Navigation path

Left navigation

Additional tools

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

δελτιου τυπου

Βρυξέλλες, 1 Ιουλίου 2013

Tο πείραμα μακροπεριφερειών της Ευρώπης: η πρώτη αξιολόγηση

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την πρώτη μελέτη στάθμισης της επιτυχίας των δύο μακροπεριφερειακών στρατηγικών της ΕΕ και διατύπωσης συστάσεων για το μέλλον.

Οι στρατηγικές της ΕΕ για τον Δούναβη και για την Βαλτική, στις οποίες εμπλέκονται πάνω από 20 χώρες μέλη και μη της ΕΕ, υπήρξαν πρωτοπόρες ως προς ένα μοναδικό είδος συνεργασίας, με βάση την ιδέα ότι κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν συγκεκριμένες περιοχές — περιβαλλοντικές, οικονομικές ή σχετιζόμενες με την ασφάλεια — αντιμετωπίζονται καλύτερα συλλογικά, και ότι θα ήταν λογικό να οργανώνονται από κοινού για την αποτελεσματικότερη χρήση των διαθέσιμων κονδυλίων.

Σχολιάζοντας την έκθεση, ο επίτροπος της ΕΕ αρμόδιος για θέματα περιφερειακής πολιτικής, κ. Johannes Hahn, δήλωσε: «Η σημερινή μελέτη δείχνει την σαφή αξία των δύο μακροπεριφερειακών στρατηγικών μας. Η εντατική συνεργασία είχε ως αποτέλεσμα κυριολεκτικά εκατοντάδες νέων σχεδίων και νέων δικτύων στις περιοχές του Δούναβη και της Βαλτικής. Πάνω από όλα, οι συμμετέχοντες μας λένε ότι η συνεργασία — συμπεριλαμβανομένης εκείνης με τα κράτη μη μέλη της ΕΕ έχει ενισχυθεί σημαντικά».

«Αλλά, εάν θέλουμε να εξασφαλίσουμε βιώσιμη επιτυχία, η προσέγγιση πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο των σχεδίων κρατικής και περιφερειακής πολιτικής — ιδίως για τη μελέτη νέων προγραμμάτων και έργων για την επόμενη δημοσιονομική περίοδο — και να στηρίζεται από επαρκείς πόρους. Χρειαζόμαστε ακόμη μεγαλύτερο αίσθημα ευθύνης από τις ίδιες τις περιφέρειες, σαφέστερη διαδικασία λήψης αποφάσεων και μεγαλύτερη προβολή.»

Σε ό, τι αφορά τις νέες στρατηγικές, ο επίτροπος κ. Hahn πρόσθεσε, «Οι υφιστάμενες στρατηγικές παρέχουν χρήσιμα διδάγματα για πιθανές νέες μακροοικονομικές περιφέρειες. Πριν από τη δρομολόγηση κάθε νέας στρατηγικής, θα πρέπει να εξετάζονται προσεκτικά οι στόχοι της, ποια προστιθέμενη αξία μπορεί να προσφέρει, και ο τρόπος με τον οποίο θα εξευρεθούν οι αναγκαίοι πόροι. Η πείρα δείχνει ότι είναι χρήσιμο, στην αρχή, να γίνεται επικέντρωση σε περιορισμένο αριθμό προτεραιοτήτων. Βεβαίως, κάθε περιοχή είναι μοναδική, και οι νέες μακροπεριφέρειες μπορούν να δοκιμάσουν νέες προσεγγίσεις για την εμβάθυνση της συνεργασίας»

Η έκθεση σε γενικές γραμμές καταλήγει σε θετική κρίση για τις, μέχρι τώρα, υφιστάμενες στρατηγικές. Επισημαίνει τον τρόπο με τον οποίο έχουν δημιουργηθεί εκατοντάδες νέα σχέδια και βοήθησαν στη διαμόρφωση κοινών στόχων πολιτικής σε τομείς ζωτικής σημασίας για τις εμπλεκόμενες περιφέρειες. Η μακροπεριφερειακή προσέγγιση οδήγησε επίσης σε πολυάριθμες κοινές πρωτοβουλίες και δίκτυα καθώς και στη λήψη πολιτικών αποφάσεων σε συλλογικό επίπεδο.

Η έκθεση αναφέρει επίσης ότι η συνεργασία μεταξύ των συμμετεχουσών χωρών της ΕΕ και γειτονικών χωρών εκτός της ΕΕ έχει ενισχυθεί σημαντικά και έχει οδηγήσει σε αποδοτικότερη χρήση των διαθέσιμων πόρων.

Αλλά η έκθεση υπενθυμίζει στις κυβερνήσεις την ανάγκη να αναλάβουν πολιτική δέσμευση και να καταστήσουν τις στρατηγικές προτεραιότητά τους σε όλους τους σχετικούς τομείς πολιτικής, εξασφαλίζοντας την ενσωμάτωσή τους σε μελλοντικά προγράμματα των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων, καθώς και άλλων σχετικών πλαισίων πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ, περιφερειακό και εθνικό. Υπογραμμίζει επίσης τη σημασία των διοικητικών πόρων για την επίτευξη των στόχων.

Σχετικά με μελλοντικές μακροπεριφερειακές στρατηγικές, η έκθεση τονίζει ότι νέες πρωτοβουλίες θα πρέπει να δρομολογηθούν μόνο για να αντιμετωπίσουν ιδιαίτερες ανάγκες για βελτιωμένη και υψηλού επιπέδου συνεργασία. Πρέπει να υπάρχει προθυμία για μετουσίωση της πολιτικής δέσμευσης σε διοικητική υποστήριξη, και οι νέες στρατηγικές πρέπει να καταδεικνύουν σαφώς την ιδιαίτερη προστιθέμενη αξία τους σε επίπεδο ΕΕ.

Ιστορικό

Η στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας (EUSBSR) — εγκρίθηκε το 2009. Η στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή του Δούναβη (EUSDR) εγκρίθηκε τον Ιούνιο του 2011. Μια στρατηγική για την περιοχή της Αδριατικής και του Ιονίου πελάγους έχει ζητηθεί.

Η στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας (EUSBSR)

Στη στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας (EUSBSR) συμμετέχουν 8 κράτη μέλη (Σουηδία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γερμανία, Λετονία, Λιθουανία και Πολωνία) που ένωσαν τις δυνάμεις τους για να αντιμετωπίσουν ειδικά προβλήματα στην περιοχή, ιδίως όσον αφορά την κατάσταση του περιβάλλοντος της Βαλτικής Θάλασσας. Η στρατηγική ΤΥΑ εκφράζει την ικανοποίησή της για τη συνεργασία με τις γειτονικές χώρες, μεταξύ των οποίων η Ρωσία και η Νορβηγία.

Ορισμένα εμβληματικά σχέδια:

Baltic Deal:που αποτελεί συνεργασία με τους γεωργούς με στόχο τη συμβολή στη μείωση της απώλειας θρεπτικών ουσιών εμπλουτισμού από εκμεταλλεύσεις και τη διατήρηση της παραγωγής και της ανταγωνιστικότητάς τους.

Αποτελεσματική, ασφαλής και βιώσιμη κυκλοφορία στη θάλασσα (Efficiensea) που καθιστά την περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας πιλοτική περιοχή για την ηλεκτρονική πλοήγηση (e-navigation), με την ανάπτυξη και τη δοκιμή υποδομών και υπηρεσιών ηλεκτρονικής πλοήγησης, και την ευρύτερη ανταλλαγή ορθών πρακτικών.

Baltic Manure για την μετατροπή της κόπρου από περιβαλλοντικό πρόβλημα σε μια ευκαιρία για επιχειρηματική καινοτομία. Το σχέδιο αφορά την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, καθώς και οργανικά λιπάσματα.

BSR Stars που έχει στόχο την ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας και ανάπτυξης με τη διασύνδεση της διακρατικής έρευνας και καινοτομίας: Αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων, σε τομείς όπως η υγεία, η ενέργεια και οι βιώσιμες μεταφορές.

Η στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή του Δούναβη (EUSDR)

Η στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή του Δούναβη (EUSDR) καλύπτει 9 χώρες της ΕΕ ( Γερμανία, Αυστρία, Ουγγαρία, Τσεχική Δημοκρατία, Σλοβακική Δημοκρατία, Σλοβενία, Βουλγαρία, Ρουμανία και Κροατία) και 5 χώρες μη μέλη της ΕΕ (Σερβία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Μαυροβούνιο, Ουκρανία και Μολδαβία).

Τα σχέδια περιλαμβάνουν:

Τη συνεταιριστική προσέγγιση που συνέβαλε στη ολοκλήρωση της γέφυρας Vidin-Calafat μεταξύ της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας — ζωτικής σημασίας σύνδεσμο στον βασικής προτεραιότητας άξονα του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (ΔΕΔ-Μ). Η γέφυρα είναι μόνο η δεύτερη κατά μήκος των 630 χλμ. ποτάμιων συνόρων.

Το έργο Danube Shipwreck Removal που έχει ως στόχο την ανέλκυση ναυαγίων από τον Δούναβη τον Σάβα και τον Τίσα στη Σερβία, τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία — βελτιώνοντας την ναυσιπλοΐα και τις οικολογικές συνθήκες.

Το Danube Region Business Forum (επιχειρηματικό φόρουμ της παραδουνάβιας περιοχής), που συνιστά σημαντική πλατφόρμα δικτύωσης για πάνω από 300 ΜΜΕ. Ενθαρρύνει τις συναντήσεις επιχειρηματιών και υποστηρίζει δεσμούς με παρόχους γνώσης όπως ερευνητικά ιδρύματα και πανεπιστήμια.

Τις εργασίες που έχουν αρχίσει για τη σύσταση ενός Ταμείου Έρευνας και Καινοτομίας του Δούναβη, όπου θα συγκεντρώνονται οι εθνικοί και περιφερειακοί πόροι, με βάση τις εμπειρίες του προγράμματος BONUS στην Περιοχή της Βαλτικής.

Το σχέδιο Danube Floodrisk που προωθεί τις μεθόδους συνεργασίας με 19 ιδρύματα σε 8 παραδουνάβιες χώρες, που μοιράζονται βάσεις δεδομένων και χαρτογράφηση των πλημμυρών. Το ευρωπαϊκό σύστημα προειδοποίησης για τις πλημμύρες (EFAS) πραγματοποιεί συμπληρωματικές εργασίες.

Νέες στρατηγικές

Κατόπιν αιτήματος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η Επιτροπή θα παρουσιάσει μια νέα στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή της Αδριατικής και του Ιονίου Πελάγους (EUSAIR) μέχρι τα τέλη του 2014.1 Θα συμμετέχουν 8 χώρες: 4 κράτη μέλη της ΕΕ (Ελλάδα, Ιταλία, Σλοβενία και Κροατία) και 4 χώρες μη μέλη της ΕΕ (Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Μαυροβούνιο και Σερβία).

Κατά τα τελευταία δύο χρόνια, έγιναν διάφορες συζητήσεις, συμπεριλαμβανομένου και πρόσφατου ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ως προς την σκοπιμότητα μιας μακροπεριφερειακής στρατηγικής για την περιοχή των Άλπεων.

Περισσότερες πληροφορίες

Στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας

Www.balticsea-region-strategy.eu

Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιοχή του Δούναβη

Http://www.danube-region.eu/

Αρμόδιοι επικοινωνίας :

Shirin Wheeler (+32 2 296 65 65)

Annemarie Huber (+32 2 299 33 10)

1 :

Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 12-13 Δεκεμβρίου 2012 (υπό την επιφύλαξη της αξιολόγησης της έννοιας των μακροπεριφερειακών στρατηγικών, όπως προβλέπεται στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 13ης Απριλίου 2011).


Side Bar