Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 1. juli 2013

Europas makroregionale eksperiment: den første evaluering

Europa-Kommissionen har i dag offentliggjort den første undersøgelse af gennemførelsen af EU’s to makroregionale strategier og i den sammenhæng fremlagt anbefalinger for fremtiden.

EU’s Donau- og Østersøstrategier, der omfatter over 20 EU-lande og tredjelande, har lanceret en unik form for samarbejde, der er baseret på idéen om, at de fælles problemer i bestemte regioner – f.eks. miljømæssige, økonomiske eller sikkerhedsrelaterede problemer - tackles bedst kollektivt, og at det er fornuftigt at udarbejde fælles planer for at opnå den mest effektive anvendelse af de disponible midler.

I en kommentar til rapporten udtalte Johannes Hahn, EU-kommissær med ansvar for regionalpolitik: "Den undersøgelse, der offentliggøres i dag, viser klart værdien af vores makroregionale strategier. Det intensiverede samarbejde har resulteret i – bogstaveligt talt - hundredvis af nye projekter og nye netværk i Donau- og Østersøområdet. Frem for alt fortæller deltagerne os, at samarbejdet - herunder med tredjelande - er blevet styrket betydeligt."

"Hvis vi ønsker at sikre varig succes, skal strategien dog have en central placering i planerne for den statslige og regionale politik — især ved udformningen af nye programmer og projekter til den næste finansielle periode — og bakkes op med tilstrækkelige ressourcer. Vi har brug for et endnu større engagement fra regionernes side, som giver bedre beslutninger og større synlighed."

Hvad angår de nye strategier, tilføjede EU-kommissær Johannes Hahn, at "eksisterende strategier giver nyttige erfaringer for potentielle nye makroregioner. Inden iværksættelsen af en eventuel ny strategi bør vi overveje nøje, hvad formålet er, hvilken merværdi der kan opnås, og hvorfra ressourcerne skal komme. Erfaringerne viser, at det er nyttigt at koncentrere sig om et begrænset antal prioriterede områder i begyndelsen. Naturligvis er hver region enestående, og nye makroøkonomiske regioner kan afprøve nye tilgange til udbygning af samarbejdet."

Rapportens evaluering af den hidtidige gennemførelse af de nuværende strategier er overvejende positiv. Den understreger, hvordan de har skabt flere hundrede nye projekter og bidraget til at formulere fælles politiske mål inden for områder af afgørende betydning for de berørte regioner. Den makroregionale tilgang har også ført til en række fælles initiativer og netværk samt kollektive politiske beslutninger.

Det fremgår af rapporten, at samarbejdet mellem de deltagende EU-lande og nabolande uden for EU er blevet styrket betydeligt, hvilket har resulteret i en mere effektiv udnyttelse af de disponible ressourcer.

I rapporten mindes regeringerne dog også om behovet for politisk engagement og for indarbejdelse af strategierne som et prioriteret område i alle relevante politikområder med henblik på at sikre, at de indgår i programmerne for de europæiske strukturfonde og investeringsfonde samt andre relevante politikker på EU-plan og regionalt og nationalt plan. I rapporten understreges ligeledes betydningen af tilstrækkelige administrative ressourcer til at nå målene.

Hvad angår fremtidige makroregionale strategier, understreges det i rapporten, at nye initiativer kun bør iværksættes for at afhjælpe særlige behov for forbedret samarbejde på højt niveau. Der skal være vilje til at omsætte politisk engagement til administrativ støtte, og nye strategier bør klart påvise den særlige merværdi på EU-plan.

Baggrund

EU-strategien for Østersøområdet (EUSBSR) blev vedtaget i 2009. EU's strategi for Donauområdet (EUSDR) blev vedtaget i juni 2011. Der er blevet anmodet om en strategi for Adriaterhavet og Det Joniske Hav.

EU-strategien for Østersøområdet (EUSBSR)

EU-strategien for Østersøområdet samler 8 medlemsstater (Sverige, Danmark, Estland, Finland, Tyskland, Letland, Litauen og Polen), som er gået sammen om at løse specifikke problemer i området, navnlig vedrørende Østersøens miljø. Strategien giver også mulighed for samarbejde med nabolande, herunder Rusland og Norge.

Flagskibsprojekter:

Baltic Deal, som går ud på at bidrage til at mindske tab af næringsstoffer fra gårdene i samarbejde med landmændene og at opretholde produktionen og konkurrenceevnen.

Effektiv, sikker og bæredygtig trafik på havet (EfficienSea) er et projekt, som gør Østersøområdet til en foregangsregion for e-navigation gennem udvikling og afprøvning af infrastruktur og e-navigationstjenester samt omfattende udveksling af god praksis.

Baltic Manure er et projekt, som drejer sig om, at gødning skal være en mulighed for innovation for virksomhederne i stedet for et miljøproblem. Inden for rammerne af projektet produceres vedvarende energi og organisk gødning.

BSR Stars har til formål at forbedre den regionale konkurrenceevne og vækst gennem tværnational forskning og innovationssamarbejde samt løsninger på fælles problemer inden for områder som f.eks. sundhed, energi og bæredygtig transport.

EU’s strategi for Donauområdet (EUSDR)

EU’s strategi for Donauområdet (EUSDR) omfatter 9 EU-lande (Tyskland, Østrig, Ungarn, Tjekkiet, Slovakiet, Slovenien, Bulgarien, Rumænien og Kroatien) og fem tredjelande (Serbien, Bosnien-Hercegovina, Montenegro, Ukraine og Moldova).

Projekter:

En samarbejdsbaseret tilgang har bidraget til færdiggørelsen af Vidin-Calafat-broen mellem Bulgarien og Rumænien — en vigtig forbindelse i en højt prioriteret trafikkorridor i det transeuropæiske transportnet (TEN-T). Broen er den ene af kun to langs denne flodstrækning på 630 km, der udgør grænsen.

Projektet Danube Shipwreck Removal tager sigte på at fjerne skibsvrag fra Donau, Sava og Tisa i Serbien, Rumænien og Bulgarien, hvilket vil forbedre navigationsforholdene og de økologiske forhold.

Danube Region Business Forum udgør en vigtig netværksplatform for over 300 SMV’er. Det tilskynder til møder mellem virksomheder og støtter forbindelser med videnudbydere som f.eks. forskningsinstitutter og universiteter.

Med udgangspunkt i erfaringerne fra BONUS-programmet i Østersøområdet er der blevet påbegyndt arbejde med henblik på at oprette en forsknings- og innovationsfond i Donauområdet, som samler nationale og regionale fonde.

Projektet Danube Floodrisk fremmer samarbejdsmetoder og har deltagelse af 19 institutioner i 8 Donau-lande, som deler databaser og oplysninger om kortlægning af oversvømmelsesrisici. Inden for rammerne af det europæiske oversvømmelsesvarslingssystem gennemføres der supplerende arbejde på dette område.

Nye strategier

Efter anmodning fra Det Europæiske Råd vil Kommissionen fremlægge en ny EU-strategi for Adriaterhavet og Det Joniske Hav (EUSAIR) inden udgangen af 20141. 8 lande er involveret: Fire medlemsstater (Grækenland, Italien, Slovenien og Kroatien) og fire tredjelande (Albanien, Bosnien-Hercegovina, Montenegro og Serbien).

I de seneste to år har der været forskellige drøftelser, herunder en beslutning om gennemførligheden af en makroregional strategi i Alperne, som Europa-Parlamentet vedtog for nylig.

Flere oplysninger

EU-strategien for Østersøområdet

www.balticsea-region-strategy.eu

Den Europæiske Unions strategi for Donauområdet

http://www.danube-region.eu/

Kontaktpersoner:

Shirin Wheeler (+32 2 296 65 65)

Annemarie Huber (+32 2 299 33 10)

1 :

Det Europæiske Råds konklusioner af 12.-13. december 2012 (med forbehold af evalueringen af begrebet makroregionale strategier som fastsat i Rådets konklusioner af 13. april 2011).


Side Bar