Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 29 januari 2013

Regionaal beleid van de EU: opbouwen van vertrouwen in verdeelde gemeenschappen

Na de toekenning van de Nobelprijs voor de vrede aan de Europese Unie nodigt de Europese Commissie verdeelde gemeenschappen in de EU en daarbuiten uit na te gaan of en hoe zij gebruik kunnen maken van de ervaringen die zijn opgedaan met het Peace-programma van de EU voor Noord-Ierland en het aangrenzende gebied van Ierland.

De commissaris voor Regionaal beleid, Johannes Hahn, treedt op als gastheer van de conferentie "Bringing Divided Communities Together - Sharing the Experience of the EU PEACE Programme", die op donderdag 31 januari vanaf 9.00 uur in het Karel de Grotegebouw zal plaatsvinden.

Hij wordt vergezeld door de eerste minister van Noord-Ierland, Peter Robinson, de plaatsvervangend eerste minister, Martin McGuinness, en de minister van Overheidsuitgaven en Hervormingen van Ierland, Brendan Howlin. Aan de conferentie nemen vertegenwoordigers van de EU-lidstaten, de kandidaat-lidstaten, de nabuurschapslanden en andere landen deel.

Voorts zullen deelnemers aan drie vredesopbouwprojecten uit Noord-Ierland aanwezig zijn om hun ervaringen te delen. Na hun presentaties zal een discussie plaatsvinden over de vraag in hoeverre de bij het Peace-programma gevolgde aanpak op andere delen van de wereld kan worden toegepast.

In de aanloop naar de conferentie zei commissaris Hahn: "De Peace-programma’s van de EU hebben invloed gehad op het leven van ongeveer een miljoen mensen in Noord-Ierland en het aangrenzende gebied van Ierland, en hebben de omstandigheden helpen creëren waarin het fundament voor vrede en verzoening kon worden gelegd. Deze conferentie biedt de kans om stil te staan bij het werk van vele moedige en geëngageerde mensen uit beide gemeenschappen – en erover na te denken in hoeverre anderen lering kunnen trekken uit hun ervaringen."

Hij zei verder: "De recente gebeurtenissen in Noord-Ierland hebben aangetoond dat er nog veel werk verzet moet worden, maar ook dat de overgrote meerderheid van de bevolking vrede wil. EU-middelen spelen een belangrijke rol waar het erom gaat het pad te helpen effenen voor een gemeenschappelijke samenleving waarin elke gemeenschap de vruchten van de vrede kan plukken. Regionaal beleid is er om investeringen te doen die mensen iets te bieden hebben – en ik ben er zeker van dat het Peace-programma zal worden voortgezet, wat de uitkomst van het huidige begrotingsoverleg ook zal zijn."

De volgende projecten worden voorgesteld:

"Groundwork NI" heeft twee projecten beheerd waarin betwiste gebieden centraal stonden en in het kader waarvan is gepoogd het sektarisme en de segregatie binnen de plaatselijke gemeenschappen in Noord-Ierland en het grensgebied te boven te komen. Zo kregen verlaten of niet meer in gebruik zijnde terreinen weer een concrete bestemming, en werden goede betrekkingen tussen gemeenschappen opgebouwd, waarbij in gezamenlijk overleg lokale gebieden voor vernieuwing en ontwikkeling werden aangewezen, wat ertoe heeft bijgedragen dat een gemeenschappelijke visie op vrede voor de toekomst is ontstaan.

Bij "Theatre of Witness" gaat het om podiumkunst: mensen met een uiteenlopende achtergrond beelden op het podium verhalen uit hun werkelijke leven uit door middel van het gesproken woord, muziek, dans en beeldprojectie. In het kader van enkele recente opvoeringen van "Theatre of Witness" hebben slachtoffers van geweld samen met daders en getuigen kwesties als verantwoordelijkheid, schuld, vergeving en verzoening behandeld.

"Football for All" ijvert voor de bestrijding van sektarisme en racisme door middel van voetbal, en wel door educatieve maatregelen aan de basis, bijvoorbeeld in samenwerking met voetbalclubs uit de Ierse League en met buurtgroepen, fans en vrijwilligers.

Achtergrond:

Het Peace III-programma voor Noord-Ierland en het aangrenzende gebied van Ierland wordt door de Europese Unie via haar fondsen voor regionaal beleid medegefinancierd (225 miljoen euro van de EU alsmede nationale bijdragen van 108 miljoen euro). De voornaamste doelstellingen van het Peace III-programma zijn de voortgang naar een vreedzame en stabiele samenleving te versterken en verzoening te bevorderen door acties en projecten te ondersteunen die helpen om gemeenschappen samen te brengen en die ertoe bijdragen een gemeenschappelijke samenleving voor iedereen op te bouwen. De start van het Peace-programma in 1995 was het rechtstreeks gevolg van de wens van de Europese Unie om positief in te spelen op nieuwe kansen die in het vredesproces in Noord-Ierland werden geboden door de aankondiging van een staakt-het-vuren door de paramilitairen. Sindsdien heeft de EU via het Peace II-programma en het huidige Peace III-programma (2007-2013) extra financiële steun beschikbaar gesteld voor een totaal bedrag van 1,3 miljard euro. Het programma legt sterke nadruk op vanuit de gemeenschap aangereikte initiatieven voor een gemeenschappelijke visie op de samenleving, voor het samenwerken aan gemeenschappelijke projecten en voor het accepteren van en het omgaan met het verleden. Er zijn archiefopnamen beschikbaar en de conferentie zal worden opgenomen.

Meer informatie

Videomateriaal voor omroeporganisaties over de huidige Peace III-projecten in Belfast is te vinden op EbS

http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/peace/agenda_en.cfm

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I075772&sitelang=en

http://ec.europa.eu/regional_policy/country/prordn/details_new.cfm?gv_PAY=UK&gv_reg=520&gv_PGM=1288&LAN=7&gv_per=2&gv_defL=7

Contact :

Shirin Wheeler Tel. +32 2296-6565, mobiel +32 460766565

Annemarie Huber Tel. +32 2299-3310, mobiel +32 460793310


Side Bar