Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brusel, 1 juli 2013

Europa’s macroregionale experiment: een eerste evaluatie

Vandaag heeft de Europese Commissie een eerste studie gepubliceerd om het succes van de twee macroregionale strategieën van de EU te evalueren en aanbevelingen voor de toekomst te doen.

Bij de EU-strategieën voor de Donau en de Oostzee, waarbij meer dan 20 landen betrokken zijn, is geëxperimenteerd met een unieke vorm van samenwerking op basis van de idee dat gemeenschappelijke problemen van bepaalde regio’s — bijvoorbeeld ecologische, economische of veiligheidsproblemen — het best collectief worden aangepakt, en dat het zinvol is samen plannen te maken met het oog op een zo efficiënt mogelijk gebruik van de financiële middelen.

Naar aanleiding van het verslag zei Johannes Hahn, EU-commissaris voor regionaal beleid, hierover het volgende: "Uit de studie blijkt overduidelijk de waarde van onze macroregionale strategieën. De versterkte samenwerking heeft geleid tot honderden nieuwe projecten en nieuwe netwerken in de Donauregio en het gebied rond de Oostzee. De deelnemers hebben ons vooral laten weten dat de samenwerking niet alleen met EU-lidstaten maar ook met andere landen aanzienlijk is versterkt.”

"Duurzaam succes vereist echter dat onze aanpak voldoende middelen en een centrale plaats in de beleidsplannen van regeringen en regionale overheden moet krijgen – vooral bij de ontwikkeling van nieuwe programma’s en projecten voor de komende financiële periode. De inbreng van de regio’s moet nog worden vergroot met het oog op een transparantere besluitvorming en meer zichtbaarheid."

Met betrekking tot nieuwe strategieën verklaarde commissaris Hahn dat "de bestaande strategieën nuttige ervaringen hebben opgeleverd voor potentiële nieuwe macroregio’s. Vooraleer we een nieuwe strategie opstarten moet er echter duidelijk bestaan over de doelstellingen, de meerwaarde en de financiering ervan. De ervaring leert dat het zinvol is de aandacht aanvankelijk op een beperkt aantal prioriteiten te concentreren. Uiteraard is elke regio uniek en nieuwe macroregio’s mogen nieuwe methoden uitproberen om hun samenwerking te verdiepen."

Het verslag is over het algemeen positief over de bestaande strategieën. Beklemtoond wordt hoe de strategieën honderden nieuwe projecten hebben opgeleverd en gezamenlijke beleidsdoelstellingen hebben ontwikkeld op terreinen die van vitaal belang zijn voor de betrokken regio’s. De macroregionale aanpak heeft ook geleid tot talrijke gezamenlijke initiatieven en netwerken en collectieve politieke beslissingen.

Volgens het rapport is de samenwerking tussen de deelnemende landen aanzienlijk verdiept, wat geleid heeft tot een efficiënter gebruik van de beschikbare middelen.

Maar het verslag herinnert de regeringen eraan dat ze de strategieën moeten blijven ondersteunen en een prioritaire plaats moeten toekennen op alle relevante beleidsterreinen. Meer bepaald moeten de strategieën worden geïntegreerd in toekomstige programma's van de Europese structuur- en investeringsfondsen en in andere relevante Europese, regionale en nationale beleidskaders. Ook wordt het belang beklemtoond van administratieve middelen voor de verwezenlijking van de doelstellingen.

Met betrekking tot toekomstige macroregionale strategieën benadrukt het verslag dat nieuwe initiatieven moeten leiden tot een betere samenwerking op hoog niveau. De betrokkenen moeten bereid zijn politiek engagement in administratieve steun te vertalen en nieuwe strategieën moeten duidelijk een Europese meerwaarde hebben.

Achtergrond

De EU-strategie voor het Oostzeegebied (EUSBSR) is in 2009 goedgekeurd. De EU-strategie voor het Donaugebied (EUSDR) is in juni 2011 goedgekeurd. Er is verzocht ook een strategie voor de Adriatisch-Ionische regio te ontwikkelen.

De EU-strategie voor het Oostzeegebied (EUSBSR)

Bij de EU-strategie voor het Oostzeegebied zijn acht lidstaten betrokken (Zweden, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Letland, Litouwen en Polen). Ze hebben hun krachten gebundeld om specifieke problemen in het gebied aan te pakken, en met name de toestand van het milieu in het gebied. Aan de samenwerking met buurlanden (bijvoorbeeld Rusland en Noorwegen) wordt veel waarde gehecht.

Enkele voorbeelden van vlaggenschipprojecten:

Baltic Deal: samenwerking met landbouwers om het verlies aan voedingsstoffen te helpen verminderen zonder de productie en het concurrentievermogen in het gedrang te brengen.

Efficient, Safe and Sustainable Traffic at Sea (EfficienSea): project waarbij het Oostzeegebied als proefregio voor e-navigatie fungeert. Er worden diensten en infrastructuur voor e-navigatie ontwikkeld en getest en goede praktijk op grote schaal uitgewisseld.

Baltic Manure: mest vormt niet langer een milieuprobleem maar biedt mogelijkheden voor bedrijfsinnovatie. Dankzij het project worden hernieuwbare energie en organische meststoffen geproduceerd.

BSR Stars: het project wil het regionale concurrentievermogen en de groei bevorderen via transnationaal onderzoek en innovatie. Gemeenschappelijke problemen op het gebied van gezondheidszorg, energie en duurzaam vervoer worden aangepakt.

De EU-strategie voor het Donaugebied (EUSDR)

Bij de EU-strategie voor het Donaugebied (EUSDR) zijn negen EU-lidstaten (Duitsland, Oostenrijk, Hongarije, Tsjechië, Slowakije, Slovenië, Bulgarije, Roemenië en Kroatië) en 5 andere landen (Servië, Montenegro, Bosnië-Herzegovina, Oekraïne en Moldavië) betrokken.

Enkele voorbeelden van projecten:

Mede dankzij de strategie is de brug over de Donau tussen Vidin (Bulgarije) en Calafat (Roemenië) gebouwd — een uiterst belangrijke schakel van een prioritaire route van het trans-Europese vervoersnetwerk (TEN-V). De brug is pas de tweede Donaubrug langsheen het 630 km lange traject waar de rivier de grens tussen beide landen vormt.

Het project Danube Shipwreck Removal wil scheepswrakken in de Donau, de Sava en de Tisa in Servië, Roemenië en Bulgarije bergen ten behoeve van de scheepvaart en het milieu.

Het Danube Region Business Forum biedt een belangrijk platform voor het opzetten van netwerken voor meer dan 300 kleine en middelgrote ondernemingen. Het forum stimuleert bijeenkomsten tussen bedrijven en bevordert contacten met onderzoeksinstituten en universiteiten.

Er wordt gewerkt aan de oprichting van een Danube Research and Innovation Fund, dat nationale en regionale fondsen poolt en voortbouwt op de ervaringen met het BONUS-programma in het Oostzeegebied.

Het project Danube Floodrisk bevordert samenwerkingsmethoden met 19 instellingen in acht Donaulanden. Databases worden gedeeld en overstromingen in kaart gebracht. Het European Flood Awareness System (EFAS) voert aanvullende werkzaamheden uit.

Nieuwe strategieën

Op verzoek van de Europese Raad zal de Commissie uiterlijk eind 2014 een nieuwe EU-strategie voor de Adriatisch-Ionische regio (EUSAIR) voorleggen1. Acht landen zijn bij deze strategie betrokken: vier lidstaten (Griekenland, Italië, Slovenië en Kroatië) en vier andere landen (Albanië, Bosnië-Herzegovina, Montenegro en Servië).

De voorbije twee jaar is de haalbaarheid van een macroregionale strategie voor de Alpen herhaaldelijk aan de orde gesteld (onder meer in een recente resolutie van het Europees Parlement).

Nadere informatie

EU Strategy for the Baltic Sea Region

www.balticsea-region-strategy.eu

http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/danube/index_en.cfm

http://www.danube-region.eu/

Contact :

Shirin Wheeler (+32 22966565)

Annemarie Huber (+32 22993310)

1 :

Conclusies van de Europese Raad van 12 en 13 december 2012 (afhankelijk van de evaluatie van de idee van macroregionale strategieën zoals bepaald in de conclusies van de Raad van 13 april 2011).


Side Bar