Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 1. juuli 2013

Euroopa makropiirkondade eksperimentaalsete strateegiate esimene hindamine

Euroopa Komisjon avaldas täna esimesed tulemused ELi kahe makropiirkondliku strateegia kohta ja esitas soovitused edasiseks.

ELi Doonau piirkonna ja Läänemere piirkonna strateegiad, milles osaleb üle 20 ELi ja muu riigi, on pannud aluse ainulaadsele koostööle, mille idee põhineb sellel, et konkreetsete piirkondade ees seisvaid probleeme, mis on seotud kas siis keskkonna, majanduse või turvalisuse valdkonnaga, saab kõige paremini lahendada üheskoos, ning et mõistlikum on ühiselt kavandada, kuidas olemasolevaid rahastamisvahendeid veelgi tõhusamalt kasutada.

ELi regionaalpoliitika volinik Johannes Hahn ütles aruannet kommenteerides järgmist: „Täna avaldatud uuringutulemused näitavad selgelt meie makropiirkondlike strateegiate väärtust. Süvendatud koostöö tulemusena on algatatud sadu uusi projekte ja võrgustikke nii Doonau kui ka Läänemere piirkonnas. Eelkõige tuleb rõhutada osalejate rahulolu selle üle, et koostöö ka ELi mittekuuluvate riikidega on oluliselt paranenud.”

„Soovides et saavutatud edu oleks pikaajaline, tuleks seni hästi toiminud meetmed üle võtta valitsuste ja regionaalpoliitika kavadesse, neid tuleks eriti arvestada uue finantsperioodi programmide ja projektide väljatöötamisel ning rahaliste vahendite leidmisel. Vaja on ka piirkondade endi suuremat panustamist, selgemaid otsuseid ja laiemat tähelepanu strateegiatele.”

Viidates uutele strateegiatele lisas volinik Hahn, et kehtivate strateegiate rakendamisel on saadud häid kogemusi uute makropiirkondade rajamiseks. „Enne uue strateegia algatamist tuleks aga selle eesmärgid hoolikalt läbi mõelda ning kaaluda, mis lisaväärtust strateegia annaks ning millest seda rahastataks. Kogemused näitavad, et alguses on kasulik keskenduda vähestele prioriteetidele, kuid loomulikult on iga piirkond isemoodi ning uued makropiirkonnad võivad koostöö süvendamiseks välja töötada uudseid lahendusi,” ütles ta.

Aruandes antakse praegustele strateegiatele üldjoontes positiivne hinnang. Rõhutatakse, et strateegiate raames on algatatud sadu uusi projekte ning et need on aidanud välja töötada ühiseid poliitilisi eesmärke valdkondades, mis on nende regioonide puhul eriti olulise tähtsusega. Makropiirkondlik lähenemisviis on kaasa aidanud mitme ühisalgatuse ja mitmete võrgustike tekkele, samuti ühiste poliitiliste otsuste tegemisele.

Aruandes märgitakse, et koostöö strateegiates osalevate ELi riikide ja ELi naaberriikide vahel on oluliselt tugevnenud ja et tänu sellele on ressursse tõhusamalt kasutatud.

Aruandes pannakse siiski valitsustele südamele, et on vaja tugevdada poliitilist lähenemist ja tõsta strateegiad esiplaanile kõigi asjakohaste poliitikavaldkondade puhul ning tagada seejuures, et neid arvestataks Euroopa struktuurifondide ja investeerimisfondi programmide koostamisel, samuti muude asjakohaste ELi, piirkondlike ja riiklike meetmete kujundamisel. Samuti rõhutatakse aruandes haldusvahendite kättesaadavuse olulisust strateegiate eesmärkide saavutamisel.

Kavandatavate makropiirkondlike strateegiatega seoses viidatakse aruandes sellele, et uute loodavate algatuste puhul tuleks silmas pidada eelkõige koostöö parandamise ja täiustamise konkreetseid vajadusi. Tuleb olla valmis poliitiliste otsuste elluviimiseks vajaliku haldustoetuse pakkumisega ning uued strateegiad peaksid selgelt tõendama oma kasulikkust ELi tasandil.

Taust

ELi strateegia Läänemere piirkonna kohta võeti vastu 2009. aastal. ELi Doonau piirkonna strateegia võeti vastu 2011. aasta juunis. Aadria ja Joonia mere piirkonna strateegia on väljatöötamisel.

ELi Läänemere piirkonna strateegia

ELi Läänemere piirkonna strateegia ühendab 8 liikmesriiki (Rootsi, Taani, Eesti, Soome, Saksamaa, Läti, Leedu ja Poola), kes lahendavad üheskoos sellele piirkonnale iseloomulikke, eelkõige Läänemere keskkonnaseisundiga seonduvaid probleeme. Strateegia väärtustab koostööd ELi naaberriikidega, eelkõige Venemaa ja Norraga.

Näiteid juhtprojektidest:

Baltic Deal on projekt, mis on suunatud põllumajandusettevõtjatele, aidates neil vähendada põllumajandusest tingitud toitainete kadu Läänemeres, säilitada põllumajanduslikku tootmist ja konkurentsivõimet.

Projekt EfficienSea, mis tegeleb meretranspordi tõhususe, ohutuse ja jätkusuutlikkusega, on teinud Läänemere piirkonnast e-navigatsiooni katsepiirkonna, töötades välja ja katsetades e-navigatsiooni infrastruktuure ja teenuseid ning jagades häid kogemusi.

Baltic Manure on projekt, mis aitab muuta sõnniku keskkonnaprobleemi asemel innovaatiliseks ärivõimaluseks. Projekti raames toodetakse taastuvenergiat ja orgaanilisi väetisi.

BSR Stars on projekt, mille eesmärk on piirkondliku konkurentsivõime tõstmine ja majanduskasvu kiirendamine Läänemere-äärseid riike hõlmavate teadusuuringute ja innovatsiooni kaudu, mis on suunatud tervise, energia ja jätkusuutliku transpordi vallas kerkinud ühiste probleemide lahendamisele.

ELi Doonau piirkonna strateegia

ELi Doonau piirkonna strateegias osaleb 9 ELi liikmesriiki (Saksamaa, Austria, Ungari, Tšehhi Vabariik, Slovaki Vabariik, Sloveenia, Bulgaaria, Rumeenia ja Horvaataia) ja 5 ELi mittekuuluvat riiki (Serbia, Bosnia ja Hertsegoviina, Montenegro, Ukraina ja Moldova).

Projektid

Koostöös on valminud Vidini ja Calafati vaheline sild, mis ühendab Bulgaariat ja Rumeeniat ning on oluline sõlmpunkt üleeuroopalise transpordivõrgu peateel. See sild on alles teine sild 630 km pikkusel jõepiiril.

Doonau laevavraki eemaldamise projekti eesmärk on eemaldada laevavrakid Serbias, Rumeenias ja Bulgaarias paiknevate Doonau, Sava ja Tisa jõgedest, et parandada nende jõgede navigatsiooni- ja ökoloogilisi tingimusi.

Doonau piirkonna ettevõtlusfoorum on oluline võrguplatvorm, mis ühendab üle 300 VKE. Sellega soodustatakse ettevõtjatevahelisi kohtumisi ning toetatakse sidemeid teadmiste pakkujate, näiteks uurimisinstituutide ja ülikoolidega.

Läänemere piirkonnas läbiviidud programmi BONUS käigus saadud kogemustele toetudes on alanud töö riiklikke ja piirkondlikke vahendeid koondava Doonau teadusuuringute- ja innovatsioonifondi loomiseks.

Projekt Doonau üleujutusoht on loodud selleks, et töötada välja koostöömeetodid 8 Doonau piirkonda kuuluva riigi 19 institutsiooni vahel, et luua ühiseid andmebaase ja kaardistada üleujutusi. Seda tööd toetab Euroopa üleujutuste eest hoiatamise süsteem (EFAS).

Uued strateegiad

Euroopa Ülemkogu palvel esitab komisjon 2014. aasta lõpus uue ELi strateegaia Aadria ja Joonia mere piirkonna kohta1. Strateegia hõlmab 8 riiki: 4 ELi liikmesriiki (Kreeka, Itaalia, Sloveenia ja Horvaatia) ja 4 ELi mittekuuluvat riiki (Albaania, Bosnia ja Hertsegoviina, Montenegro ja Serbia).

Viimasel kahel aastal on peetud mitmeid arutelusid Alpide makropiirkondliku strateegia teostatavuse üle ja hiljuti võttis Euroopa Parlament vastu selleteemalise resolutsiooni.

Lisateave

ELi Läänemere piirkonna strateegia

www.balticsea-region-strategy.eu

http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/danube/index_en.cfm

http://www.danube-region.eu/

Kontakt :

Shirin Wheeler (+32 2 296 65 65)

Annemarie Huber (+32 2 299 33 10)

1 :

12.–13. detsembril 2012 toimunud Euroopa Ülemkogu järeldused (toetudes 13. aprillil 2011 Ülemkogu järeldustes ette nähtud makropiirkondlike strateegiate käsitluse hinnangule).


Side Bar