Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 28. juuni 2013

Esimene samm meretranspordisektori heitkoguste vähendamise suunas

Euroopa Komisjon astus täna esimese sammu kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamiseks laevanduses. Komisjoni kavandatud õigusakti kohaselt peavad ELi sadamaid kasutavate suurte laevade omanikud korraldama laevade süsinikdioksiidi (CO2) aastase heite seiret ja esitama asjakohase aruande. Samuti avaldas komisjon teatise, milles ta tutvustab oma strateegiat heitkoguste vähendamiseks eelistatavalt ülemaailmsete meetmete kaudu.

Euroopa kliimameetmete volinik Connie Hedegaard ütles: „Täna oleme võtnud kindla kursi meretranspordi kasvuhoonegaaside heitkoguse olulise vähendamise suunas. ELi kontrollisüsteem on laevandussektorile kasulik nii keskkonnaalaselt kui ka majanduslikult, kuna see suurendab heitkogustega seotud läbipaistvust ja innustab laevaomanikke heitkoguseid vähendama. Algatus on täielikult kooskõlas viimaste ettepanekutega kütuse ülemaailmsete tõhususnormide kohta ning Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni raames arutatud turupõhiste meetmetega. Heitkoguste usaldusväärne seire, aruandlus ja kontroll on oluline eeltingimus selleks, et korraldada Euroopas ja kogu maailmas faktidest lähtuvaid arutelusid kõnealuse sektori heite vähendamise eesmärkide üle.”

Transpordiküsimuste eest vastutav Euroopa Komisjoni asepresident Siim Kallas sõnas: „On selge, et laevandus peab toetama kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamisel tehtavaid jõupingutusi; eelistatavalt tuleks seda teha ülemaailmsete meetmete abil, mis on keskkonnakaitse seisukohalt ja majanduslikult kõige tõhusamad. Ülemaailmse ulatusega sektoris nagu meretransport on tulemusi kõige lihtsam saavutada Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni kaudu. Toetudes tänasele eelnõule, jätkab EL koos ülemaailmsete partneritega jõupingutusi, et saavutada terviklik rahvusvaheline lahendus. Tänane ettepanek on oluline toetus Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni jõupingutustele vähendada kütuse kasutamist ja suurendada laevade kütusesäästlikkust mitmesuguste meetmete, sealhulgas tehniliste ja turupõhiste meetmete abil.”

Luubi alla võetakse suurte laevade heitkogused

Ettepanekuga1 luuakse kogu ELi hõlmav õiguslik raamistik tõendatud andmete kogumiseks ja avaldamiseks kõikide ELi sadamaid kasutavate suurte laevade (kogumahutavusega üle 5 000) CO2-heite kohta, sõltumata sellest, kus laev on registreeritud.

Laevaomanikud peavad korraldama CO2-heite seiret ja esitama aruande tõendatud heitkoguse kohta neile kuuluvate suurte laevade puhul, mis saabuvad ELi sadamatesse, väljuvad ELi sadamatest või liiguvad nende vahel. Omanikud peavad esitama ka muud teavet, näiteks andmed, mis on vajalikud laevade energiatõhususe kindlaksmääramiseks.

Nõuetele vastavuse tunnistus, mille annab välja sõltumatu tõendaja, peab asuma laeva pardal ning seda kontrollivad liikmesriikide ametiasutused.

Ettepaneku kohaselt hakatakse eeskirju kohaldatama alates 1. jaanuarist 2018.

Sihikul üleilmne süsteem

Euroopa süsteem peaks toetama ülemaailmse süsteemi käivitamist. Kavandatud eeskirjade eesmärk on toetada järkjärgulist lähenemisviisi ülemaailmse energiatõhususe normi kehtestamiseks olemasolevate laevade jaoks, vastavalt Ameerika Ühendriikide ettepanekule, mida toetavad teised Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni liikmed. Ülemaailmse süsteemi kehtestamise korral on kavas ELi eeskirju kohandada.

Halduskoormuse vähendamine

Komisjoni ettepaneku eesmärk on vähendada ettevõtjate halduskoormust ning seepärast lähtutakse eeskirjade puhul laeva pardal olemas olevatest dokumentidest ja seadmetest. Ettevõtted saavad valida, millist seiremeetodit nad eelistavad.

Heitkoguste ja kulude vähendamine

Vastavalt komisjoni mõjuhinnangule peaks ettepanekus kirjeldatud kogu ELi hõlmav seire-, aruandlus- ja kontrollisüsteem vähendama CO2 heitkoguseid ettepanekuga hõlmatud reiside puhul kuni 2 %, võrreldes praeguste suundumuste jätkumise stsenaariumiga. Süsteem vähendaks 2030. aastaks omanike netokulusid kuni 1,2 miljardit eurot aastas.

Lisaks sellele annab süsteem kasulikku teavet laevade toimimise, nendega seotud tegevuskulude ja edasimüügi väärtuse kohta. See on kasulik laevaomanikele, kes on seega paremini ette valmistatud, et teha suuri investeeringuid käsitlevaid otsuseid ning leida vajalikke rahastamisallikaid.

Edasised sammud

Ettepanekut arutatakse nüüd Euroopa Parlamendis ja nõukogus, kelle heakskiidu korral saab ettepanekust õigusakt.

Taust

Rahvusvahelise meretranspordisektori tekitatud heitkogus on praegu 3 % maailma ja 4 % ELi kasvuhoonegaaside koguheitest. Ilma võetavate meetmeteta suurenevad heitkogused tulevikus eeldatavasti veelgi, võttes arvesse kõigi kontinentide vahelise kaubavahetuse mahu oodatavat kasvu. Selline kasv kahjustaks muudes sektorites tehtud jõupingutusi kasvuhoonegaaside koguheite vähendamiseks ELis.

Memo/13/626

Kontaktisikud :

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

Stephanie Rhomberg (+32 2 298 72 78)

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

1 :

Ettepanek määruse kohta, milles käsitletakse meretranspordi CO2-heite seiret, aruandlust ja kontrolli.


Side Bar