Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 26. juni 2013

Politisk enighed om en ny indretning af den fælles landbrugspolitik

Europa-Parlamentet, Ministerrådet og Kommissionen er blevet enige om en reform af den fælles landbrugspolitik efter 2013. "Jeg glæder mig over denne enighed, som giver den fælles landbrugspolitik en ny indretning, så den er bedre tilpasset til samfundets forventninger. De kom til udtryk i den offentlige debat i foråret 2010. Denne enighed vil medføre gennemgribende ændringer: den direkte støtte vil blive mere retfærdig og mere miljøvenlig, landbrugernes position vil blive styrket i fødevarekæden, og den fælles landbrugspolitik vil blive mere effektiv og gennemsigtig. Disse beslutninger er en meget bevidst reaktion fra EU’s side for at løse problemerne med fødevaresikkerhed, klimaforandringer, vækst og beskæftigelse i landdistrikterne. Den fælles landbrugspolitik kommer på afgørende vis til at bidrage til at nå den overordnede målsætning om at fremme en bæredygtig, intelligent og inkluderende vækst", sagde Dacian Cioloş, kommissær med ansvar for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter.

En mere retfærdig fælles landbrugspolitik

De direkte betalinger vil blive fordelt på en mere afbalanceret måde blandt medlemsstaterne, regionerne og landmændene og ikke længere være baseret på historiske referenceværdier.

 1. Konvergens: fordelingen af midlerne i den fælles landbrugspolitiks budget vil sikre, at frem til 20191 vil ingen medlemsstat komme til at modtage mindre end 75 % af EU-gennemsnittet. Inden for samme medlemsstat eller region vil forskellene i støtteniveau til bedrifterne blive mindre: støtten pr. hektar kan frem til 2019 ikke være under 60 % af den gennemsnitlige støtte, der udbetales inden for samme administrative eller landbrugsmæssige område. Medlemsstaterne vil kunne tildele højere støtte for bedrifternes "første hektar" for således yderligere at hjælpe små og mellemstore landbrug. For de nye medlemsstater kan den generelle arealbetalingsordning (SAPS) (enkeltbetaling pr. hektar) forlænges til 2020.

 2. Kun aktive landbrugere vil være berettiget til indkomststøtte (liste over aktiviteter, som udelukkes).

 3. Unge landbrugere: unge landbrugere vil kunne få støtte til opstart. Der indføres en supplerende støtte på 25 % i de første fem år, som kommer til at gælde i samtlige medlemsstater. Denne støtte supplerer de investeringsstøtteordninger til fordel for unge landbrugere, som allerede er tilgængelige.

 4. Medlemsstaterne vil også kunne give større støtte til ugunstigt stillede områder. Koblede betalinger vil fremover kunne tildeles for et begrænset antal produktioner. Der kan gives en specifik koblet støtte på 2 % for proteinafgrøder med det formål at mindske EU's importafhængighed på dette område.

En fælles landbrugspolitik, som styrker landbrugernes position i fødevarekæden

Markedsorienteringen af EU's landbrugssektor vil blive ledsaget af instrumenter, der vil give landbrugerne nye muligheder for at spille en aktiv rolle i fødevarekæden:

 1. Producentorganisationer og interprofessionelle organisationer skal fremmes, bl.a. ved at indføre specifikke konkurrenceregler for visse sektorer (mælke-, oksekød-, olivenolie- og kornsektoren). De vil fremover kunne forhandle salgskontrakter for deres medlemmer og derved skabe effektivitetsgevinster.

 2. Sukkerkvoterne afskaffes i 2017, samtidig med at sektoren styrkes ved fremover at være baseret på obligatoriske kontrakter og brancheaftaler.

 3. Systemet med vinplantningsrettigheder i vinsektoren erstattes fra 2016 af en dynamisk autorisationsmekanisme for beplantning, som primært vedrører professionelle vinavlere. Mekanismen skal gælde indtil 2030 med en fast begrænsning i beplantning på 1 % af vindyrkningsarealet pr. år.

  Derudover indføres der nye krisestyringsinstrumenter:

 4. Kommissionen vil kunne give producenterne midlertidig tilladelse til at begrænse de mængder, som bringes på markedet.

 5. Der vil blive indført en krisereserve (suppleret med en generel krisebestemmelse).

 6. Inden for rammerne af landdistriktsudviklingsprogrammer kan medlemsstaterne tilskynde landbrugerne til at anvende mekanismer til forebyggelse af risici (indkomstforsikring eller gensidige forsikringsfonde), og udarbejde delprogrammer for de sektorer, som befinder sig i særlige vanskeligheder.

En mere miljøvenlig fælles landbrugspolitik

Alle medlemsstater, alle områder, alle landbrugere kommer til at yde sit bidrag til at løse udfordringen med at opnå bæredygtighed og bekæmpe klimaforandringen. Det skal ske ved hjælp af enkle foranstaltninger, som allerede har vist sig at have en positiv effekt. Over 100 mia. EUR vil blive investeret mellem 2014 og 2020 for at hjælpe landbruget med at løfte udfordringen med at beskytte dyrkningsjordens kvalitet, vandressourcerne, biodiversiteten og imødegå klimaforandringerne:

 1. "Grønning": 30 % af den direkte støtte vil blive knyttet til grønne krav i form af overholdelse af tre dyrkningsmetoder, som er til gavn for miljøet: afgrødediversificering, opretholdelse af permanente græsarealer og bevarelse af 5 % og herefter 7 % af arealet som miljømæssigt fokusområde fra 2018 eller tiltag, der som minimum anses for at være ækvivalente, hvad angår miljøvenlighed.

 2. Mindst 30 % af landdistriktsudviklingsprogrammernes budget skal afsættes til landbrugsmiljøforanstaltninger, støtte til økologisk landbrug eller projekter knyttet til miljøvenlige investeringer eller innovative miljøforanstaltninger.

 3. Landbrugsmiljøforanstaltninger kommer til at spille større rolle. De skal supplere de dyrkningsmetoder, som støttes inden for rammerne af ”grønningen”, dvs. betalinger for landbrugsmetoder, der er til gavn for klimaet og miljøet. Disse programmer skal være mere ambitiøse og dermed mere effektive, når det gælder miljøbeskyttelse (garanti mod dobbeltfinansiering).

En mere effektiv og gennemsigtig fælles landbrugspolitik

Med den fælles landbrugspolitiks instrumenter vil hver medlemsstat kunne opfylde de fælles mål på en enkel og fleksibel måde, og derved tages der hensyn til de 27 (snart 28) medlemsstaters mangfoldighed:

 1. Støtten til forskning, innovation og vidensdeling vil blive fordoblet.

 2. Programmerne for udvikling af landdistrikter samordnes bedre med de øvrige EU-fonde, og inddelingen i akser erstattes med smidigere nationale eller regionale strategier.

 3. En forenklet støtteordning for mindre landbrugere kan anvendes af de medlemsstater, som måtte ønske det.

 4. Al støtte under den fælles landbrugspolitik skal offentliggøres, bortset fra meget små beløb til mindre landbrugere.

Alle reformens elementer anvendes fra den 1. januar 2014 med undtagelse af de direkte betalingers nye struktur (den "grønne" betaling, udvidet støtte til unge landbrugere, osv.), som først indføres fra 2015 for at give medlemsstaterne tid til at informere landbruget om den nye fælles landbrugspolitik og tilpasse sine edb-systemer for forvaltningen af den fælles landbrugspolitik.

Yderligere oplysninger

  MEMO/13/621

Kontaktpersoner:

Fanny Dabertrand (+32 2 299 06 25)

Roger Waite (+32 2 296 14 04)

1 :

Dette punkt bør godkendes i forbindelse med drøftelserne om den flerårige finansielle ramme.


Side Bar