Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. birželio 26 d.

Politinis susitarimas dėl bendros žemės ūkio politikos naujos krypties

Europos Parlamentas, ES Ministrų Taryba ir Europos Komisija pasiekė susitarimą dėl bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) reformos po 2013 m. „Džiaugiuosi dėl šio susitarimo, kuriuo, atsižvelgiant į 2010 m. pavasarį surengtose viešose diskusijose išreikštus visuomenės lūkesčius, nustatoma nauja bendros žemės ūkio politikos kryptis. Šiuo susitarimu bus padaryta svarbių pakeitimų: tiesioginės išmokos bus skirstomos teisingiau ir labiau atsižvelgiant į ekologijos klausimus, bus sustiprintos ūkininkų pozicijos maisto grandinėje, o BŽŪP taps veiksmingesnė ir skaidresnė. Šie sprendimai – tai tvirtas ES atsakas į maisto saugos, klimato kaitos ir kaimo vietovių plėtros bei darbo vietų kūrimo jose problemas. BŽŪP bus aktyviai prisidedama prie bendro tikslo – siekti pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo,“ – kalbėjo už žemės ūkį ir kaimo plėtrą atsakingas Komisijos narys Dacianas Cioloșas.

Objektyvesnė BŽŪP

Tiesioginės išmokos valstybėms narėms, regionams ir žemdirbiams bus skirstomos objektyviau, nebesiremiant „istorinėmis referencinėmis sumomis“:

 1. Konvergencija. Skirstant BŽŪP biudžetą bus užtikrinta, kad iki 2019 m. nė viena valstybė narė negautų sumos, mažesnės nei 75 proc. ES vidurkio1. Sumažinami tos pačios valstybės narės arba regiono ūkiams skiriamos paramos skirtumai: parama už hektarą negalės būti mažesnė nei 60 proc. vidutinės paramos sumos, kuri iki 2019 m. bus išmokėta toje pačioje administracinėje arba žemės ūkio zonoje. Valstybės narės galės skirti didesnes išmokas už pirmuosius ūkių hektarus, taip labiau remdamos smulkius ir vidutinius ūkius. Vienkartinės išmokos už plotus sistemą (SAPS) naujose valstybėse narėse bus galima taikyti iki 2020 m.

 2. Pajamų rėmimo pagalba bus skiriama tik aktyviems ūkininkams (veiklos, kuriai negali būti teikiama pagalba, rūšių sąrašas).

 3. Jaunieji ūkininkai. Bus aktyviai remiamas jaunųjų ūkininkų įsikūrimas, pirmaisiais penkeriais įsikūrimo metais visose valstybėse narėse mokant papildomą 25 proc. paramą. Ši parama papildys jauniesiems ūkininkams jau taikomas investicines priemones.

 4. Be to, valstybės narės galės skirti daugiau paramos mažiau palankioms ūkininkauti vietovėms. Susietosios išmokos galės būti skiriamos ribotam produktų skaičiui, augalinės kilmės baltymams taikant specifinę [2 proc.] susietąją išmoką, kurios tikslas – sumažinti ES priklausomybę nuo baltymų importo.

BŽŪP stiprina ūkininkų pozicijas maisto grandinėje

Orientavimasis į ES žemės ūkio rinką bus remiamas naujomis priemonėmis, kurios padės ūkininkams tapti svarbia maisto grandinės dalimi:

 1. Bus remiama profesinių ir tarpšakinių organizacijų veikla ir nustatytos specifinės tam tikrų sektorių (pieno, jautienos, alyvuogių aliejaus, grūdų) konkurencijos teisės taisyklės. Šios organizacijos savo narių vardu galės derėtis dėl pirkimo–pardavimo sutarčių, taip didindamos našumą.

 2. 2017 m. bus panaikintos cukraus kvotos ir kartu sustiprinta privalomomis tarpusavio sutartimis ir susitarimais grindžiama šio sektoriaus veikla.

 3. Nuo 2016 m. dabartinė vyno sektoriaus vynuogynų sodinimo teisių sistema bus pakeista leidimų sodinti vynmedžius suteikimo sistema, kurioje aktyviau dalyvaus profesionalai. Ši sistema bus taikoma iki 2030 m., pagal ją vynuogynuose nustatoma metinė 1 proc. sodinimo riba.

  Be to, bus pradėtos taikyti naujos krizių valdymo priemonės:

 4. Komisija galės laikinai leisti gamintojams valdyti rinkai pateiktų produktų kiekį.

 5. Sukuriamas krizių rezervas (kartu nustatant bendrą ypatingos padėties sąlygą).

 6. Įgyvendindamos kaimo plėtros programas valstybės narės galės skatinti ūkininkus dalyvauti rizikos draudimo mechanizmuose (pajamų draudimas arba tarpusavio pagalbos fondai) ir parengti paprogramius specifinių sunkumų patiriantiems sektoriams.

Ekologiškesnė BŽŪP

Kiekviena valstybė narė, kiekviena teritorija ir kiekvienas ūkininkas imsis paprastų, tačiau rezultatyvių priemonių, kurių tikslas – spręsti tvarumo problemą ir kovoti su klimato kaita. 2014–2020 m. žemės ūkio sektoriui bus skirta daugiau nei 100 milijardų eurų dirvožemio ir vandens kokybės, biologinės įvairovės ir klimato kaitos problemoms spręsti:

 1. Ekologizavimas“ – 30 proc. tiesioginių išmokų bus susieta su trimis aplinkai naudingais ūkininkavimo būdais: pasėlių įvairinimo, daugiamečių pievų išlaikymo, o nuo 2018 m. – 5 proc., o vėliau 7 proc. ekologiniu požiūriu svarbių vietovių išlaikymo arba kitomis aplinkos apsaugos požiūriu daugiau ar mažiau lygiavertėmis priemonėmis.

 2. Ne mažiau kaip 30 proc. kaimo plėtros programų lėšų turės būti skiriama agrarinės aplinkosaugos priemonėms, paramai ekologiniam ūkininkavimui arba projektams, susijusiems su aplinkai palankiomis investicijomis ar inovacinėmis priemonėmis.

 3. Bus griežčiau taikomos agrarinės aplinkosaugos priemonės. Jos turės papildyti remiamas ekologizavimo priemones. Šios programos turės būti platesnių užmojų, taigi veiksmingesnės aplinkos apsaugos požiūriu (užtikrinant, kad nebūtų skiriamas dvigubas finansavimas).

Veiksmingesnė ir skaidresnė BŽŪP

Įgyvendindama BŽŪP priemones, nustatytas atsižvelgiant valstybių narių skaičių (27, netrukus bus 28), kiekviena ES valstybė narė galės veiksmingai ir lanksčiai siekti bendrų tikslų:

 1. Dvigubai daugiau lėšų bus skiriama moksliniams tyrimams, inovacijoms ir žinių mainams.

 2. Kaimo plėtros programos bus labiau derinamos su kitais ES fondais, o sektorinis požiūris bus pakeistas lankstesne nacionaline arba regionine strategija.

 3. Norinčios valstybės narės galės taikyti supaprastintą paramos smulkiesiems ūkininkams sistemą.

 4. Apie visą paramą, skiriamą vykdant BŽŪP, bus skelbiama viešai, išskyrus smulkiems ūkininkams skiriamas labai mažas sumas.

Visos reformos dalys bus taikomos nuo 2014 m. sausio 1 d., išskyrus naują tiesioginių išmokų sistemą (ekologiniai mokėjimai, papildoma parama jauniesiems ūkininkams ir kt.), kuri bus taikoma nuo 2015 m., suteikiant valstybėms narėms laiko pranešti ūkininkams apie naują BŽŪP ir pritaikyti BŽŪP valdymo informacines sistemas.

Dar žr.

MEMO/13/621

Asmenys ryšiams:

Fanny Dabertrand, tel. +32 2 299 06 25,

Roger Waite, tel. +32 2 296 14 04

1 :

Šiam punktui turi būti pritarta vykstant diskusijoms dėl daugiametės finansinės programos.


Side Bar