Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 26 juni 2013

Politisk överenskommelse om en ny inriktning på gemensamma jordbrukspolitiken

Europaparlamentet, rådet och kommissionen nådde i dag en preliminär politisk överenskommelse om reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken efter 2013. – Jag är mycket glad över denna överenskommelse som ger den gemensamma jordbrukspolitiken en ny inriktning så att den är bättre anpassad till samhällets förväntningar. Dessa har kommit till uttryck i den offentliga debatten under våren 2010. Överenskommelsen ska leda till omfattande förändringar: direktstöden ska bli rättvisare och mer miljöanpassade, jordbrukarna ska få en starkare position i livsmedelskedjan och jordbrukspolitiken ska bli effektiverar och mer öppen. Dessa beslut är en kraftfull reaktion från EU för att lösa problemen med livsmedelssäkerhet, klimatförändring, tillväxt och sysselsättning i landsbygdsområden. Den gemensamma jordbrukspolitiken kommer på ett avgörande sätt att bidra till det globala målet att främja smart och hållbar utveckling för alla, sade Dacian Cioloş, kommissionär med ansvar för jordbruk och landsbygdsutveckling.

En rättvisare gemensam jordbrukspolitik

Direktstöd ska delas ut på ett rättvisare sätt mellan medlemsländerna, regionerna och jordbrukarna, och inte längre grundas på historiska uppgifter:

 1. Konvergens: Fördelningen av budgeten för den gemensamma jordbrukspolitiken kommer till 20191 att garantera att inget medlemsland får mindre än 75 % av EU-genomsnittet. Inom ett och samma land eller en och samma region sak skillnaderna minskas år för år. Till 2019 får stödet per hektar inte understiga [50-70] % av det genomsnittliga stödet i en och samma administrativa zon eller jordbrukszon. Medlemsländerna kan tilldela högre stöd för gårdarnas första hektar för att ytterligare hjälpa små och medelstora jordbruk. För de nya medlemsländerna kan det förenklade systemet för enhetlig arealersättning förlängas till 2020.

 2. Endast aktiva jordbrukare kan få inkomstbidrag. (Förteckning över uteslutna yrken).

 3. Unga jordbrukare: Unga jordbrukare som vill starta eget kommer att få kraftigt stöd, bland annat genom extra, kompletterande bidrag på 25 % under de första 5 åren efter gårdsstarten, något som ska gälla i alla medlemsländer. Detta bidrag är utöver de investeringar till förmån för unga jordbrukare som redan finns tillgängliga.

 4. Medlemsländerna kommer också att kunna ge extra stöd till mindre gynnade områden. Kopplat stöd kan tilldelas ett begränsat antal produktionsområden, med en särskild koppling på [2 %] för vegetabiliska proteiner i syfte att göra EU mindre beroende av importer på detta område.

En gemensam jordbrukspolitik som stärker jordbrukarnas position i livsmedelskedjan

Den nya marknadsinriktningen av den EU:s jordbruk åtföljs av nya möjligheter för jordbrukarna att spela en aktiv roll i livsmedelskedjan:

 1. Branschorganisationer ska främjas och vissa sektorer ska få särskilda konkurrensregler (mjölk, nötkött, olivolja, spannmål). Sådana organisationer ska kunna förhandla om säljavtal åt sina medlemmar och därmed öka effektiviteten.

 2. Sockerkvoterna avskaffas 2017, samtidigt som sektorn förstärks genom obligatoriska branschavtal.

 3. Systemet med vinplanteringsrätter inom vinsektorn ersätts från och med [2016], med en dynamisk mekanism för förvaltning av planteringsrätter som i större utsträckning engagerar yrkesfolket och ska gälla fram till [2030], med en fast planteringsbegränsning på 1 % av vingården per år.

 4. Dessutom kommer nya instrument för krisbekämpning att tas fram:

 5. Kommissionen kommer tillfälligt att kunna ge producenterna tillstånd att begränsa de volymer som släpps ut på marknaden.

 6. En krisreserv kommer att införas (kompletterad med en allmän nödklausul).

 7. Inom ramen för landsbygdsutvecklingen kommer medlemsländerna att kunna uppmuntra jordbrukarna att delta i riskförebyggande mekanismer (inkomstförsäkring eller gemensamma fonder) och utarbeta delprogram för avdelningar i särskilda svårigheter.

En mer miljövänlig gemensam jordbrukspolitik

Alla medlemsländer, alla områden, alla jordbrukare kommer att få göra sitt för att uppnå hållbarhet och bekämpa klimatförändringen. Det ska ske med enkla åtgärder med bevislig nytta. Över 100 miljarder euro kommer att investeras mellan 2014 och 2020 för att hjälpa jordbruket att lösa problemen med markkvalitet, vatten, biologisk mångfald och klimatförändringen:

 1. Miljöanpassning av 30 % av direktstödet, kopplat till efterlevnad av tre jordbruksmetoder som är till förmån för miljön: odlingsmångfald, bevarande av permanent betesmark och bevarande av [5 %] därefter [7 %] av områden av ekologiskt intresse från och med [2017] eller åtgärder som minst befunnits vara likvärdiga ur miljösynpunkt.

 2. Jordbrukets miljöåtgärder förstärks. De ska komplettera de åtgärder som vidtas för miljöanpassningen. Dessa program ska vara ambitiösare och därmed verkningsfullare ur miljöskyddshänseende (garanti mot dubbelfinansiering).

En effektivare gemensam jordbrukspolitik: ökad transparens

Den gemensamma jordbrukspolitikens instrument ska ge varje medlemsland i EU möjlighet att uppfylla de gemensamma målen på ett enkelt och flexibelt sätt. Därigenom tar man hänsyn till de 27 (snart 28) medlemsländernas mångfald:

 1. Medlen för stöd till forskning, innovation och kunskapsspridning fördubblas.

 2. Programmen för landsbygdsutveckling samordnas bättre med andra EU-fonder, och den alltför stela indelningen i axlar ersätts med smidigare nationella eller regionala strategier.

 3. Ett förenklat stödschema för små jordbruk tillhandahålls de medlemsländer som så vill.

 4. Alla stöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken blir offentliggjorda, med undantag för mycket små belopp till små jordbruk.

Alla delar av reformen träder i kraft den 1 januari 2014, med undantag för den nya strukturen för direktstöd (miljöstöd, ytterligare stöd till unga jordbrukare osv.) som träder i kraft 2015 för att ge medlemsländerna tid att informera jordbrukarna om den nya strategin och anpassa sina I-system för förvaltningen av den gemensamma jordbrukspolitiken.

Läs mer

MEMO/13/621

Kontaktpersoner:

Fanny Aberrant (+32 2 299 06 25)

Roger Waite (+32 2 296 14 04)

1 :

Anslag för denna punkt ska bestämmas i samband med diskussionerna om den fleråriga budgetramen.


Side Bar