Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska Komisia

Tlačová správa

Brusel 28. jún 2013

Námorná doprava: prvý krok k zníženiu emisií

Európska komisia dnes uskutočnila prvý krok smerom k zníženiu emisií skleníkových plynov z lodnej dopravy. Navrhla právne predpisy, na základe ktorých sa od majiteľov veľkých lodí využívajúcich prístavy EÚ bude vyžadovať, aby monitorovali a hlásili ročné emisie lodí, pokiaľ ide o oxid uhličitý (CO2). Komisia tiež uverejnila oznámenie, v ktorom stanovuje svoju stratégiu riešenia problematiky uvedených emisií a ich zníženia, pokiaľ možno prostredníctvom opatrení na globálnej úrovni.

Komisárka EÚ pre oblasť klímy Connie Hedegaardová uviedla: „Dnes si vytyčujeme jasný plán, ako znížiť emisie skleníkových plynov z námornej dopravy. Monitorovací systém EÚ bude pre lodné odvetvie environmentálnym a ekonomickým prínosom prostredníctvom zvýšenia transparentnosti v súvislosti s emisiami a prostredníctvom vytvorenia stimulu pre majiteľov lodí, aby emisie znižovali. Táto iniciatíva je plne v súlade s nedávnymi návrhmi týkajúcimi sa globálnych noriem palivovej účinnosti a trhových opatrení, o ktorých sa diskutuje v Medzinárodnej námornej organizácii (International Maritime Organization). Základným predpokladom odborných diskusií o cieľoch zníženia emisií v danom odvetví v Európe a na celom svete je dôkladné monitorovanie, vykazovanie a overovanie emisií.“

Podpredseda Komisie Siim Kallas, zodpovedný za mobilitu a dopravu, uviedol: „Uvedomujeme si, že lodná doprava sa musí podieľať na úsilí o znižovanie emisií skleníkových plynov, a to pokiaľ možno prostredníctvom globálnych opatrení, ktoré sú z environmentálneho hľadiska najúčinnejšie a majú ekonomické opodstatnenie. V prípade globálneho odvetvia, akým je námorná doprava, to možno najlepšie dosiahnuť prostredníctvom Medzinárodnej námornej organizácie. Na základe dnešného politického konceptu bude EÚ spoločne so svojimi globálnymi partnermi pokračovať vo svojom úsilí dosiahnuť komplexné medzinárodné riešenie. Dnešný návrh je významných príspevkom k úsiliu Medzinárodnej námornej organizácie znížiť používanie palív a zvýšiť palivovú účinnosť lodí prostredníctvom uplatnenia škály nástrojov vrátane technických a trhových opatrení.“

Zameranie na emisie z veľkých lodí

Návrhom1 sa vytvorí právnych rámec pre celú EÚ na zhromažďovanie a uverejňovanie overených každoročných údajov o emisiách CO2 zo všetkých veľkých lodí (viac ako 5000 hrubých ton), ktoré využívajú prístavy EÚ, bez ohľadu na to, kde sú lode registrované.

Majitelia lodí budú musieť monitorovať a hlásiť overené množstvo emisií CO2, ktoré vypúšťajú veľké lode pri plavbách do prístavov EÚ, z nich, a medzi týmito prístavmi. Od majiteľov sa bude tiež žiadať, aby poskytovali určité ďalšie informácie, ako sú údaje na určenie energetickej účinnosti lodí.

Na palubách lodí bude musieť byť doklad o zhode vydaný nezávislým overovateľom, a bude podliehať inšpekcii zo strany orgánov členských štátov.

Uvedené pravidlá by sa podľa návrhu mali uplatňovať od 1. januára 2018.

Smerom ku globálnemu systému

Európsky systém by mal byť stavebným prvkom globálneho systému. Navrhované pravidlá sú navrhnuté tak, aby podporovali fázový prístup k stanoveniu celosvetových noriem energetickej účinnosti pre existujúce lode, podľa návrhu USA a s podporou ostatných členov Medzinárodnej námornej organizácie. Pravidlá EÚ by sa prispôsobili globálnym normám po vytvorení globálneho systému (ak sa globálny systém vytvorí).

Minimalizovanie administratívnej záťaže

Cieľom návrhu Komisie je minimalizovanie administratívnej záťaže spoločností prostredníctvom toho, že pravidlá budú vychádzať z existujúcich dokumentov a zariadení na palubách lodí. Spoločnosti si budú môcť zvoliť svoju metodiku monitorovania.

Znížené emisie a náklady

Podľa posúdenia dosahu vykonaného Komisiou sa na základe navrhovaného systému monitorovania, vykazovania a overovania emisií v celej EÚ očakáva zníženie emisií CO2 v prípade ciest, na ktoré sa bude systém vzťahovať, až o 2 % v porovnaní s „bežnou situáciou“. Systém by tiež znížil čisté náklady pre majiteľov až o 1,2 miliardy eur ročne v roku 2030.

Okrem toho poskytne užitočné poznatky o výkonnosti jednotlivých lodí, ich súvisiacich prevádzkových nákladoch a hodnote pri ich prípadnom ďalšom predaji. To bude prínosom pre majiteľov lodí, ktorí budú lepšie pripravení na rozhodovanie o zásadných investíciách a na získanie zodpovedajúcich finančných prostriedkov.

Ďalšie kroky

Návrh teraz preskúma Európsky parlament a Rada, ktorých schválenie je potrebné na to, aby sa návrh stal právne záväzným.

Súvislosti

Emisie zo sektora medzinárodnej námornej dopravy v súčasnosti predstavujú 3 % globálnych emisií skleníkových plynov a 4 % globálnych emisií skleníkových plynov EÚ. Ak sa nepodniknú náležité opatrenia, očakáva sa, že sa v budúcnosti značne zvýšia, v nadväznosti na očakávaný nárast objemu obchodu medzi všetkými kontinentmi. Takýto rast by oslabil úsilie na zníženie celkových globálnych emisií skleníkových plynov EÚ, ktoré je vyvíjané v iných odvetviach.

Memo/13/626

Kontaktné osoby:

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

Stephanie Rhomberg (+32 2 298 72 78)

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

1 :

Návrh nariadenia o monitorovaní, vykazovaní a overovaní emisií CO2 z námornej dopravy


Side Bar