Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 28. jūnijā

Jūras transports — sperts pirmais solis emisiju samazināšanas virzienā

Eiropas Komisija šodien spēra pirmo soli ceļā uz kuģniecības nozares radīto siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu. Ierosinātais tiesību akts paredz, ka lielu kuģu īpašniekiem, kas izmanto ES ostas, ir jāveic kuģa oglekļa dioksīda (CO2) gada emisiju monitorings un par tām jāziņo. Komisija arī publicēja paziņojumu, kurā izklāstīta šādu emisiju samazināšanas stratēģija, vēlams, ar globāliem pasākumiem.

ES klimata politikas komisāre Konija Hēdegorda sacīja: „Šodien mēs nospraužam skaidru kursu uz jūrniecības siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu. ES monitoringa sistēma kuģniecības nozarei nesīs gan ekoloģiskus, gan ekonomiskus ieguvumus, jo informācija par emisijām kļūs pārredzamāka, kā arī kuģu īpašniekiem radīsies motivācija emisijas samazināt. Šī iniciatīva ir pilnā mērā saskanīga ar jaunākajiem priekšlikumiem par globāliem degvielas ekonomijas standartiem un tirgus pasākumiem, kas pašlaik tiek apspriesti Starptautiskajā Jūrniecības organizācijā. Emisiju stingrs monitorings, ziņošana un verifikācija ir būtisks priekšnoteikums, lai Eiropā un visā pasaulē varētu pieņemt apdomīgus lēmumus par to, kādus emisiju samazināšanas mērķus nozarei izvirzīt."

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Sīms Kallass, kas atbildīgs par mobilitāti un transportu, sacīja: „Mēs atzīstam, ka kuģniecības nozarei ir jādod sava artava siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas centienos, vēlams, ar globāliem pasākumiem, kas ir paši iedarbīgākie no vides viedokļa un saprātīgi no ekonomiskā viedokļa. Jūras transports ir globāla nozare, tāpēc tas vislabāk panākams ar Starptautiskās Jūrniecības organizācijas starpniecību. Pamatojoties uz šodien iezīmētajiem politikas virzieniem, ES arī turpmāk kopā ar globālajiem partneriem tieksies rast visaptverošu starptautisku risinājumu. Šodien iesniegtais priekšlikums ir ievērojams devums SJO centienos samazināt degvielas izmantošanu un palielināt kuģu degvielas ekonomiju, pie kuriem var minēt virkni instrumentu, tostarp tehniskus un tirgus pasākumus.”

Galvenā uzmanība lielu kuģu emisijām

Ar priekšlikumu1 tiek izveidots ES mēroga tiesiskais regulējums, kā tiks ievākti un publicēti verificēti ikgadējie dati par CO2 emisijām no lieliem kuģiem (bruto tonnāža lielāka par 5000 t), kas izmanto ES ostas, neatkarīgi no tā, kur šie kuģi reģistrēti.

Kuģu īpašniekiem būs jāveic gada CO2 emisiju monitorings un jāziņo par lielo kuģu emisijām reisos uz ES ostām, no ES ostām un starp ES ostām. Īpašniekiem būs jāsniedz arī cita informācija, piemēram, dati, lai varētu noteikt kuģa energoefektivitāti.

Neatkarīgs verificētājs izdos atbilstības dokumentu, kam būs jāatrodas uz kuģa un ko pārbaudīs dalībvalstu iestādes.

Ierosināts, ka noteikumi būs spēkā no 2018. gada 1. janvāra.

Ceļā uz globālu sistēmu

Iecerēts, ka uz Eiropas sistēmas pamatiem veidos globālu sistēmu. Ierosinātie noteikumi veidoti tā, lai varētu pakāpeniski virzīties uz globāliem esošo kuģu energoefektivitātes standartiem saskaņā ar ASV priekšlikumu, ko atbalsta arī citas Starptautiskās Jūrniecības organizācijas dalībvalstis. Ja un kad tiks izveidota globāla sistēma, ES noteikumus pielāgos pasaules standartiem.

Niecīgs administratīvais slogs

Komisijas priekšlikums tiecas līdz minimumam samazināt administratīvo slogu uzņēmumiem, proti, noteikumi paredz, ka jāizmanto uz kuģiem jau esošā dokumentācija un aprīkojums. Uzņēmumi varēs izvēlēties, kurai monitoringa metodei dot priekšroku.

Mazākas izmaksas, mazākas emisijas

Komisijas sagatavotais ietekmes novērtējums liecina, ka, pateicoties ierosinātajai ES mēroga monitoringa, ziņošanas un verifikācijas (MZV) sistēmai, CO2 emisijas no aptvertajiem reisiem samazināsies pat par 2 % salīdzinājumā ar ierastās darbības scenāriju. Sistēma arī palīdzētu līdz 2030. gadam samazināt kuģu īpašnieku neto izmaksas pat par 1,2 miljardiem eiro gadā.

Bez tam tā sniegs vērtīgu informāciju par atsevišķu kuģu efektivitāti, saistītajām ekspluatācijas izmaksām un potenciālo tālākpārdošanas vērtību. Tas kuģu īpašniekiem atvieglos lēmumu pieņemšanu par nozīmīgām investīcijām un palīdzēs piesaistīt attiecīgo finansējumu.

Nākamie soļi

Lai priekšlikums iegūtu likuma spēku, tas jāapstiprina Eiropas Parlamentam un Padomei, kam tas ir nosūtīts izskatīšanai.

Pamatinformācija

Pašlaik starptautiskā jūras transporta radītās emisijas veido 3 % no siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisijām pasaulē un 4 % no ES SEG emisijām. Ja nerīkosimies, nākotnē tās ievērojami pieaugs, jo prognozē, ka palielināsies tirdzniecības apjomi starp visiem kontinentiem. Šāds pieaugums apdraudētu citās nozarēs īstenotos pūliņus samazināt ES kopējās SEG emisijas.

MEMO/13/626

Kontaktpersonas :

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

Stephanie Rhomberg (+32 2 298 72 78)

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

1 :

Priekšlikums regulai par jūras transporta CO2 emisiju monitoringu, ziņošanu un verifikāciju.


Side Bar