Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija

Priopćenje za tisak

Bruxelles, 26. lipnja 2013.

Politički dogovor o novom usmjerenju zajedničke poljoprivredne politike

Europski parlament, Vijeće ministara EU-a i Europska komisija postigli su dogovor o reformi zajedničke poljoprivredne politike (ZPP) nakon 2013. „Radujem se ovom dogovoru kojim je zajednička poljoprivredna politika dobila novo usmjerenje vodeći više računa o očekivanjima građana koja su izražena tijekom javnih rasprava održanih u proljeće 2010. Taj će dogovor omogućiti korjenite promjene: pravednija i „zelenija” izravna plaćanja, snažniji položaj poljoprivrednika u prehrambenom lancu te djelotvorniju i transparentniju zajedničku poljoprivrednu politiku. Donošenjem tih odluka EU se odlučno založio za pronalaženje rješenja za izazove u područjima kao što su sigurnost hrane, klimatske promjene, rast i zapošljavanje u ruralnim područjima. ZPP će znatno pridonijeti postizanju zajedničkog cilja koji se sastoji u promicanju održivog, pametnog i uključivog rasta”, rekao je Dacian Cioloş, europski povjerenik za poljoprivredu i ruralni razvoj.

Pravedniji ZPP

Izravna plaćanja će se pravednije raspodjeljivati među državama članicama, regijama i poljoprivrednicima ukidanjem takozvanih „povijesnih referenci”:

 1. Konvergencija: raspodjelom sredstava ZPP-a osigurat će se da do 2019. ni jedna država članica ne primi manje od 75 % prosjeka Zajednice1. Smanjit će se razlike u razini potpore između poljoprivrednih gospodarstava unutar iste države članice ili regije: potpora po hektaru iznosit će najmanje 60 % prosječnog iznosa potpora koje se dodjeljuju do 2019. unutar istog administrativnog ili poljoprivrednog područja. Države članice moći će dodjeljivati veće iznose potpore za „prve hektare” poljoprivrednih gospodarstava i tako dodatno pomagati malim i srednjim poljoprivrednicima. Za nove države članice program jedinstvenih plaćanja po površini moći će se produljiti do 2020.

 2. Pravo na dohodovnu potporu imat će samo aktivni poljoprivrednici (popis isključenih djelatnosti).

 3. Mladi poljoprivrednici: mlade poljoprivrednike snažno će se podupirati u pokretanju vlastitog gospodarstva uvođenjem dodatne potpore u visini od 25 % tijekom prvih pet godina u svim državama članicama. Tom će se potporom dopuniti postojeće mjere ulaganja namijenjene mladima.

 4. Države članice moći će dodjeljivati veće potpore područjima s težim uvjetima gospodarenja. Proizvodno vezana plaćanja moći će se dodjeljivati ograničenom broju proizvoda, s udjelom vezanih plaćanja od 2 % za biljne bjelančevine, čime se želi smanjiti razina ovisnosti EU-a o uvozu u tom sektoru.

Novi ZZP omogućuje snažniji položaj poljoprivrednika u prehrambenom lancu

Veća tržišna usmjerenost europske poljoprivrede bit će podržana novim sredstvima koja će poljoprivrednicima omogućiti da postanu snažni sudionici u prehrambenom lancu:

 1. Organizacije poljoprivrednika i međustrukovne organizacije, posebice u određenim sektorima, podupirat će se posebnim propisima u području prava tržišnog natjecanja (mlijeko, goveđe meso, maslinovo ulje, žitarice). Udruženja će biti ovlaštena da u ime svojih članova pregovaraju o sporazumima o prodaji čime će se povećati učinkovitost.

 2. Kvote za šećer bit će ukinute 2017., a organizacija sektora šećera bit će ojačana ugovorima i obvezatnim međustrukovnim sporazumima.

 3. Sustav prava na sadnju u vinogradarskom sektoru od 2016. će zamijeniti dinamični mehanizam upravljanja dozvolama za sadnju koji će više uključivati vinogradare i koji će biti u primjeni do 2030., s ograničenjem sadnje vinove loze na razini od 1 % godišnje.

  Osim toga će biti uvedeni i novi instrumenti za upravljanje krizama:

 4. Komisija će moći privremeno dozvoliti proizvođačima da upravljaju količinama koje stavljaju na tržište.

 5. Uspostavit će se pričuva za krizne situacije (uključujući opću klauzulu za hitne slučajeve).

 6. U okviru programa ruralnog razvoja države članice moći će poticati poljoprivrednike da sudjeluju u mehanizmima prevencije rizika (programi dohodovne potpore ili uzajamni fondovi) i izrađivati potprograme za sektore koji se suočavaju s posebnim poteškoćama.

„Zeleniji” ZPP

Svaka država članica, svaka regija i svaki poljoprivrednik poduzimat će jednostavne, dokazano uspješne mjere koje pridonose održivom razvoju i suzbijanju klimatskih promjena. Od 2014. do 2020. bit će uloženo više od 100 milijardi eura kako bi se sektor poljoprivrede mogao lakše nositi s izazovima u području kvalitete tla i vode, biološke raznolikosti i klimatskih promjena:

 1. Ozelenjivanje”: 30 % izravnih plaćanja bit će vezano za tri poljoprivredne prakse kojima se čuva okoliš: raznolikost usjeva, održavanje trajnih travnjaka i očuvanje (5 %, a kasnije 7 %) područja od ekološkog značenja od 2018., ili mjere čiji se ekološki učinak smatra barem jednakovrijednim.

 2. Najmanje 30% sredstava iz programâ ruralnog razvoja morat će se dodijeliti poljoprivredno-okolišnim mjerama, potporama za ekološku poljoprivredu ili projektima povezanima s ulaganjima ili inovativnim mjerama koje poštuju okoliš.

 3. Poljoprivredno-okolišne mjere bit će ojačane kako bi mogle dopunjavati prakse namijenjene „ozelenjivanju”. U okviru tih programa postavljat će se i ostvarivati ambiciozniji ciljevi zaštite okoliša (sprečavanje dvostrukog financiranja).

Djelotvorniji i transparentniji ZPP

Vodeći računa o različitostima koje postoje između 27, a uskoro 28 država članica EU-a, instrumenti ZPP-a osmišljeni su tako da svim državama članicama omoguće djelotvornost i fleksibilnost u ostvarivanju zajedničkih ciljeva:

 1. Sredstva za potporu istraživanja, inovacija i razmjene znanja udvostručit će se.

 2. Programi ruralnog razvoja bit će bolje usklađeni s drugim europskim fondovima, a uređenje temeljeno na osima zamijenit će fleksibilniji strateški pristup na nacionalnoj ili regionalnoj razini.

 3. Države članice koje to žele moći će primjenjivati pojednostavnjeni sustav potpore malim poljoprivrednicima;

 4. Informacije o potporama dodijeljenima u okviru ZPP-a bit će javne, uz iznimku vrlo malih iznosa koji se dodjeljuju malim poljoprivrednicima.

Svi elementi reforme primjenjivat će se od 1. siječnja 2014., osim nove strukture izravnih plaćanja („zelena” plaćanja, dodatna potpora za mlade itd.) koja će se primjenjivati od 2015. kako bi države članice imale vremena informirati poljoprivrednike o novom ZPP-u i prilagoditi svoje informatičke sustave upravljanja ZPP-om.

Više informacija

 1. MEMO/13/621

 2. MEMO/13/631

Osobe za kontakt:

Fanny Dabertrand (+32 2 299 06 25)

Roger Waite (+32 2 296 14 04)

1 :

Ovu je točku potrebno potvrditi u okviru rasprava o višegodišnjem financijskom okviru.


Side Bar