Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

An Coimisiún Eorpach

preasráiteas

An Bhruiséil, 29 Eanáir 2013

Beartas réigiúnach an AE: Muinín a chothú i bPobail Scoilte

Tar éis bhronnadh Duais Síochána Nobel ar an Aontas Eorpach, tá an Coimisiún ag iarraidh ar phobail scoilte san AE agus lasmuigh de machnamh a dhéanamh ar an dóigh a bhféadfaidís, b'fhéidir, leas a bhaint as an taithí a fuarthas ó Chlár PEACE an AE i dTuaisceart Éireann agus i Réigiún na Teorann in Éirinn agus conas dul ina bhun sin.

Beidh an Coimisinéir um Beartas Réigiúnach, Johannes Hahn, ina óstach ar an gcomhdháil: ‘Pobail Scoilte a Thabhairt le Chéile – An Taithí a fuarthas ó Chlár PEACE an AE a Roinnt’, Déardaoin, an 31 Eanáir ag 09:00 i bhfoirgneamh Charlemagne.

Beidh Céad-Aire Thuaisceart Éireann, Peter Robinson, LeasChéad-Aire, Martin McGuinness, agus an tAire Éireannach um Chaiteachas Poiblí agus Athchóiriú, Brendan Howlin in éineacht leis an gCoimisinéir. Beidh ionadaithe de chuid Bhallstát eile den AE, tíortha is iarrthóirí a bheith ina mball den AE, agus tíortha comharsanachta agus dreamanna eile ag freastal ar an gcomhdháil.

Chomh maith leis sin, beidh daoine i láthair a bhí páirteach i dtrí thionscadal cothaithe síochána i dTuaisceart Éireann chun a dtaithí a roinnt. Tar éis dóibh siúd labhairt beidh plé ar chur chuige chlár PEACE a chur i bhfeidhm in áiteanna eile sa domhan.

Agus é ag labhairt faoin ócáid roimh ré, bhí an méid seo le rá ag an gCoimisinéir Hahn: "D’imir Cláir PEACE an AE tionchar ar shaol tuairim is milliún duine i dTuaisceart Éireann agus i Réigiún na Teorann in Éirinn, agus chuidigh siad le dálaí a chruthú faoinarbh fhéidir leis an tsíocháin agus an t-athmhuintearas fréamh a chur. Is deis é seo chun ceiliúradh a dhéanamh ar an obair a rinne an iliomad daoine cróga tiomanta ón dá phobal – agus machnamh a dhéanamh ar an méid leasa is féidir le daoine eile a bhaint as a dtaithí siúd."

Dúirt sé seo freisin: "Is léir ó imeachtaí a thit amach le déanaí i dTuaisceart Éireann go bhfuil obair fós le déanamh ach gurb í an tsíocháin toil thromlach mór na ndaoine. Tá ról tábhachtach le himirt ag cistí an AE i réiteach an bhealaigh roimh shochaí chomhroinnte ina dtairbheoidh gach pobal de thorthaí na síochána. Tá an beartas réigiúnach ann chun infheistíochtaí a dhéanamh a chuirfidh feabhas ar shaol na ndaoine agus tá súil agam go leanfaidh clár PEACE ar aghaidh beag beann ar thoradh na gcainteanna atá ar siúl faoi láthair faoin mbuiséad".

Seo iad na tionscadail a mbeidh ionadaithe i láthair acu:

Bhainistigh 'Groundwork NI' (Obair ar an Talamh, Tuaisceart Éireann) dhá thionscadal a bhí dírithe ar limistéir achrainn, féachaint seicteachas agus deighilt a shárú laistigh de phobail áitiúla i dTuaisceart Éireann agus i Réigiún na Teorann. Chomh maith le húsáid phraiticiúil a bhaint as suímh thréigthe nó neamhúsáidte, cothaíodh dea-chaidreamh idir na pobail trí phróiseas comhchinnteoireachta maidir le limistéir áitiúla a raibh athfhorás agus bunathrú chun feabhais de dhíth orthu, rud a chuir chun cinn fís chomhpháirteach síochána don todhchaí.

Tá 'Theatre of Witness' (Amharclann na Fianachta) bunaithe ar léirithe a dhéanamh: fíorscéalta daoine ó chúlraí éagsúla curtha i láthair ag na daoine sin féin. Déantar léiriúcháin Theatre of Witness leis an bhfocal labhartha, ceol, gluaiseacht agus íomhánna cineamatacha. I roinnt léiriúchán de chuid Theatre Witness a rinneadh le déanaí tugadh le chéile daoine a d'fhulaing foréigin agus lucht déanta foréigin agus finnéithe chun ceisteanna cuntasachta, ciontachta, maithiúnais agus slánaithe a chíoradh.

Tá 'Football for All' (Peil do Chách) tiomanta do dhul i ngleic leis an seicteachas agus an ciníochas tríd an bpeil agus trí roinnt beart bunúsach oideachais, amhail bheith ag obair le clubanna de chuid shraithchomórtais na hÉireann agus le grúpaí pobail, lucht leanúna agus oibrithe deonacha.

Cúlra:

Tá clár PEACE III do Thuaisceart Éireann agus Réigiún na Teorann á pháirtchistiú ag an Aontas Eorpach (EUR 225 milliún ón AE mar aon le EUR 108 milliún de ranníocaíochtaí náisiúnta) ó na Cistí Beartais Réigiúnaigh. Is iad príomhaidhmeanna Chlár PEACE III an dul chun cinn i dtreo sochaí síochánta cobhsaí a threisiú agus athmhuintearas a chur chun cinn trí chuidiú le hoibríochtaí agus tionscadail a chuidíonn le pobail a thabhairt le chéile agus a rannchuidíonn le sochaí a thógáil ina mbeidh gach duine páirteach. Is éard a bhí i lainseáil chlár PEACE in 1995 ná toradh díreach ar thoil an Aontais Eorpaigh freagairt go dearfach do dheiseanna nua i bpróiseas síochána Thuaisceart Éireann i ndiaidh fhógairt shosanna comhraic na bparaimíleatach. Ó shin i leith thug an AE cúnamh airgeadais breise trí Chlár PEACE II agus tríd an gclár reatha PEACE III (2007–2013), cláir ar EUR 1.3 billiún a luach iomlán. Tá béim láidir á leagan sa chlár ar thionscnaimh phobalbhunaithe féachaint fís chomhroinnte den tsochaí a chruthú, comhoibriú ar thionscadail choiteanna a chur chun cinn agus glacadh leis an méid a thit amach san atá thart agus déileáil leis a éascú. Cumhdófar píosaí scannáin atá ar fail agus an imeacht.

Tuilleadh eolais

Tá gnáthseatanna a bhaineann le Tionscadail PEACE III i mBéal Feirste ar fáil do chraoltóirí ar fáil ar EbS

Clár na n-imeachtaí

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I075772&sitelang=en

http://ec.europa.eu/regional_policy/country/prordn/details_new.cfm?gv_PAY=UK&gv_reg=520&gv_PGM=1288&LAN=7&gv_per=2&gv_defL=7

Teagmhálaithe:

Shirin Wheeler Guthán: +32 2 296 65 65, Fón póca: +32 460 766 565

Annemarie Huber Guthán: +32 2 299 33 10, Fón Póca: +32 460 793310


Side Bar