Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel, 1. července 2013

Evropský makroregionální experiment: první hodnocení

Evropská komise dnes zveřejnila první studii, která vyhodnocuje úspěšnost dvou makroregionálních strategií EU a předkládá doporučení pro budoucnost.

Základem strategií EU pro Podunají a Baltské moře, jichž se účastní přes dvacet zemí uvnitř i vně EU, je jedinečný způsob spolupráce založený na myšlence, že sdílené problémy jednotlivých regionů, ať už environmentální, ekonomické či bezpečnostní, se nejlépe řeší společně a že společné plánování nejúčinnějšího využívání dostupných prostředků má svůj smysl.

Komisař EU pro regionální politiku Johannes Hahn k této zprávě uvedl: „Dnešní studie jasně potvrzuje význam našich makroregionálních strategií. Intenzivnější spolupráce v jejich rámci přinesla doslova stovky nových projektů a přispěla k vytvoření nových vazeb v dunajském a pobaltském regionu. Podle účastníků došlo zejména k výraznému prohloubení spolupráce, a to i se státy mimo EU.“

„Chceme-li však zajistit dlouhodobý úspěch, musí se stát takový přístup základní součástí vládních a regionálních politik, zejména při navrhování nových programů a projektů pro nadcházející finanční období, a být podpořen dostatečnými prostředky. Zásadní je, aby se regiony silněji angažovaly a přijímaly jasnější rozhodnutí s viditelnými výsledky.“

K novým strategiím komisař Hahn prohlásil: „Existující strategie přinášejí pro případné nové makroregiony užitečné zkušenosti. Před vypracováním každé nové strategie je však třeba pečlivě zvážit její cíle, přínos a způsoby financování. Zkušenosti ukazují, že na začátku je vhodné se soustředit pouze na několik priorit. Je ale zřejmé, že každý region je jedinečný a že nové makroregiony mohou zkoušet nové způsoby prohloubení spolupráce.“

Celkově hodnotí zpráva existující strategie kladně. Podtrhuje zejména skutečnost, že díky nim vznikají stovky nových projektů a že přispívají k formulaci společných politických cílů v oblastech zásadního významu pro regiony. Makroregionální přístup také vedl k uskutečnění četných společných iniciativ, vytváření vazeb a přijímání společných politických rozhodnutí.

Podle zprávy se významně posílila spolupráce mezi zúčastněnými zeměmi EU a sousedními nečlenskými zeměmi, což přineslo účinnější využívání dostupných zdrojů.

Zpráva nicméně upozorňuje, že vlády musí projevit politické odhodlání a udělit těmto strategiím prioritu ve všech příslušných politikách, a tak zaručit jejich zakotvení v programech budoucích evropských strukturálních a investičních fondů i v dalších odpovídajících unijních, regionálních a vnitrostátních rámcích politik. Podtrhuje rovněž význam administrativních zdrojů pro plnění cílů.

Co se týče budoucích makroregionálních strategií, zpráva zdůrazňuje, že nové iniciativy by měly vznikat pouze v případě, že existuje konkrétní potřeba prohloubit spolupráci na vysoké úrovni. Zásadní je být připraveni promítnout politický závazek do administrativní podpory a jasně prokázat konkrétní přínos nových strategií pro EU.

Souvislosti

Strategie EU pro region Baltského moře byla schválena v roce 2009 a strategie EU pro Podunají v červnu 2011. Byl také vysloven požadavek na vytvoření strategie EU pro jadransko-jónský region.

Strategie EU pro region Baltského moře

Strategie EU pro region Baltského moře sdružuje osm členských států (Švédsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Německo, Lotyšsko, Litvu a Polsko), které spojily síly při řešení úkolů týkajících se zejména ochrany životního prostředí v oblasti Baltského moře. Strategie umožňuje a vítá spolupráci se sousedními zeměmi včetně Ruska a Norska.

Některé hlavní projekty:

Baltic Deal – spolupráce se zemědělskými podniky na snižování ztrát živin v obdělávané půdě a na zachování výroby a konkurenceschopnosti.

Účinná, bezpečná a udržitelná námořní doprava (EfficienSea) – oblast Baltského moře se stala prvním regionem s elektronickou navigací na základě zavedení a testování infrastruktury a služeb elektronické navigace a rozsáhlé výměny osvědčených postupů.

Baltic Manurehnůj jako příležitost pro podnikatelské inovace namísto environmentálního problému. Výsledkem projektu je získávání energie z obnovitelných zdrojů a výroba organických hnojiv.

BSR Stars – zvýšení regionální konkurenceschopnosti a růstu prostřednictvím mezinárodních výzkumných a inovačních kontaktů: řešení sdílených problémů např. ve zdravotnictví, energetice a udržitelné dopravě.

Strategie EU pro Podunají

Strategie EU pro Podunají se účastní devět zemí EU (Německo, Rakousko, Maďarsko, Česká republika, Slovensko, Slovinsko, Bulharsko, Rumunsko a Chorvatsko) a pět nečlenských zemí (Srbsko, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Ukrajina a Moldavsko).

Příklady projektů:

Spolupráce, díky níž byl dokončen most Vidin-Calafat mezi Bulharskem a Rumunskem jako zásadní článek klíčové prioritní trasy transevropské dopravní sítě (TEN-T). Jde teprve o druhý most na 630km hraničním úseku řeky.

Projekt Odstraňování vraků z Dunaje s cílem odstranit vraky z říčního dna Dunaje, Sávy a Tisy v Srbsku, Rumunsku a Bulharsku za účelem zlepšení plavebních a ekologických podmínek.

Podnikatelské fórum Podunají nabízí důležitou síťovou platformu pro více než 300 malých a středních podniků. Podporuje kontakty mezi podniky a vztahy s poskytovateli znalostí, jako jsou výzkumné ústavy a univerzity.

Na základě zkušeností z programu BONUS v regionu Baltského moře byly zahájeny práce na vytvoření Fondu výzkumu a inovace v Podunají, v němž se sdruží vnitrostátní a regionální finanční prostředky.

Projekt Danube Floodrisk podporuje spolupráci devatenácti institucí v osmi zemích na Dunaji, které sdílejí databáze a společně vytvářejí povodňové mapy. Evropský systém informací o povodních (EFAS) se účastní vykonáváním podpůrných činností.

Nové strategie

Na žádost Evropské rady předloží Komise do konce roku 2014 novou strategii EU pro jadransko-jónský region (EUSAIR)1. Účastnit se má osm zemí: čtyři členské státy EU (Řecko, Itálie, Slovinsko a Chorvatsko) a čtyři země mimo EU (Albánie, Bosna a Hercegovina, Černá Hora a Srbsko).

V posledních dvou letech probíhala řada jednání ohledně proveditelnosti makroregionální strategie pro Alpy, která vyvrcholila nedávným usnesením Evropského parlamentu.

Další informace

Strategie EU pro region Baltského moře

www.balticsea-region-strategy.eu

Strategie EU pro Podunají

http://www.danube-region.eu/

Kontaktní osoby:

Shirin Wheeler (+32 22966565)

Annemarie Huber (+32 22993310)

1 :

Závěry ze zasedání Evropské rady ve dnech 12. a 13. prosince 2012 (na základě hodnocení koncepce makroregionálních strategií, jak se požaduje v závěrech ze zasedání Rady ze dne 13. dubna 2011).


Side Bar