Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 26 juni 2013

Politiek akkoord over nieuwe richting landbouwbeleid

Het Europees Parlement, de Raad van ministers van de Europese Unie en de Europese Commissie zijn het eens geworden over de hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) voor de periode na 2013. Aan het woord is Dacian Cioloş, Europees commissaris voor Landbouw en Plattelandsontwikkeling: "Dit akkoord stemt het GLB beter af op de verwachtingen die de samenleving in het voorjaar van 2010 heeft verwoord tijdens het openbare debat over de hervorming. Als gevolg daarvan zijn belangrijke veranderingen op til, met name op vier gebieden: de rechtstreekse betalingen worden rechtvaardiger en groener, de positie van de landbouwers in de voedselketen wordt versterkt en het GLB wordt doeltreffender en transparanter. Deze beslissingen laten er geen twijfel over bestaan dat de EU de uitdagingen op het gebied van voedselzekerheid, klimaatverandering en groei en werkgelegenheid in de rurale gebieden doelgericht zal aanpakken. Het GLB zal een grote rol spelen in het streven naar duurzame, slimme en inclusieve groei."

Een billijker GLB

Er komt een einde aan de "historische referenties". Hierdoor worden de rechtstreekse betalingen billijker verdeeld tussen de lidstaten, de regio's en de landbouwers.

 1. Convergentie: het GLB‑budget wordt zo verdeeld dat uiterlijk in 2019 geen enkele lidstaat minder dan 75 % van het EU‑gemiddelde zal ontvangen1. In een lidstaat of een regio wordt het verschil in steunniveau tussen de landbouwbedrijven verlaagd. Zo mag de steun per hectare in één bepaalde administratieve of agronomische zone uiterlijk in 2019 niet lager liggen dan 60 % van het gemiddelde van de verleende steun. Om kleine en middelgrote landbouwbedrijven een handje toe te steken, is voorzien in de mogelijkheid voor de lidstaten om meer steun toe te kennen voor "de eerste hectaren" van een landbouwbedrijf. Voor de nieuwe lidstaten kan de regeling inzake een enkele areaalbetaling worden verlengd tot 2020.

 2. Alleen actieve landbouwers komen in aanmerking voor inkomenssteun (lijst van uitgesloten bedrijfsactiviteiten).

 3. Jonge landbouwers: In alle lidstaten komen er krachtige prikkels om jongeren ertoe aan te zetten zich als landbouwer te vestigen. Zij konden tot nu toe al een beroep doen op speciaal op hen gerichte investeringsmaatregelen, maar krijgen als gevolg van de hervorming daarbovenop nog 25 % extra steun gedurende de eerste vijf jaar van hun bedrijfsactiviteiten.

 4. De lidstaten kunnen ook meer steun verlenen aan de probleemgebieden. Voor een beperkt aantal producten kunnen gekoppelde betalingen worden verleend. Voor plantaardige eiwitten komt er een specifieke koppeling ter hoogte van 2 % om de EU minder afhankelijk te maken van import.

Versterking van de positie van de landbouwer in de voedselketen, dankzij het GLB

Landbouwers zullen niet alleen marktgerichter werken, zij krijgen ook nieuwe instrumenten om solide spelers in de voedselketen te worden.

 1. De branche- en brancheoverkoepelende organisaties voor bepaalde sectoren (melk, rundvlees, olijfolie, granen) worden gestimuleerd aan de hand van specifieke voorschriften op het gebied van mededingingsrecht. Deze organisaties kunnen namens hun leden onderhandelen over verkoopcontracten en dankzij de schaalvoordelen die daaruit voortvloeien, de efficiëntie verbeteren.

 2. De quota voor suiker worden in 2017 afgeschaft. Door op basis van contracten en verplichte brancheovereenkomsten te werken, zal de organisatie van de sector versterkt uit de hervorming komen.

 3. In de wijnbouwsector wordt de regeling van aanplantrechten met ingang van 2016 vervangen door een dynamisch mechanisme dat de marktdeelnemers meer bij het beheer van de aanplantvergunningen betrekt. Dit mechanisme beperkt de aanplant tot maximaal 1 % van het wijnbouwareaal per jaar en zou tot 2030 van toepassing zijn.

  Er komen nieuwe instrumenten voor crisisbeheer.

 4. De Commissie kan de producenten toestemming geven om de op de markt gebrachte hoeveelheden tijdelijk te beheren.

 5. Er wordt een crisisreserve aangelegd (geflankeerd door een algemene noodclausule).

 6. In het kader van de plattelandsontwikkelingsprogramma"s kunnen de lidstaten de landbouwers stimuleren tot deelneming aan mechanismen voor risicopreventie (inkomensverzekering of onderlinge fondsen) en subprogramma's opzetten voor branches met specifieke moeilijkheden.

Een groener GLB

Elke lidstaat, elk gebied, elke landbouwer zal aan de hand van eenvoudige maatregelen die hun nut hebben bewezen, zijn bijdrage leveren tot de duurzaamheid en de strijd tegen de klimaatverandering. In de periode 2014‑2020 wordt meer dan 100 miljard euro geïnvesteerd om de landbouw te helpen het hoofd te bieden aan uitdagingen in verband met bodemkwaliteit, waterkwaliteit, biodiversiteit en klimaatverandering.

 1. "Vergroening": 30 % van de rechtstreekse betalingen zal slechts worden betaald indien gebruik wordt gemaakt van de volgende drie milieuvriendelijke landbouwmethoden: diversificatie van het bodemgebruik, behoud van blijvend grasland en behoud van eerst 5 % en vervolgens 7 % ecologisch aandachtsgebied vanaf 2018. In de plaats hiervan mogen ook maatregelen worden genomen die uit milieuoogpunt op zijn minst gelijkwaardig zijn.

 2. Ten minste 30 % van de begroting voor plattelandsontwikkelingsprogramma's moet gaan naar agromilieumaatregelen, steun voor de biologische landbouw of projecten in verband met investeringen of innovatiemaatregelen die het milieu ten goede komen.

 3. De agromilieumaatregelen worden versterkt. Zij moeten de in het kader van de vergroening gesteunde methoden aanvullen. De programma's op dit gebied moeten ambitieuzer worden en dus doeltreffender bijdragen tot de bescherming van het milieu (waarborg dat niet dubbel wordt gefinancierd).

Een doeltreffender en transparanter GLB

Dankzij de GLB‑instrumenten kan elke EU‑lidstaat op doeltreffende en flexibele wijze toewerken naar de gemeenschappelijke doelstellingen en kan tegelijkertijd rekening worden houden met de diversiteit van de 27 en binnenkort 28 lidstaten.

 1. De middelen voor onderzoek, innovatie en kennisuitwisseling worden verdubbeld.

 2. De coördinatie tussen de plattelandsontwikkelingsprogramma's en de andere Europese fondsen zal worden verbeterd en de aanpak op basis van assen zal worden vervangen door een meer soepele nationale of regionale strategische benadering.

 3. Lidstaten die dit wensen, krijgen de beschikking over een vereenvoudigde steunregeling voor kleine landbouwers.

 4. Alle GLB‑steun, behalve zeer kleine bedragen voor kleine landbouwers, wordt openbaargemaakt.

Alle onderdelen van de hervorming worden van toepassing op 1 januari 2014, met uitzondering van de nieuwe structuur voor de rechtstreekse betalingen ("groene" betalingen, extra steun voor jonge landbouwers enz.). Deze wordt pas in 2015 van kracht zodat de lidstaten voldoende tijd krijgen om de landbouwers over het nieuwe GLB te informeren en de informaticasystemen voor het beheer van het GLB aan te passen.

Meer informatie

MEMO/13/621

Contact:

Fanny Dabertrand (+32 2 299 06 25)

Roger Waite (+32 2 296 14 04)

1 :

Dit moet worden goedgekeurd tijdens de besprekingen over het meerjarig financieel kader.


Side Bar