Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 26. junija 2013

Z e-računi pri javnih naročilih korak bliže popolnoma elektronskemu postopku za e-javna naročila in e-upravi v Evropi

Evropska komisija je danes objavila predlog direktive o elektronskem izdajanju računov pri javnih naročilih. Hkrati s predlogom je objavila sporočilo, v katerem opisuje svojo vizijo za popolno digitalizacijo postopkov oddaje javnih naročil, torej elektronski postopek od začetka do konca.

E-izdajanje računov je med prioritetami digitalne agende. Predstavlja pomemben korak k brezpapirnemu poslovanju javne uprave (e-uprava) v Evropi, hkrati pa ponuja priložnost za občutne ekonomske in okoljske koristi. Komisija namreč ocenjuje, da bi z uvedbo e-računov pri javnih naročilih po vsej EU lahko prihranili do 2,3 milijarde EUR.

Evropski komisar za notranji trg in storitve Michel Barnier je dejal: „Evropska komisija si močno prizadeva, da bi bile evropske javne uprave sodobne in učinkovite. Prehod na e-javna naročila, zlasti na e-račune, bo omogočil precejšnje prihranke in olajšal vsakodnevno poslovanje tako vlad kot tudi na tisoče podjetij, dejavnim na notranjem trgu. S prehodom na popolnoma avtomatizirano izdajanje elektronskih računov se lahko stroški prejetja računa zmanjšajo s 30–50 evrov na 1 evro. V sedanjih gospodarskih razmerah so to konkretni in koristni prihranki. Javni sektor, ki je največji naročnik v EU, bi moral prevzeti vodilno vlogo pri spodbujanju uporabe e-javnih naročil in e-računov.“

Glavni elementi pobude:

E-izdajanje računov

V predlogu direktive o elektronskem izdajanju računov pri javnih naročilih je predvidena uvedba evropskega standarda za e-račune, da bi se izboljšala interoperabilnost različnih (večinoma nacionalnih) sistemov e-izdajanja računov.

Poleg tega bi se odpravilo pomanjkanje pravne varnosti, nepotrebna zapletenost ter dodatni stroški poslovanja ekonomskih subjektov, ki morajo trenutno uporabljati različne elektronske račune v različnih državah članicah. Prav tako bi se razširila uporaba e-izdajanja računov v Evropi, ki je še vedno nizka in trenutno zajema le 4–15 % vseh izmenjanih računov.

Popolnoma elektronski postopki oddaje javnih naročil

Sporočilo o popolnoma elektronskih postopkih oddaje javnih naročil umešča predlog direktive o e-izdajanju računov pri javnih naročilih v širši kontekst in razlaga vizijo Komisije za digitalizacijo postopkov oddaje javnih naročil. Opisuje tudi trenutno stanje na področju izvajanja e-javnih naročil in e-računov po vsej EU ter opredeljuje ukrepe, ki bi lahko bili sprejeti za prehod na popolnoma elektronska javna naročila, kot so:

  • uvedba obveznih e-računov v javnem naročanju;

  • nadaljevanje dela na področju standardizacije;

  • zasnova nacionalnih strategij za popolnoma elektronska javna naročila;

  • izmenjava dobrih praks.

Sporočilo bo podlaga za morebitne prihodnje pobude v smeri nadaljnje digitalizacije pri javnih naročilih.

Ozadje:

V digitalni agendi za Evropo, ki je eden temeljnih elementov strategije Evropa 2020, sta e-uprava in enotni digitalni trg navedena kot ključna vidika modernega in konkurenčnega gospodarstva EU. Komisija si je v tem okviru močno prizadevala za digitalizacijo javnih naročil v EU. Konec leta 2011 je v okviru posodabljanja pravnega okvira na področju javnih naročil (IP/11/1580) predlagala uvedbo obvezne uporabe e-objave, e-dostopa do razpisne dokumentacije v zvezi javnimi naročili ter e-oddaje po vsej EU. Pogajanja o tem novem okviru so zdaj v sklepni fazi.

Leta 2010 je Komisija objavila sporočilo „Izkoriščanje prednosti elektronskega izdajanja računov v Evropi“, v katerem je države članice pozvala, naj uvedejo e-račune in odpravijo težave, ki izhajajo iz pomanjkanja interoperabilnosti obstoječih sistemov e-izdajanja računov. V njem je izrazila željo, da postanejo e-računi do leta 2020 prevladujoča metoda izdajanja računov v Evropi. Aprila 2012 je opisala strategijo za prehod na e-naročila v sporočilu „Strategija za e-javna naročila“(IP/12/389). Evropski svet je leta 2012 pozval k ukrepom za spodbujanje e-izdajanja računov, Evropski parlament pa je menil, da bi morali e-računi do leta 2016 postati obvezen element javnega naročanja. Na podlagi teh pozivov, pa tudi zaradi prednosti, ki jih prinaša elektronsko izdajanje računov, je bil v Aktu za enotni trg II (IP/12/1054) iz oktobra 2012 med dvanajstimi prednostnimi ukrepi opredeljen tudi predlog o e-izdajanju računov pri javnih naročilih.

V razmerah trenutne fiskalne konsolidacije je upravljanje javnih naročil izrednega pomena. Javnofinančni izdatki za blago, gradbena dela in storitve predstavljajo 19 % BDP EU, zato bi se z učinkovitejšim upravljanjem postopkov oddaje javnih naročil lahko občutno povečala splošna učinkovitost javnofinančnih odhodkov. Učinkovita javna uprava je bistven element za konkurenčnost evropskega gospodarstva. Komisija je v letnih pregledih rasti za leti 2012 in 2013 opredelila modernizacijo javne uprave kot eno od petih prednostnih področij. Reforma pravil na področju javnih naročil, digitalizacija javnih uprav, zmanjšanje upravnega bremena ter večja preglednost so nedvomno pospeševalci rasti.

Ob vsem navedenem lahko prehod na popolnoma elektronska javna naročila omogoči tudi precejšnje prihranke in poenostavitve za tržne akterje, olajša inovacije ter spodbudi razmišljanja o strukturni prenovi nekaterih področij javne uprave. Poleg tega lahko z zmanjšanjem administrativnih bremen, večjo preglednostjo nad poslovnimi priložnostmi in nižjimi stroški sodelovanja olajša udeležbo malih in srednjih podjetjih v postopkih oddaje javnih naročil.

Naslednji koraki

Predlog Komisije o e-računih bo predložen v sprejetje Svetu ministrov in Evropskemu parlamentu.

Glej tudi MEMO/13/614

Več informacij o politiki EU na področju javnih naročil:

http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/index_en.htm

http://ec.europa.eu/internal_market/payments/einvoicing/index_en.htm

Kontakti:

Chantal Hughes (+32 22964450)

Carmel Dunne (+32 22998894)

Audrey Augier (+32 22971607)


Side Bar