Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 26. junija 2013

Politični dogovor o novi usmeritvi skupne kmetijske politike

Evropski parlament, Svet EU in Evropska komisija so dosegli dogovor o reformi skupne kmetijske politike (SKP) po letu 2013. „Z veseljem pozdravljam sporazum, ki daje skupni kmetijski politiki novo usmeritev in upošteva pričakovanja družbe, izražena v javni razpravi spomladi 2010. Sporazum bo omogočil korenite spremembe: pravičnejša in bolj ekološko naravnana neposredna plačila, močnejša vloga kmetov v prehranski verigi, večja učinkovitost in preglednost skupne kmetijske politike. S temi spremembami se EU odločno loteva izzivov prehranske varnosti, podnebnih sprememb, gospodarske rasti in zaposlovanja na podeželju. Skupna kmetijska politika bo tako občutno prispevala k uresničitvi skupnega cilja v zvezi s trajnostno, pametno in vključujočo gospodarsko rastjo, je dejal evropski komisar za kmetijstvo in razvoj podeželja Dacian Cioloş.

Pravičnejša SKP

Neposredna plačila bodo pravičneje porazdeljena med državami članicami, regijami in kmeti, konec bo sklicevanj na referenčno obdobje“.

 1. Konvergenca: proračunska sredstva SKP bodo porazdeljena tako, da do leta 2019 nobena država EU ne bo dobila manj kot 75 % povprečja Unije1. Znotraj države ali regije se bodo zmanjšale razlike v deležu podpore med kmetijami: znesek na hektar ne bo nižji od 60 % povprečne pomoči, ki bo v obdobju do leta 2019 razdeljena znotraj istega administrativnega ali agronomskega območja. Države članice bodo lahko dodelile višjo stopnjo pomoči za začetne hektare kmetijskega gospodarstva in tako dodatno pomagale malim in srednjim kmetom. V novih državah EU bo mogoče do leta 2020 podaljšati mehanizem enotnega plačila na hektar.

 2. Dohodkovne podpore bodo deležni samo aktivni kmetje (seznam izključenih dejavnosti).

 3. Mladi kmeti: mladi, ki se bodo odločili za kmetovanje, bodo deležni močne spodbude z ukrepom dodatne pomoči v višini 25 % v prvih petih letih, ki se bo uporabljal v vseh državah članicah. Ta pomoč bo dopolnila naložbena sredstva za mlade, ki se že uporabljajo.

 4. Države članice bodo lahko dodelile večjo podporo tudi območjem z omejenimi možnostmi. Vezana plačila bodo možna za omejeno število pridelkov, pri čemer bo poseben delež v višini 2 % namenjen pridelavi stročnic, kar naj bi zmanjšalo odvisnost EU od uvoza na tem področju.

SKP daje kmetom močnejšo vlogo v prehranski verigi

Tržno usmerjenost evropskega kmetijstva bodo pospremila nova sredstva, ki bodo kmetom omogočila močnejši vpliv v verigi preskrbe s hrano.

 1. Spodbujanje organizacij pridelovalcev in medpanožnih organizacij s posebnimi pravili konkurenčnega prava v posameznih sektorjih (mleko, goveje meso, oljčno olje, žita). Organizacije se bodo lahko v imenu svojih članov pogajale o prodajnih pogodbah in tako povečale učinkovitost.

 2. Kvote za sladkor bodo z letom 2017 ukinjene, ureditev sektorja bodo utrdile obvezne medpanožne pogodbe in sporazumi.

 3. Režim pravic do zasaditve v vinogradništvu bo z letom 2016 nadomestil dinamičen mehanizem upravljanja dovoljenj za zasaditev trte, v katerem bodo imeli večjo vlogo vinogradniki; uporabljal se bo do leta 2030, velikost zasaditve bo omejena na 1% vinograda na leto.

  Veljati bodo začeli tudi novi mehanizmi kriznega upravljanja:

 4. Evropska komisija bo lahko začasno prepustila pridelovalcem upravljanje količin, danih na trg.

 5. Na voljo bo krizna rezerva (skupaj s splošno zaščitno klavzulo).

 6. Države članice bodo lahko s programi za razvoj podeželja spodbujale udeležbo kmetov v mehanizmih za preprečevanje tveganja (zavarovalni in vzajemni skladi); pripravile bodo podprograme za tiste panoge, ki se srečujejo s posebnimi težavami.

Bolj ekološko naravnana SKP

Vsaka država članica, vsaka regija in vsak kmet bodo z enostavnimi, a dokazano učinkovitimi ukrepi prispevali k trajnostnemu razvoju in boju proti podnebnim spremembam. V obdobju 2014–2020 bo več kot 100 milijard evrov namenjenih za pomoč kmetom pri reševanju težav v zvezi s kakovostjo tal, vodo, biotsko raznovrstnostjo in podnebnimi spremembami, in sicer:

 1. „Ekologizacija – 30 % neposrednih plačil bo vezanih na uveljavljanje treh okolju prijaznih praks: diverzifikacija kultur, vzdrževanje trajnega travnika, ohranitev 5 %, nato 7 % območij ekološkega pomena z letom 2018 oziroma ukrepi, ki imajo za okolje enakovreden pomen.

 2. Najmanj 30 % sredstev iz programov za razvoj podeželja bo moralo biti namenjenih kmetijsko-okoljskim ukrepom, podpori ekološkemu kmetijstvu ali projektom v zvezi z naložbami in okoljskimi inovacijami.

 3. Večje podpore bodo deležni kmetijsko-okoljski ukrepi, ki bodo dopolnjevali ekološke ukrepe. Programi morajo postati ambicioznejši in učinkoviteje varovati okolje (preprečevanje dvojnega financiranja).

Učinkovitejša in preglednejša SKP

Učinkoviti in prilagodljivi instrumenti SKP, ki bodo upoštevali različnost 27, kmalu 28 držav EU, bodo vsaki posamezni članici omogočili, da izpolni skupne cilje:

 1. podvojila se bodo sredstva za raziskave, inovacije in izmenjavo znanja;

 2. programi za razvoj podeželja bodo bolje usklajeni z drugimi evropskimi skladi; sedanjo ureditev po oseh bodo nadomestili prilagodljivejši nacionalni in regionalni pristopi;

 3. državam EU bo na voljo, če bodo želele, poenostavljeni sistem pomoči za male kmete;

 4. informacije o vseh odobrenih pomočeh SKP bodo javne, razen glede zelo majhnih zneskov za male kmete.

Vsi reformni ukrepi se bodo v celoti začeli uporabljati s 1. januarjem 2014, razen novega sistema neposrednih plačil (ekološka plačila, dodatna podpora za mlade kmete itd.), ki bo začel veljati leta 2015, kar bo državam EU omogočilo, da kmete seznanijo z novo skupno kmetijsko politiko ter ustrezno prilagodijo informacijske sisteme upravljanja SKP.

Več informacij

MEMO/13/621

Kontakt:

Fanny Dabertrand (+32 2 299 06 25)

Roger Waite (+32 2 296 14 04)

1 :

To točko morajo potrditi v okviru razprav o večletnem finančnem okviru.


Side Bar