Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 1 juli 2013

En första utvärdering av EU:s makroregionala experiment

Idag publicerar EU-kommissionen en första studie med en bedömning av framstegen i EU:s två makroregionala strategier, där man också ger rekommendationer för framtiden.

EU-strategierna för Donau- och Östersjöregionen omfattar fler än 20 länder, både i och utanför EU. Strategierna är de första i sitt slag i ett unikt samarbete som grundas på att gemensamma utmaningar – t.ex. när det gäller miljö, ekonomi och säkerhet – bäst kan hanteras gemensamt och att det lönar sig att planera tillsammans så att tillgängliga medel kan utnyttjas på bästa sätt.

– Studien visar att de makroregionala strategierna ger ett tydligt mervärde. Det intensifierade samarbetet har utmynnat i hundratals nya projekt och nya nätverk i Donau- och Östersjöregionerna. Framför allt säger deltagarna att samarbetet har ökat betydligt, även med länder utanför EU, kommenterar EU:s regionkommissionär Johannes Hahn.

– Men om vi vill att framgångarna ska vara bestående måste vi se till att arbetssättet blir en central del i de nationella och regionala strategierna, särskilt när vi utformar nya program och projekt för nästa budgetperiod, och backas upp med tillräckliga resurser. Vi behöver utveckla regionernas eget ansvar med ett tydligare beslutsfattande och ökad synlighet.

– De nya strategierna ger oss värdefulla erfarenheter inför nya makroregioner, tillägger Johannes Hahn. Innan vi lanserar en ny strategi bör vi noga överväga dess mål, vilket mervärde den kan ge och hur den kan finansieras. Erfarenheten visar att det är bra att i början inrikta sig på ett begränsat antal prioriteringar. Varje region är naturligtvis unik, och nya makroregioner kan pröva andra tillvägagångssätt för att fördjupa samarbetet.

Rapporten ger en i stort sett positiv bedömning av de befintliga strategierna hittills. Det framhålls hur de har skapat hundratals nya projekt och bidragit till att utforma gemensamma politiska mål på områden av vital betydelse för de berörda regionerna. Det makroregionala tillvägagångssättet har också utmynnat i flera gemensamma initiativ och nätverk, liksom i gemensamt politiskt beslutsfattande.

Samarbetet mellan de deltagande EU-länderna och grannländerna utanför EU har stärkts betydligt och medfört att de tillgängliga resurserna har utnyttjats på ett effektivare sätt.

Men regeringarna påminns om att det behövs ett politiskt engagemang, att strategierna måste ses som en prioritering inom alla relevanta politikområden och att de måste integreras i EU:s kommande strukturfonds- och investeringsprogram, liksom i andra relevanta ramar på EU-nivå, nationell nivå och regional nivå. För att målen ska kunna uppnås understryks också betydelsen av administrativa resurser.

När det gäller framtida makroregionala strategier betonas i rapporten att nya strategier bara bör lanseras för att tillgodose särskilda behov av bättre samarbete på hög nivå. Det måste finnas en vilja att omsätta det politiska engagemanget i administrativt stöd, och de nya strategierna bör tydligt visa det särskilda mervärdet på EU-nivå.

Bakgrund

EU:s strategi för Östersjöregionen antogs 2009. EU:s strategi för Donauregionen antogs i juni 2011. En strategi för Adriatiska havet och Joniska havet har begärts.

EU:s strategi för Östersjöregionen

EU:s strategi för Östersjöregionen omfattar åtta EU-länder (Sverige, Danmark, Estland, Finland, Tyskland, Lettland, Litauen och Polen) som med gemensamma satsningar hanterar utmaningar i området, särskilt miljötillståndet i Östersjön. Strategin välkomnar också samarbete med grannländerna, t.ex. Norge och Ryssland.

Några flaggskeppsprojekt:

Baltic Deal, ett arbete med jordbrukare som ska bidra till att minska utsläppen av näringsämnen från jordbruket och bibehålla produktionen och konkurrenskraften.

Efficient, Safe and Sustainable Traffic at Sea (EfficienSea), ett projekt för en effektiv, trygg och långsiktigt hållbar sjöfart. Det ska göra Östersjön till en pilotregion för e-navigation med utveckling och provning av infrastruktur och tjänster för e-navigation och ett brett utbyte av god praxis.

Baltic Manure, där syftet är att omvandla gödsel från ett miljöproblem till möjligheter till företagsinnovation. Genom projektet produceras förnybar energi och organiska gödselmedel.

BSR Stars, som ska främja regional konkurrenskraft och tillväxt genom internationell forskning och innovation. Här arbetar man t.ex. med gemensamma utmaningar som rör hälsa, energi och hållbara transporter.

EU:s strategi för Donauregionen

EU:s strategi för Donauregionen omfattar nio EU-länder (Tyskland, Österrike, Ungern, Tjeckien, Slovakien, Slovenien, Bulgarien, Rumänien och Kroatien) och fem länder utanför EU (Serbien, Bosnien och Hercegovina, Montenegro, Ukraina och Moldavien).

Exempel på projekt:

Samarbetet har bidragit till att färdigställa bron mellan Vidin och Calafat i Bulgarien respektive Rumänien. Denna gränsbro är en ytterst viktig länk på en prioriterad transportled i det transeuropeiska transportnätet. Bron är bara en av två broar längs den 630 km långa gränsfloden.

Danube Shipwreck Removal. Detta projekt syftar till att forsla bort fartygsvrak från floderna Donau, Sava och Tisa i Serbien, Rumänien och Bulgarien för att förbättra navigationen och de ekologiska förhållandena.

Danube Region Business Forum tillhandahåller en viktig plattform för nätverksarbete för över 300 små och medelstora företag. Forumet uppmuntrar möten mellan företag och stöder kontakter med kunskapsaktörer som forskningsinstitut, universitet och högskolor.

Arbetet har inletts för att inrätta en forsknings- och innovationsfond för Donau, där nationella och regionala medel ska föras samman. Fonden bygger på erfarenheterna av programmet Bonus i Östersjöregionen.

Genom projektet Danube Floodrisk främjas samarbetsmetoder med 19 institutioner i åtta Donauländer, där man delar med sig av databaser och översvämningskartor. Det europeiska varningssystemet för översvämningar (Efas) kompletterar arbetet på detta område.

Nya strategier

På begäran av Europeiska rådet kommer kommissionen att lägga fram en ny EU-strategi för Adriatiska havet och Joniska havet senast i slutet av 20141. Den omfattar åtta länder: fyra EU-länder (Grekland, Italien, Slovenien och Kroatien) och fyra icke EU-länder (Albanien, Bosnien och Hercegovina, Montenegro och Serbien).

Under de två senaste åren har det förts olika diskussioner om möjligheten att genomföra en makroregional strategi i Alperna. Europarlamentet har också nyligen antagit en resolution om detta.

Läs mer

EU:s strategi för Östersjöregionen

www.balticsea-region-strategy.eu

http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/danube/index_en.cfm

http://www.danube-region.eu/

Kontaktpersoner:

Shirin Wheeler +32 2 296 65 65

Annemarie Huber +32 2 299 33 10

1 :

Slutsatser från Europeiska rådets möte den 12–13 december 2012 (med förbehåll för en utvärdering av konceptet makroregionala strategier enligt rådets slutsatser av den 13 april 2011).


Side Bar