Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

2013 m. birželio 28 d., Briuselis

Jūrų transportas: pirmas žingsnis mažinant išmetamųjų teršalų kiekį

Europos Komisija šiandien žengė pirmą žingsnį mažinant laivų transporto sektoriaus išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį. Ji pateikė teisės akto pasiūlymą, kuriuo reikalaujama, kad ES uostų paslaugomis besinaudojančių didelių laivų savininkai vykdytų laivų išmetamo metinio anglies dioksido kiekio stebėseną ir teiktų ataskaitas. Komisija taip pat paskelbė komunikatą, kuriame išdėstė išmetamo šių teršalų kiekio mažinimo, geriausia – pasaulinio masto priemonėmis, strategiją.

Šiandien nubrėžiame aiškią jūrų transporto sektoriaus išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo kryptį, – sakė už klimato politiką atsakinga Europos Komisijos narė Connie Hedegaard. – ES stebėsenos sistema bus naudinga laivų transporto sektoriui aplinkosaugos ir ekonomikos požiūriu, nes bus užtikrinamas išmetamo teršalų kiekio duomenų skaidrumas ir paskata laivų savininkams šį kiekį mažinti. Ši iniciatyva visiškai atitinka naujausius pasiūlymus dėl pasaulinių kuro naudojimo efektyvumo standartų ir rinkos priemonių, svarstomų Tarptautinėje jūrų organizacijoje. Griežta išmetamo teršalų kiekio stebėsena, ataskaitų teikimas ir tikrinimas yra būtina kompetentingų diskusijų Europoje ir visame pasaulyje apie šio sektoriaus išmetamo teršalų kiekio mažinimo tikslus sąlyga.“

Už mobilumą ir transportą atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Siimas Kallasas sakė: „Mes pripažįstame, kad laivų transporto sektorius turi prisidėti prie išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo, geriausia – pasaulinėmis priemonėmis, kurios yra naudingiausios aplinkai ir palankiausios ekonomiškai. Tokio pasaulinio masto sektoriuje kaip jūrų transportas tai geriausiai gali būti pasiekta per Tarptautinę jūrų organizaciją. Remdamasi bendrais šiandien siūlomos politikos principais ES drauge su pasauliniais partneriais toliau ieškos visapusiško tarptautinio sprendimo. Šiandienos pasiūlymas yra svarbus indėlis į IMO pastangas sumažinti kuro sąnaudas ir padidinti laivų kuro naudojimo efektyvumą įvairiomis priemonėmis, įskaitant technines ir rinkos priemones.“

Daugiausia dėmesio didelių laivų išmetamam teršalų kiekiui

Pasiūlymu1 bus sukurta visos ES teisinė sistema – bus renkami ir skelbiami patikrinti metiniai duomenys apie visų didelių laivų (daugiau kaip 5000 didžiųjų tonų talpos), kurie naudojasi ES uostų paslaugomis, išmetamą CO2 kiekį, nepriklausomai nuo laivų registracijos valstybės.

Laivų savininkai turės vykdyti CO2 kiekio, jų laivų išmesto įplaukiant į ES uostus, išplaukiant iš jų arba plaukiojant tarp jų, stebėseną ir teikti patikrinto CO2 kiekio ataskaitas. Savininkai taip pat privalės pateikti tam tikrą kitą informaciją, kaip antai duomenis, pagal kuriuos būtų galima nustatyti laivo energijos vartojimo efektyvumą.

Laive turės būti nepriklausomo tikrintojo išduotas atitikties patvirtinimo dokumentas, kurį galės patikrinti valstybės narės institucijos.

Siūloma taisykles pradėti taikyti nuo 2018 m. sausio 1 d.

Pasaulinės sistemos kūrimas

Europos sistemą ketinama panaudoti kaip pagrindą pasaulinei sistemai. Siūlomomis taisyklėmis siekiama remti nuoseklų pasirengimą esamiems laivams nustatyti pasaulinius energijos vartojimo efektyvumo standartus, kuriuos siūlo Jungtinės Amerikos Valstijos ir kuriems pritaria kiti Tarptautinės jūrų organizacijos nariai. Jei būtų nustatyta pasaulinė sistema, ES taisyklės būtų pritaikytos pagal tarptautinius standartus.

Kuo mažesnė administracinė našta

Komisijos pasiūlymu siekiama kuo labiau sumažinti bendrovių administracinę naštą taisykles grindžiant esamais dokumentais ir laivuose turima įranga. Bendrovės galės pasirinkti priimtiną stebėsenos vykdymo metodą.

Sumažintas išmetamas teršalų kiekis ir išlaidos

Komisijos poveikio vertinimo duomenimis, siūloma ES stebėsenos, ataskaitų teikimo ir tikrinimo sistema tikimasi sumažinti per tam tikrus reisus išmetamą CO2 kiekį 2 proc., palyginti su įprastinės veiklos scenarijumi. Sistema taip pat padėtų 2030 m. sumažinti grynąsias metines savininkų išlaidas 1,2 mlrd. EUR.

Be to, ji padėtų numatyti individualių laivų rezultatų rodiklius, susijusias eksploatavimo išlaidas ir potencialią perpardavimo vertę. Tai būtų naudinga laivų savininkams – jie galėtų geriau pasverti sprendimus dėl didelių investicijų ir lengviau surinkti reikiamų lėšų.

Tolesni veiksmai

Dabar pasiūlymą nagrinės Europos Parlamentas ir Taryba, kurių patvirtinimo reikia, kad pasiūlymas galėtų tapti teisės aktu.

Pagrindiniai faktai

Tarptautinio jūrų transporto sektoriaus išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis šiandien sudaro 3 proc. pasaulinio ir 4 proc. ES išmetamo šių dujų kiekio. Numatoma, kad, jei nebus imtasi veiksmų, šis kiekis ateityje smarkiai didės, nes didės prekybos tarp visų žemynų mastas. Toks didėjimas niekais verstų kituose sektoriuose dedamas pastangas sumažinti ES išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį.

Memo/13/626

Asmenys ryšiams:

Isaac Valero Ladron, tel. +32 2 296 49 71

Stephanie Rhomberg, tel. +32 2 298 72 78

Helen Kearns, tel. +32 2 298 76 38

Dale Kidd, tel. +32 2 295 74 61

1 :

Reglamento dėl jūrų transporto išmetamo anglies dioksido kiekio stebėsenos, ataskaitų teikimo ir tikrinimo pasiūlymas.


Side Bar