Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 28. junija 2013

Pomorski promet: prvi korak do zmanjšanja emisij

Evropska komisija je danes storila prvi korak v smeri zmanjšanja emisij toplogrednih plinov z ladij. Predlagala je zakonodajo, v skladu s katero bodo morali lastniki velikih ladij, ki uporabljajo pristanišča EU, spremljati in poročati o letnih emisijah ogljikovega dioksida (CO2). Komisija je objavila tudi sporočilo s strategijo za zmanjšanje teh emisij, po možnosti z globalnimi ukrepi.

Evropska komisarka za podnebne ukrepe Connie Hedegaard je povedala: „Danes smo se jasno odločili za pot zmanjšanja emisij toplogrednih plinov v pomorstvu. Sistem spremljanja EU bo z večjo transparentnostjo glede emisij in ustvarjanjem spodbud za lastnike ladij za njihovo zmanjšanje sektorju ladijskega prometa prinesel okoljske in gospodarske koristi. Pobuda je popolnoma v skladu z zadnjimi predlogi o globalnih standardih učinkovitosti za gorivo in tržnih ukrepih, o katerih razpravlja Mednarodna pomorska organizacija. Pozorno spremljanje, poročanje in preverjanje emisij je bistveni pogoj za razprave na podlagi zanesljivih informacij o ciljih zmanjšanja emisij v sektorju na evropski in svetovni ravni.“

Podpredsednik Evropske komisije Siim Kallas, pristojen za mobilnost in promet, je dejal: „Zavedamo se, da mora sektor ladijskega prometa prispevati k prizadevanjem za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, po možnosti z ukrepi na svetovni ravni, ki so najbolj učinkoviti in gospodarsko najbolj upravičeni. Ker je pomorski promet globalni sektor, bi se to najbolje doseglo na ravni Mednarodne pomorske organizacije. Unija bo na podlagi danes zasnovane politike skupaj z globalnimi partnerji nadaljevala svoja prizadevanja za celostno mednarodno rešitev. Današnji predlog s širokim spektrom instrumentov, vključno s tehničnimi in tržnimi ukrepi, v veliki meri prispeva k prizadevanjem Mednarodne pomorske organizacije za zmanjšanje porabe goriva in povečanje učinkovitosti ladij pri njegovi porabi.“

Osredotočenost na emisije z velikih ladij

Predlog1 bo vzpostavil vseevropski pravni okvir za zbiranje in objavo preverjenih podatkov o letnih emisijah CO2 z vseh velikih ladij (nad 5 000 bruto tonami), ki uporabljajo pristanišča EU, ne glede na to, kje so registrirane.

Lastniki ladij bodo morali spremljati in poročati o preverjenih količinah emisij CO2 z velikih ladij na potovanjih v pristanišča EU in iz njih ter med navedenimi pristanišči. Zagotoviti bodo morali tudi nekatere druge informacije, kot so podatki za določitev energetske učinkovitosti ladje.

Ladje bodo morale imeti na krovu spričevalo o skladnosti, ki ga bo izdal neodvisni preveritelj in ga bodo pregledali organi države članice.

V skladu s predlogom naj bi se pravila začela uporabljati s 1. januarjem 2018.

Na poti do globalnega sistema

Evropski sistem naj bi bil temelj za oblikovanje globalnega sistema za zmanjšanje emisij. Predlagana pravila so oblikovana tako, da podpirajo postopni pristop k določitvi globalnih standardov energetske učinkovitosti za obstoječe ladje, kot so predlagale Združene države Amerike in podprle ostale članice Mednarodne pomorske organizacije. Evropska pravila bodo prilagojena globalnim standardom, če in ko bodo ti vzpostavljeni.

Zmanjšanje upravnega bremena

Namen predloga Komisije je v največji možni meri zmanjšati upravno breme za družbe, saj se bodo pravila opirala na že obstoječe dokumente in opremo na krovu. Družbe bodo lahko tudi same izbrale metodologijo spremljanja, ki jim najbolj odgovarja.

Manjše emisije in nižji stroški

Glede na oceno učinka Komisije naj bi se z uvedbo predlaganega vseevropskega sistema spremljanja, poročanja in preverjanja emisije CO2 pri poteh, za katere se bo sistem uporabljal, zmanjšale za 2 % v primerjavi s stanjem, ko sistema ne bi uvedli. Poleg tega naj bi lastniki v letu 2030 zahvaljujoč sistemu prihranili do 1,2 milijarde EUR neto stroškov letno.

Sistem bo omogočil tudi koristen vpogled v učinkovitost posameznih ladij, s tem povezane operativne stroške in potencialno prodajno vrednost. To bo koristilo lastnikom ladij, ki bodo tako lažje sprejemali odločitve o pomembnih naložbah in pridobili ustrezno financiranje.

Nadaljnji koraki

O predlogu bosta razpravljala Evropski parlament in Svet, saj je njuna potrditev pogoj za uzakonitev predloga.

Ozadje

Trenutno so emisije iz mednarodnega pomorskega prometa odgovorne za 3 % svetovnih in 4 % evropskih emisij toplogrednih plinov. Če ne ukrepamo, se bodo sorazmerno s pričakovanim povečanjem obsega trgovanja med celinami emisije v prihodnosti znatno povečale. Takšno povečanje bi spodkopalo prizadevanja ostalih sektorjev za zmanjšanje skupnih emisij toplogrednih plinov v EU.

Memo/13/626

Kontakti:

Isaac Valero Ladron (+32 22964971)

Stephanie Rhomberg (+32 22987278)

Helen Kearns (+32 22987638)

Dale Kidd (+32 22957461)

1 :

Predlog uredbe o spremljanju, poročanju in preverjanju emisij CO2 iz pomorskega prometa.


Side Bar