Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 29. ledna 2013

Regionální politika EU – budování důvěry v rozdělených komunitách

Poté, co Evropská unie obdržela Nobelovu cenu míru, pozvala Evropská komise zástupce rozdělených komunit v EU i mimo ni, aby zvážili, zda a jakým způsobem by mohli využít zkušeností, které EU nabyla díky svému programu PEACE v Severním Irsku a příhraničních oblastech Irska.

Komisař pro regionální politiku Johannes Hahn uspořádá konferenci nazvanou „Jak sblížit rozdělené komunity – zkušenosti s programem EU PEACE“. Konference se uskuteční ve čtvrtek 31. ledna od 9:00 hodin v budově Charlemagne.

Přítomni budou také předseda vlády Severního Irska Peter Robinson, jeho místopředseda vlády Martin McGuinness a irský ministr pro veřejné výdaje a reformy Brendan Howlin. Konference se zúčastní zástupci členských států EU a kandidátských států, sousedních i jiných zemí.

O své zkušenosti se podělí také účastníci tří projektů na budování míru ze Severního Irska. Po jejich vystoupeních bude následovat diskuse o tom, nakolik lze přístup zvolený u programu PEACE aplikovat na jiné části světa.

Ve svém komentáři před konferencí komisař Hahn uvedl: „Programy EU PEACE se dotkly života přibližně milionu lidí v Severním Irsku a příhraničních regionech Irska a pomohly vytvořit příhodné podmínky pro mírový proces a usmíření. Konference je příležitostí k ocenění práce mnoha odvážných a oddaných jednotlivců z obou společenství a k zamyšlení nad tím, jak dalece se z jejich zkušeností mohou poučit druzí.“

A dále komisař dodal: „Nejnovější události v Severním Irsku ukazují, že je stále na čem pracovat, ale i to, že přáním drtivé většiny lidí je mír. Důležitá úloha fondů EU spočívá v tom, že pomáhají položit základy takové společnosti, v níž se každá komunita bude podílet na výhodách, které přináší mírové soužití. Regionální politika slouží k realizaci investic, které mají dopad na životy lidí, a věřím, že program PEACE bude pokračovat bez ohledu na výsledek stávajících jednání o rozpočtu.“

Na konferenci bude řeč o těchto projektech:

Organizace Groundwork NI má na starost dva projekty zaměřené na sporná území a usiluje o překonání sektářství a segregace v dotčených komunitách Severního Irska a příhraničních oblastí. Kromě nalezení praktického využití pro opuštěné nebo nepoužívané objekty se podařilo vybudovat dobré vztahy mezi komunitami, kdy se společně rozhoduje o tom, které z místních oblastí projdou obnovou či transformací, což vše přispívá k utváření společného pohledu na budoucí mírové soužití.

Divadlo svědků (Theatre of Witness) je založeno na vystoupeních – lidé pocházející z různého prostředí v nich sami zachycují své skutečné osudy. Produkce Divadla svědků mají formu mluveného slova, hudby, pohybu a filmových snímků. V nedávné době v několika jeho programech vystoupily oběti násilností společně s pachateli a svědky, aby se společně zamysleli nad otázkami odpovědnosti, viny, odpuštění a vykoupení.

Projekt Fotbal pro všechny s odhodláním bojuje proti sektářství a rasismu prostřednictvím fotbalu, a to řadou výchovných opatření již na nejnižší úrovni. Spolupracuje například s irskými ligovými kluby a skupinami komunit, fanoušků a dobrovolníků.

Souvislosti:

EU ze svých prostředků na regionální politiku částečně financuje program PEACE III pro Severní Irsko a příhraniční regiony Irska (225 milionů EUR z fondů EU plus vnitrostátní příspěvky ve výši 108 milionů EUR). Mezi hlavní cíle programu PEACE III patří upevnit směřování k mírové a stabilní společnosti a prosazovat usmíření podporou akcí a projektů, které pomáhají přimět komunity k vzájemné spolupráci, a přispět tak k tomu, aby se všichni podíleli na společném soužití. Zahájení programu PEACE v roce 1995 bylo bezprostředním vyjádřením odhodlání Evropské unie konkrétně zareagovat na nové příležitosti, které se v mírovém procesu v Severním Irsku naskytly po sérii oznámení o příměří ze strany polovojenských uskupení. EU od té doby poskytla dodatečnou finanční pomoc z programu PEACE II a z probíhajícího programu PEACE III (2007–2013) v celkové výši 1,3 miliardy EUR. Program klade velký důraz na iniciativy, které vycházejí přímo od místních komunit a usilují o společnou vizi společnosti, vzájemnou spolupráci na projektech a uvědomění a vyrovnání se s minulostí. Konference bude přenášena.

Více informací

Videonahrávky shrnující projekty v rámci programu PEACE III v Belfastu jsou k dispozici na EbS

Program konference

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I075772&sitelang=en

http://ec.europa.eu/regional_policy/country/prordn/details_new.cfm?gv_PAY=UK&gv_reg=520&gv_PGM=1288&LAN=7&gv_per=2&gv_defL=7

Kontaktní osoby:

Shirin Wheeler Tel. +32 22966565; mobilní tel.: +32 460766565

Annemarie Huber Tel. +32 22993310; mobilní tel.: +32 460793310


Side Bar