to nedotklo nároku na důchod.

• Platy na konci kariéry před odchodem do důchodu budou nižší (o 22 %), jelikož výše platu se bude více odvíjet od míry odpovědnosti a jelikož bude zpomaleno tempo, kterým jsou úředníci povyšováni. To samozřejmě povede i ke snížení důchodů.

• Platy nových administrativních pracovníků budou sníženy v rozmezí od 13 % (u nástupního platu) do 40 % (u platu před odchodem do důchodu).

• Nová zjednodušená metoda úpravy platů a důchodů bude založena na politických rozhodnutích 11 členských států – rozhodnutích, jimiž tyto státy stanoví výši platů svých státních úředníků. Metoda bude také zohledňovat případné hluboké hospodářské a finanční krize. Její uplatňování bude až do roku 2015 pozastaveno.

• Bude snížen horní limit pro počet dní dovolené, které jsou každý rok zaměstnancům poskytovány na cestu do jejich domovských zemí, a to z šesti dnů na dva a půl dne. S tím se sníží i příslušný příspěvek.

• Rozšíří se možnost zaměstnávat levnější smluvní pracovníky, jelikož s nimi bude možné uzavřít smlouvu až na dobu šesti let místo současných tří.

Souvislosti

Dohoda bude nyní předložena Evropskému parlamentu, Radě a Komisi ke konečnému rozhodnutí. Navazuje na významný balíček úsporných opatření a reforem z roku 2004, který již přinesl část z plánovaných úspor, jejichž výše má do roku 2020 dosáhnout 8 miliard eur.

V minulých letech Komise dodržovala politiku nulového růstu počtu pracovních míst, plnila nové politické priority přeřazováním zaměstnanců na vhodnější místa v rámci instituce a zaváděla nástroje a postupy vedoucí k lepší vnitřní organizaci a efektivitě. V letech 2012 a 2013 došlo ke zmrazení reálných nákladů na administrativu. Komise navrhla, aby toho zmrazení reálných nákladů na úrovni roku 2013 pokračovalo i v rámci víceletého finančního rámce na období 2014–2020.

Administrativní výdaje představují přibližně 4,5 % rozpočtu EU, který sám o sobě činí zhruba 1 % HDP Evropské unie.

Kontaktní osoby:

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)


Side Bar