Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 28. kesäkuuta 2013

Meriliikenne: ensimmäinen askel päästöjen vähentämiseksi

Euroopan komissio otti tänään ensimmäisen askeleen kohti merenkulkualan kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä ehdottamalla lainsäädäntöä, jossa vaaditaan EU:n satamissa käyvien suurten alusten omistajia tarkkailemaan alustensa vuotuisia hiilidioksidipäästöjä ja raportoimaan niistä. Lisäksi komissio julkaisi tiedonannon, jossa se esittää strategian näiden päästöjen vähentämiseksi mieluiten kansainvälisellä tasolla toteutettavien toimenpiteiden avulla.

Ilmastotoimista vastaavan EU-komissaari Connie Hedegaardin mukaan EU on nyt ottanut selkeän suunnan meriliikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. "EU:n seurantajärjestelmä tuo merenkulkualalle ympäristöllistä ja taloudellista hyötyä lisäämällä päästöihin liittyvää läpinäkyvyyttä ja luomalla alusten omistajille kannustimen päästöjen vähentämiseksi. Aloite on täysin sopusoinnussa niiden hiljattaisten ehdotusten kanssa, jotka koskevat maailmanlaajuisia polttoainetehokkuuden standardeja ja markkinapohjaisia toimia ja joista parhaillaan keskustellaan Kansainvälisessä merenkulkujärjestössä. Päästöjen luotettava tarkkailu, raportointi ja todentaminen ovat olennaisia ennakkoedellytyksiä, jotta Euroopassa ja maailmanlaajuisesti voitaisiin käydä tietoon perustuvia keskusteluja alan päästövähennystavoitteista."

Liikenteestä ja liikkuvuudesta vastaava komission varapuheenjohtaja Siim Kallas totesi EU:n tiedostaneen, että merenkulun on annettava oma panoksensa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. Tämä olisi hänen mukaansa mieluiten tehtävä toteuttamalla maailmanlaajuisia toimenpiteitä, sillä ne ovat ympäristön kannalta tehokkaimpia ja taloudellisesti järkeviä. "Meriliikenteen kaltaisella maailmanlaajuisella alalla tämä voidaan parhaiten saavuttaa Kansainvälisen merenkulkujärjestön välityksellä. Tämänpäiväiseen politiikkarunkoon pohjautuen EU pyrkii edelleen yhdessä maailmanlaajuisten kumppaneidensa kanssa löytämään kattavan kansainvälisen ratkaisun. Tämänpäiväinen ehdotus tuo merkittävän panoksen Kansainvälisen merenkulkujärjestön pyrkimyksiin vähentää alusten polttoainekulutusta ja lisätä niiden polttoainetehokkuutta useiden eri toimenpiteiden avulla, mukaan lukien tekniset ja markkinapohjaiset toimet."

Suurten alusten päästöt keskiöön

Ehdotuksella1 luodaan EU:n laajuinen oikeudellinen kehys tietojen keräämiseksi kaikkien EU:n satamissa käyvien suurten alusten (yli 5 000 bruttotonnia) vuotuisista hiilidioksidipäästöistä ja todennettujen tietojen julkaisemiseksi riippumatta siitä, mihin alukset on rekisteröity.

Alusten omistajien on tarkkailtava hiilidioksidin määrää, joka vapautuu niiden suurista aluksista matkalla EU:hun, EU:sta tai EU:ssa sijaitsevien satamien välillä, ja raportoitava todennettu määrä. Omistajien on myös annettava tiettyjä muita tietoja, kuten tiedot, joiden avulla alusten energiatehokkuus voidaan määrittää.

Aluksilla on säilytettävä riippumattoman todentajan antama vaatimustenmukaisuusasiakirja. Jäsenvaltioiden viranomaiset tarkastavat, että kyseinen asiakirja on aluksella.

Sääntöjä on tarkoitus soveltaa 1. tammikuuta 2018 alkaen.

Kohti maailmanlaajuista järjestelmää

Eurooppalaisen järjestelmän on tarkoitus olla maailmanlaajuisten järjestelmän peruskivi. Ehdotettujen sääntöjen tarkoituksena on tukea asteittaista siirtymistä nykyisiä aluksia koskeviin maailmanlaajuisiin energiatehokkuusstandardeihin Yhdysvaltojen ehdottamalla ja muiden Kansainvälisen merenkulkujärjestön jäsenten tukemalla tavalla. EU:n säännöt mukautetaan maailmanlaajuisiin standardeihin, jos ja kun maailmanlaajuinen järjestelmä otetaan käyttöön.

Hallinnollinen rasite mahdollisimman vähäiseksi

Komission ehdotuksen tavoitteena on vähentää yritysten hallinnollista rasitetta ottamalla sääntöjen perustaksi aluksilla jo nyt säilytettävät asiakirjat ja laitteet. Yritykset voivat valita mieleisensä tarkkailumenetelmän.

Pienemmät päästöt ja kustannukset

Komission laatiman vaikutustenarvioinnin mukaan EU:n laajuinen hiilidioksidipäästöjen tarkkailu-, raportointi- ja todentamisjärjestelmä vähentäisi asianomaisen meriliikenteen päästöjä jopa kahdella prosentilla verrattuna tilanteeseen, jossa lisätoimia ei toteuteta. Järjestelmä alentaisi lisäksi alusten omistajien nettokustannuksia vuosittain (jopa 1,2 miljardilla eurolla vuonna 2030).

Lisäksi järjestelmä tarjoaa hyödyllistä tietoa yksittäisten alusten suorituskyvystä, toimintakustannuksista ja mahdollisesta jälleenmyyntiarvosta. Tämä hyödyttää alusten omistajia, jotka saavat paremmat valmiudet tehdä suuria investointipäätöksiä ja hankkia rahoitusta investoinneilleen.

Seuraavat vaiheet

Ehdotus toimitetaan seuraavaksi Euroopan parlamenttiin ja neuvostoon, joiden hyväksyntä sille tarvitaan, jotta se tulisi voimaan.

Tausta

Kansainvälisen meriliikenteen päästöjen osuus maailmanlaajuisista kasvihuonekaasupäästöistä on nykyisin noin 3 prosenttia ja EU:n kasvihuonekaasupäästöistä 4 prosenttia. Jos toimia ei toteuteta, päästöjen odotetaan kasvavan merkittävästi tulevaisuudessa, sillä kaupankäynnin määrän odotetaan kasvavan kaikkien mantereiden välillä. Tällainen kasvu haittaisi toimia, joita muilla aloilla toteutetaan EU:n kasvihuonekaasujen kokonaispäästöjen vähentämiseksi.

MEMO/13/626

Yhteyshenkilöt:

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

Stephanie Rhomberg (+32 2 298 72 78)

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

1 :

Asetusehdotus meriliikenteen hiilidioksidipäästöjen tarkkailusta, raportoinnista ja todentamisesta.


Side Bar