Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 28 juni 2013

Scheepvaart: eerste stap richting vermindering CO2-uitstoot

De Europese Commissie heeft de eerste stap gezet om de uitstoot van broeikasgassen in de scheepvaartindustrie te verminderen. Zij heeft een wetsvoorstel ingediend die eigenaren van grote schepen die EU-havens aandoen, verplicht toezicht te houden op en verslag uit te brengen over de jaarlijkse CO2-uitstoot van deze schepen. De Commissie heeft ook een mededeling gepubliceerd over haar strategie om deze emissies bij voorkeur op mondiaal niveau terug te dringen.

Connie Hedegaard, Europees commissaris voor Klimaat zei: "Onze strategie laat duidelijk zien hoe we de uitstoot van maritieme broeikasgassen willen terugdringen. Het EU-monitoringssysteem zal aanzienlijke economische en milieuvoordelen opleveren voor de scheepvaartsector door de transparantie over de uitstoot te bevorderen en scheepseigenaren te stimuleren om hun uitstoot terug te dringen. Dit initiatief is volledig in lijn met de laatste voorstellen voor mondiale normen voor brandstofefficiëntie en marktgebaseerde maatregelen die door de Internationale Maritieme Organisatie worden besproken. Een aangescherpte monitoring, rapportage en controle van de uitstoot is een noodzakelijke voorwaarde voor onderbouwde Europese en wereldwijde debatten over reductiedoelstellingen voor de sector."

Vicevoorzitter van de Commissie Siim Kallas, bevoegd voor mobiliteit en vervoer, zei hierover: "We erkennen dat de scheepvaart een bijdrage moet leveren aan de inspanningen om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Bij voorkeur worden maatregelen op mondiaal niveau genomen, aangezien dergelijke maatregelen ecologisch en economisch het grootste effect opleveren. Voor een mondiale sector zoals het maritiem vervoer kan dit het beste gerealiseerd worden binnen de Internationale Maritieme Organisatie. Op basis van het beleidsvoorstel van vandaag zal de EU, samen met haar mondiale partners, de inspanningen voortzetten om tot een alomvattende internationale oplossing te komen. Het voorstel van vandaag vormt een belangrijke bijdrage aan de inspanningen van de Internationale Maritieme Organisatie om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen en de brondstofefficiëntie van schepen te bevorderen. Hierbij wordt een reeks instrumenten ingezet, waaronder technische en marktgebaseerde maatregelen."

Nadruk op uitstoot van grote schepen

Het voorstel1 zal een rechtskader creëren voor de hele EU voor het verzamelen en publiceren van geverifieerde jaarlijkse gegevens over de CO2-uitstoot van alle grote schepen (meer dan 5 000 bruttonage) die EU-havens aandoen, ongeacht waar de schepen geregistreerd staan.

De scheepseigenaren moeten toezicht houden op en verslag uitbrengen over de hoeveelheid CO2 die grote schepen uitstoten op weg van en naar EU-havens. De eigenaren zullen ook verplicht worden om aanvullende informatie te verstrekken (bijvoorbeeld om de energieefficiëntie van de schepen te bepalen).

Aan boord van schepen moet zich een confirmiteitsdocument bevinden dat is afgeleverd door een onafhankelijk verificateur. Dit document zal door de autoriteiten van de lidstaten worden gecontroleerd.

Voorgesteld wordt de regels vanaf 1 januari 2018 te laten ingaan.

Op weg naar een mondiaal systeem

Het Europese systeem vormt een belangrijke bouwsteen voor een mondiaal systeem. De voorgestelde regels zijn bedoeld om de gefaseerde ontwikkeling van energieefficiënte normen voor bestaande schepen te bevorderen, zoals voorgesteld door de Verenigde Staten en ondersteund door andere leden van de Internationale Maritieme Organisatie. De EU-regels zullen aan de mondiale normen aangepast worden als er een mondiaal systeem wordt ontwikkeld.

Beperken van administratieve lasten

Het voorstel van de Commissie beoogt de administratieve lasten voor bedrijven te verlagen door de regels op bestaande documenten en de uitrusting aan boord van schepen te baseren. De bedrijven kunnen hun monitoringsmethode uit een aantal opties kiezen.

Verminderde uitstoot en kosten

Uit de effectbeoordeling van de Commissie blijkt dat het voorgestelde systeem voor monitoring, rapportage en controle (MRV) de CO2-uitstoot tijdens scheepvaarten naar verwachting met 2 % zal verminderen in vergelijking met een 'business as usual'-situatie. Het systeem kan ook de netto-kosten voor eigenaren verminderen met € 1,2 miljard euro per jaar in 2030.

Daarnaast zal het systeem nuttige informatie geven over de werking van individuele schepen, de bijbehorende operationele kosten en de potentiële wederverkoopwaarde. De scheepseigenaren zullen hiervan profiteren doordat ze beter toegerust zijn om belangrijke beslissingen te nemen op het gebied van grote investeringen en het verkrijgen van de daarvoor begunstigde financiering.

Volgende stappen

Het voorstel zal nu door het Europese Parlement en de Raad worden bestudeerd. Pas na goedkeuring door het Europese Parlement en de Raad wordt het voorstel wet.

Achtergrond

De uitstoot door de internationale maritieme transportsector neemt 3 % van de mondiale uitstoot van broeikasgassen (BKG) voor haar rekening en 4 % van de uitstoot van broeikasgassen in de EU. Als er geen actie ondernomen wordt zal de uitstoot aanzienlijk toenemen in de toekomst, parallel aan de verwachte toename van de goederenstromen tussen alle continenten. Een dergelijke toename zou de inspanningen ondermijnen die in andere sectoren zijn ondernomen om de totale uitstoot van broeikasgassen in de EU terug te dringen.

Memo/13/626

Contact:

Isaac Valero Ladron (+32 22964971)

Stephanie Rhomberg (+3222987278)

Helen Kearns (+32 22987638)

Dale Kidd (+32 22957461)

1 :

Voorstel voor een verordening voor de monitoring, rapportage en controle van de CO2-uitstoot van maritiem transport


Side Bar