Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 26 juni 2013

E-fakturering inom offentlig upphandling: ett ytterligare steg mot en heltäckande e-upphandling och e-förvaltning i Europa

Europeiska kommissionen har idag föreslagit ett utkast till direktiv om e-fakturering inom offentlig upphandling. E-faktureringen beledsagas av en vision för en fullständig digitalisering av förfarandet för offentlig upphandling, en så-kallad heltäckande e-upphandling.

E-fakturering är ett viktigt steg mot en papperslös offentlig förvaltning (e-förvaltning) i Europa, en av prioriteringarna på den digitala agendan, och har stor ekonomisk potential och miljöfördelar. Kommissionen beräknar att ibruktagandet av e-fakturor inom offentlig upphandling i EU skulle ge besparingar på cirka 2,3 miljarder euro.

Michel Barnier, EU-kommissionär för inre marknaden och tjänster, säger: −Att se till att den offentliga förvaltningen inom EU är modern och effektiv är en prioritet för Europeiska kommissionen. Att byta till e-upphandling, och särskilt till e-fakturering, kan ge betydande besparingar och göra livet lättare både för myndigheterna och för de tusentals företag som är verksamma på den inre marknaden. Att byta från papper till helt automatiserad fakturering kan minska kostnaderna för att ta emot en faktura från 30-50 euro till 1 euro. Dessa är bra och nyttiga besparingar i det rådande ekonomiska klimatet. Eftersom den offentliga sektorn har de högsta utgifterna i EU borde den även ha huvudrollen när det gäller att uppmuntra användningen av e-upphandling.

Centrala inslag i initiativen:

E-fakturering

I utkastet till direktiv om elektronisk fakturering inom offentlig upphandling föreslås ibruktagandet av en europeisk e-faktureringsstandard som förväntas underlätta interoperabiliteten mellan olika, främst nationella, e-faktureringssystem.

Tanken är att undanröja rättsosäkerhet, överdriven komplexitet och extra driftskostnader för ekonomiska operatörer som för närvarande är tvungna att använda olika elektroniska fakturor i medlemsstaterna. Det kommer också att öka användningen av e-fakturering i Europa som för närvarande är mycket låg och står endast för 4-15 % av alla fakturor.

Heltäckande upphandling

Meddelandet om heltäckande upphandling ger utkastet till direktiv om e-fakturering inom offentlig upphandling ett större sammanhang och presenterar kommissionens vision om digitaliseringen av förfarandet för offentlig upphandling. Därigenom fastställs nuläget gällande genomförandet av e-upphandling och e-fakturering i EU och de områden där åtgärder bör vidtas för att övergången till en heltäckande e-upphandling ska kunna genomföras.

  • E-fakturering ska göras till regel snarare än undantag inom offentlig upphandling.

  • Man bör komma framåt i standardiseringsarbetet.

  • Nationella strategier för en heltäckande e-upphandling bör utformas.

  • Den bästa praxisen ska spridas.

Meddelandet kommer att tjäna som grundval för eventuella framtida initiativ gällande vidare digitalisering av förfarandet för offentlig upphandling.

Bakgrund

Den digitala agendan för Europa, en av hörnpelarna i Europa 2020-strategin, pekar ut e-förvaltning och den inre digitala marknaden som avgörande delar i en modern och konkurrenskraftig EU-ekonomi. Inom denna referensram har kommissionen gjort betydande insatser för att digitalisera offentlig förvaltning inom EU. I slutet av 2011 föreslog kommissionen, som en del av moderniseringen av den offentliga upphandlingens rättsliga ram (IP/11/1580), att e-anmälningssystem, e-tillgång till upphandlingsdokument och e-ansökningsfaser skulle göras obligatoriska i EU-länderna. Förhandlingarna om dessa förslag för offentlig upphandling är inne i sitt slutskede.

I april 2012 följdes förslaget av meddelandet ”En strategi för e-upphandling” (IP/12/389) där en strategi för övergången till e-upphandling lades fram. Kommissionen offentliggjorde 2010 ett meddelande med titeln "Att utnyttja fördelarna med elektronisk fakturering i Europa" där medlemsstaterna uppmanades att ta i bruk e-fakturering och att ta itu med problemen med bristande interoperabilitet mellan existerande e-faktureringssystem. I meddelandet pekades på behovet av att göra e-fakturering till ”den dominerande faktureringsmetoden i Europa senast 2020”. I 2012 krävde Europeiska rådet åtgärder för att främja e-fakturering och Europaparlamentet krävde att det skulle göras obligatoriskt inom offentlig upphandling före 2016. Till följd av dessa krav och de fördelar som e-faktureringen skulle föra med sig, räknade inremarknadsakt II (IP/12/1054) upp e-fakturering inom offentlig upphandling som en av sina tolv nyckelåtgärder.

Hanteringen av offentlig upphandling är av största vikt i det nuvarande finanspolitiska konsolideringssammanhanget. Eftersom de offentliga utgifterna för varor, arbetskraft och tjänster representerar 19 % av EU:s BNP, kan en e-upphandling starkt förbättra de offentliga utgifternas effektivitet. En effektiv offentlig förvaltning är en väsentlig del av att göra EU:s ekonomi konkurrenskraftig. Moderniseringen av den offentliga förvaltningen nämndes som en av de fem prioriteringarna i kommissionens årliga tillväxtöversikt 2012 och 2013. Reform av den offentliga upphandlingen, digitalisering av offentlig förvaltning, minskning av den administrativa bördan och ökad insyn leder till tillväxt.

Övergången till en heltäckande e-upphandling kan medföra många fördelar: den kan leda till betydande besparingar och förenklade förfaranden för marknadsaktörer, underlätta innovation och sätta igång strukturellt nytänkande på vissa områden inom offentlig förvaltning. Det kan också underlätta de små och medelstora företagens deltagande i offentlig upphandling genom att minska den administrativa bördan, öka insynen när det gäller affärsmöjligheter eller genom att sänka de kostnader som deltagandet innebär.

Följande steg

Kommissionens förslag om e-fakturering kommer att läggas fram för ministerrådet och Europaparlamentet för antagande.

Se även MEMO/13/614

Läs mer om EU:s offentliga upphandlingspolitik:

http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/index_en.htm

http://ec.europa.eu/internal_market/payments/einvoicing/index_en.htm

Kontaktpersoner:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)


Side Bar