Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel dne 28. června 2013

Námořní doprava: první krok ke snížení emisí

Evropská komise dnes učinila první krok ke snížení emisí skleníkových plynů z lodní dopravy. Navrhla právní předpis, na jehož základě budou mít vlastníci velkých lodí, které využívají přístavy EU, povinnost monitorovat a vykazovat u těchto lodí roční emise oxidu uhličitého (CO2). Komise rovněž zveřejnila sdělení, ve kterém vysvětluje svoji strategii k řešení problematiky uvedených emisí a jejich snižování, pokud možno prostřednictvím opatření na celosvětové úrovni.

Connie Hedegaardová, komisařka EU pro oblast klimatu, k tomu uvedla: Dnes jsme vytyčili jasný směr ke snížení emisí skleníkových plynů z námořní dopravy. Monitorovací systém EU bude pro lodní dopravu přínosem jak ve vztahu k životnímu prostředí, tak i z hospodářského hlediska, neboť v oblasti emisí se zvýší transparentnost a vlastníci lodí budou motivováni k jejich snižování. Tato iniciativa je plně v souladu s nejnovějšími návrhy celosvětových norem pro účinnost pohonných hmot a tržních opatření projednávaných v Mezinárodní námořní organizaci. Základním předpokladem odborné debaty k cílům pro snížení emisí v daném odvětví v Evropě i na celém světě je důkladné monitorování, vykazování a ověřování emisí.“

Místopředseda Evropské komise Siim Kallas odpovědný za mobilitu a dopravu uvedl: „Jsme si vědomi toho, že se lodní doprava musí podílet na úsilí o snižování emisí skleníkových plynů, a to pokud možno prostřednictvím opatření na celosvětové úrovni, která jsou z hlediska životního prostředí nejúčinnější a mají i své hospodářské opodstatnění. Vzhledem ke globální povaze odvětví, jakým je námořní doprava, jich lze nejlépe dosáhnout prostřednictvím Mezinárodní námořní organizace. Na základě dnešního nástinu politiky bude EU společně se svými partnery po celém světě ve svém úsilí pokračovat, aby dospěla ke komplexnímu mezinárodnímu řešení. Dnešní návrh je významným příspěvkem k úsilí Mezinárodní námořní organizace o snižování spotřeby pohonných hmot a zvyšování palivové účinnosti za uplatnění řady nástrojů včetně technických a tržních opatření.“

Zaměření na emise z velkých lodí

Návrh1 vytvoří pro celou EU právní rámec ke shromažďování a zveřejňování ověřených každoročních údajů o emisích CO2 ze všech velkých lodí (o hrubé prostornosti vyšší než 5000 tun), které využívají přístavy EU bez ohledu na místo své registrace.

Vlastníci lodí budou muset monitorovat a vykazovat ověřené množství emisí CO2, které vypouštějí jejich velké lodě při plavbách do přístavů EU, z těchto přístavů a mezi těmito přístavy. Budou též povinni poskytovat některé další informace, jako jsou například údaje pro určení energetické účinnosti lodí.

Na palubě bude muset být doklad o shodě vydaný nezávislým ověřovatelem, který bude podléhat kontrole ze strany orgánů členských států.

Uvedená pravidla by se podle návrhu měla použít od 1. ledna 2018.

Ke globálnímu systému

Evropský systém má být stavebním kamenem celosvětového systému. Navrhovaná pravidla jsou navržena tak, aby podpořila fázový přístup ke stanovení celosvětových norem energetické účinnosti u stávajících lodí dle návrhu Spojených států a za podpory dalších členů Mezinárodní námořní organizace. Pravidla EU by se celosvětovým normám uzpůsobila až poté, co (pokud vůbec) dojde k vytvoření celosvětového systému.

Co nejnižší administrativní zátěž

Návrh Komise si klade za cíl omezit na minimum administrativní zátěž společností, tím že pravidla budou vycházet ze stávajících dokladů a zařízení na palubách lodí. Lodní společnosti si budou moci samy zvolit metodiku monitorování.

Snížené emise i náklady

Podle posouzení dopadů provedeného Komisí má navrhovaný celoevropský systém monitorování, vykazování a ověřování snížit při plavbách emise CO2 až o 2 % ve srovnání se zachováním status quo. Díky systému by se též vlastníkům lodí v roce 2030 snížily čisté náklady až o 1,2 miliardy EUR ročně.

Systém dále poskytne užitečné poznatky o výkonnosti jednotlivých lodí, souvisejících provozních nákladech a hodnotě při jejich případném dalším prodeji. Tyto informace budou prospěšné pro vlastníky lodí, kteří budou lépe připraveni na rozhodování o zásadních investicích i na získávání odpovídajících finančních prostředků.

Další kroky

Návrh bude nyní posuzovat Evropský parlament a Rada, jejichž schválením je podmíněna jeho právní závaznost.

Souvislosti

Emise z mezinárodní námořní dopravy se v současnosti na emisích skleníkových plynů podílejí v celosvětovém měřítku ze 3 % a v rámci EU ze 4 %. Nebudou-li podniknuta náležitá opatření, očekává se, že se tyto emise v budoucnu výrazně zvýší v návaznosti na očekávaný nárůst objemu obchodu mezi všemi kontinenty. Tento růst by oslabil úsilí, které se uskutečňuje v jiných odvětvích s cílem snížit celkové emise skleníkových plynů v EU.

Memo/13/626

Kontaktní osoby:

Isaac Valero Ladron +32 22964971

Stephanie Rhomberg +32 22987278

Helen Kearns +32 22987638

Dale Kidd +32 22957461

1 :

Návrh nařízení o monitorování, vykazování a ověřování emisí CO2 z námořní dopravy.


Side Bar