Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 28 juni 2013

Sjötransport: ett första steg för att minska utsläpp

Europeiska kommissionen tog i dag ett första steg mot minskade utsläpp av växthusgaser från sjöfartsindustrin. Den har föreslagit lagstiftning som kommer att kräva att ägare till stora fartyg som använder hamnar i EU övervakar och rapporterar fartygens årliga koldioxidutsläpp. Kommissionen har också offentliggjort ett meddelande om sin strategi för att hantera och minska dessa utsläpp, helst genom åtgärder på global nivå.

– I dag har vi lagt kurs mot en minskning av utsläppen av växthusgaser från sjöfarten, säger Connie Hedegaard, EU-kommissionär för klimatpolitik. EU:s övervakningssystem kommer att ge miljömässiga och ekonomiska vinster för sjöfartssektorn genom att öka öppenheten om utsläpp och skapa ett incitament för fartygsägarna att minska dem. Initiativet är helt i linje med de senaste förslag om globala standarder för bränsleeffektivitet och marknadsbaserade åtgärder som diskuteras inom Internationella sjöfartsorganisationen (IMO). En handfast övervakning, rapportering och verifiering av utsläpp är en nödvändig förutsättning för välgrundade diskussioner i Europa och i världen om minskningsmålen för sektorn.

– Vi inser att sjöfarten måste bidra till insatserna för att minska utsläppen av växthusgaser, helst genom globala åtgärder som är mest effektiva i miljöhänseende och ekonomiskt försvarbara, säger kommissionens vice ordförande Siim Kallas, med ansvar för transportfrågor. För en global sektor som sjöfartssektorn kan detta bäst uppnås genom IMO. På grundval av det politiska förslag som läggs fram i dag kommer EU att fortsätta sina ansträngningar, tillsammans med sina internationella partner, för att nå en övergripande internationell lösning. Dagens förslag är ett viktigt bidrag till IMO:s arbete med att skära ner på fartygens bränsleanvändning och öka deras bränsleeffektivitet med hjälp av en rad olika instrument, bl.a. tekniska och marknadsbaserade åtgärder.

Fokus på utsläpp från stora fartyg

Förslaget1 kommer att skapa en EU-omfattande rättslig ram för att samla in och publicera verifierade årliga uppgifter om koldioxidutsläpp från alla stora fartyg (över 5 000 bruttoton) som använder EU:s hamnar, oavsett var fartygen är registrerade.

Fartygsägarna måste övervaka och rapportera den verifierade mängd koldioxid som släpps ut av deras stora fartyg på resor till, från och mellan hamnar inom EU. Fartygsägarna kommer också att vara skyldiga att lämna vissa andra uppgifter, t.ex. uppgifter för att fastställa fartygens energieffektivitet.

Ett dokument om överensstämmelse som utfärdats av en oberoende kontrollör måste finnas ombord på fartygen och kommer att inspekteras av medlemsstaternas myndigheter.

Det föreslås att reglerna ska tillämpas från och med den 1 januari 2018.

Mot ett globalt system

EU-systemet är avsett som en grundsten för ett globalt system. De föreslagna reglerna är utformade för att stödja en stegvis strategi för att fastställa globala standarder för energieffektivitet för befintliga fartyg, som föreslagits av Förenta staterna och stöds av andra medlemmar i IMO. EU-reglerna kommer att anpassas till de globala standarderna om och när ett globalt system inrättas.

Den administrativa bördan minimeras

Kommissionens förslag syftar till att minimera den administrativa bördan för företagen genom att basera reglerna på dokument och utrustning som redan finns ombord på fartygen. Företagen kan välja den övervakningsmetod de föredrar.

Minskade utsläpp och kostnader

Det framgår av kommissionens konsekvensbedömning att det EU-omfattande system för övervakning, rapportering och verifiering som föreslås förväntas minska koldioxidutsläppen från de resor som omfattas av förslaget med upp till 2 % jämfört med om inga åtgärder vidtas. Systemet skulle också minska nettokostnaderna för fartygsägarna med upp till 1,2 miljarder euro per år fram till 2030.

Det kommer dessutom att ge värdefull information om de enskilda fartygens resultat, driftskostnader och potentiella återförsäljningsvärde. Detta kommer att gynna fartygsägarna, som kommer att vara bättre rustade för att fatta beslut om stora investeringar och för att få den finansiering som behövs.

Nästa steg

Förslaget kommer nu att granskas av Europaparlamentet och rådet, vars godkännande krävs för det ska bli gällande lag.

Bakgrund

Utsläpp från den internationella sjötransportsektorn svarar i dag för 3 % av de globala utsläppen av växthusgaser och 4 % av utsläppen av växthusgaser i EU. Utan åtgärd förväntas utsläppen öka kraftigt i framtiden, i linje med den förväntade ökningen av handelsvolymerna mellan alla kontinenter. En sådan ökning skulle undergräva det arbete som utförts inom andra sektorer för att minska EU:s samlade utsläpp av växthusgaser.

Memo/13/626

Kontaktpersoner:

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

Stephanie Rhomberg (+32 2 298 72 78)

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

1 :

Förslag till förordning om övervakning, rapportering och verifiering av koldioxidutsläpp från sjötransporter.


Side Bar