Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska Komisia

Tlačová správa

Brusel 26 júna 2013

Elektronická fakturácia vo verejnom obstarávaní: ďalší krok smerom ku koncovému elektronickému obstarávaniu a elektronickej verejnej správe v Európe

Európska komisia dnes predložila návrh smernice o elektronickej fakturácii vo verejnom obstarávaní, ku ktorému je pripojené oznámenie načrtávajúce koncepciu plnej digitalizácie procesu verejného obstarávania, tzv. „koncové elektronické obstarávanie“.

Elektronická fakturácia je dôležitým krokom k bezpapierovej verejnej správe (elektronickej verejnej správe) v Európe — čo je jedna z priorít digitálnej agendy — a ponúka potenciál výrazných ekonomických, ako aj ekologických výhod. Komisia odhaduje, že prijatie elektronickej fakturácie vo verejnom obstarávaní v celej EÚ by mohlo priniesť úspory vo výške až do 2, 3 miliardy EUR.

Komisár pre vnútorný trh a služby Michel Barnier uviedol: „Prioritou Európskej komisie je zabezpečiť, aby bola verejná správa v EÚ moderná a efektívna. Prechod na elektronické verejné obstarávanie, najmä na elektronickú fakturáciu, môže priniesť významné úspory a uľahčiť život tak štátnym orgánom ako aj tisíckam podnikov pôsobiacim na vnútornom trhu. Prechod z papierovej na plne automatizovanú fakturáciu môže znížiť náklady za prijatú faktúru z 30 – 50 EUR na 1 euro. Toto sú dobré úspory, užitočné v súčasnej hospodárskej situácii. Verejný sektor ako sektor s najväčšími výdavkami v rámci EÚ by mal zohrávať vedúcu úlohu pri stimulovaní prijatia týchto opatrení.“

Kľúčové prvky tejto iniciatívy:

Elektronická fakturácia

Návrh smernice o elektronickej fakturácii vo verejnom obstarávaní navrhuje vytvorenie normy pre európsku elektronickú fakturáciu, od ktorej sa očakáva zlepšenie interoperability medzi rôznymi, prevažne vnútroštátnymi, systémami elektronickej fakturácie.

Cieľom je odstrániť právnu neistotu, nadmernú zložitosť a dodatočné prevádzkové náklady hospodárskych subjektov, ktoré musia v súčasnosti používať rôzne elektronické faktúry v rôznych členských štátoch. Smernica má taktiež napomôcť zvýšiť využívanie elektronickej fakturácie v Európe, ktoré je zatiaľ veľmi nízke a predstavuje len 4 – 15 % zo všetkých vystavených faktúr.

Koncové elektronické verejné obstarávanie

Oznámenie o koncovom elektronickom verejnom obstarávaní dáva návrh smernice o elektronickej fakturácii v rámci verejného obstarávania do širšieho kontextu a predstavuje víziu Komisie o procese digitalizácie verejného obstarávania. V oznámení sa identifikuje súčasný stav uplatňovania elektronického verejného obstarávania a elektronickej fakturácie v rámci EÚ a stanovujú sa v ňom oblasti, v ktorých by sa mali prijať opatrenia na dosiahnutie prechodu na koncové elektronické verejné obstarávanie:

  • ustanovenie elektronickej fakturácie ako pravidlo a nie ako výnimku vo verejnom obstarávaní;

  • ďalší rozvoj v oblasti normalizácie;

  • vypracovanie národných stratégií pre koncové elektronické verejné obstarávanie;

  • výmena najlepších postupov.

Oznámenie bude slúžiť ako základ budúcich možných iniciatív týkajúcich sa ďalšieho digitalizačného procesu verejného obstarávania.

Súvislosti:

Digitálna agenda pre Európu, jeden z pilierov stratégie Európa 2020, identifikuje elektronickú verejnú správu a elektronický jednotný trh ako kľúčové prvky moderného a konkurencieschopného hospodárstva EÚ. V tomto rámci Komisia vynaložila značné úsilie na digitalizáciu verejného obstarávania v EÚ. Koncom roka 2011 navrhla Komisia v kontexte modernizácie právneho rámca verejného obstarávania (IP/11/1580) zaviesť povinne v celej EÚ fázy elektronického oznamovania, elektronického prístupu k podkladom verejného obstarávania a elektronického predkladania. Rokovania o tomto preskúmaní pravidiel verejného obstarávania sú v záverečnej fáze.

V apríli 2012 nasledovalo oznámenie „Stratégia pre elektronické verejné obstarávanie“ (IP/12/389), v ktorom sa stanovila stratégia prechodu na elektronické verejné obstarávanie. V roku 2010 Komisia uverejnila oznámenie s názvom „Využívanie výhod elektronickej fakturácie v Európe“, v ktorom vyzvala členské štáty, aby prijali elektronickú fakturáciu a riešili problémy vyplývajúce z nedostatku interoperability medzi existujúcimi systémami elektronickej fakturácie. Oznámenie vyzývalo na prijatie „elektronickej fakturácie ako štandardnej metódy fakturácie do roku 2020“. V roku 2012 Európska rada vyzvala na zavedenie opatrení na podporu elektronickej fakturácie a Európsky parlament vyzval na jej povinné zavedenie vo verejnom obstarávaní do roku 2016. V dôsledku týchto výziev a výhod, ktoré elektronické verejné obstarávanie ponúka, sa v Akte o jednotnom trhu II (IP/12/1054) určil návrh o elektronickej fakturácii vo verejnom obstarávaní ako jedno z dvanástich kľúčových opatrení.

Riadenie verejného obstarávania má v súčasnom kontexte fiškálnej konsolidácie primárny význam. Keďže verejné výdavky na tovar, práce a služby predstavujú 19 % HDP Európskej únie, ich efektívnejšie riadenie môže významne prispieť k zlepšeniu celkovej efektívnosti verejných výdavkov. Účinná verejná správa je rozhodujúcim prvkom konkurencieschopnosti hospodárstva EÚ. V ročnom prieskume rastu na roky 2012 a 2013, ktorý vypracovala Komisia, bola modernizácia verejnej správy určená ako jedna z piatich priorít. Reforma verejného obstarávania, digitalizácia verejnej správy, zníženie administratívnej záťaže, ako aj zvýšenie transparentnosti sú všetko faktory uľahčujúce rast.

Prechod na koncové elektronické verejné obstarávanie môže priniesť všetky tieto výhody a navyše môže vyústiť do výrazných úspor a zjednodušenia pre účastníkov trhu; môže uľahčiť inovácie a začať štrukturálne prehodnotenie určitých oblastí verejnej správy. Takisto môže uľahčiť účasť MSP na verejnom obstarávaní tým, že sa zníži administratívna záťaž, zvýši sa transparentnosť, pokiaľ ide o obchodné príležitosti, a znížia sa náklady na účasť.

Ďalšie kroky

Návrh Komisie o elektronickej fakturácii bude predložený Rade ministrov a Európskemu parlamentu na schválenie.

Pozri aj MEMO/13/614

Viac informácií o politike verejného obstarávania EÚ nájdete na tejto webovej stránke:

http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/index_en.htm

http://ec.europa.eu/internal_market/payments/einvoicing/index_en.htm

Kontaktné osoby:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)


Side Bar