Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 26. jūnijā

Elektroniskie rēķini publiskajā iepirkumā: vēl solis tuvāk pilnīgi datorizētam iepirkumam un elektroniskajai pārvaldei Eiropā

Eiropas Komisija šodien iesniedza direktīvas projektu par elektroniskajiem rēķiniem publiskajā iepirkumā, tam pievienojot paziņojumu, kurā izklāstīts tās redzējums par publiskā iepirkuma procesa pilnīgu digitalizāciju.

E–rēķini ir svarīgs solis ceļā uz datorizētu valsts pārvaldi (e–pārvaldi) Eiropā — vienu no digitalizācijas programmas prioritātēm — un var nākt par labu gan ekonomikai, gan videi. Pēc Komisijas aplēsēm, visu ES valstu pārvaldē pārejot uz e–rēķinu izmantošanu, varētu ietaupīt līdz pat 2,3 miljardiem eiro.

Par iekšējo tirgu un pakalpojumiem atbildīgais komisārs Mišels Barnjē argumentēja: “Eiropas Komisijas prioritāte ir panākt, lai ES valstu pārvaldes būtu modernas un efektīvas. Pārejot uz elektronisko iepirkumu un it īpaši uz elektroniskajiem rēķiniem, varētu krietni ietaupīt līdzekļus un atvieglot darbu tiklab valdībām, kā arī tiem tūkstošiem uzņēmumu, kuri darbojas iekšējā tirgū. Papīru nomainot pret pilnībā automatizētu rēķinu sagatavošanu, rēķina saņemšanas izmaksas var samazināties no 30-50 eiro līdz 1 eiro. Pašreizējā ekonomikas situācijā tie ir labi un noderīgi ietaupījumi. Kā lielākajam līdzekļu tērētājam Eiropas Savienībā valsts sektoram jāuzņemas vadošā loma pārvaldes digitalizācijā.”

Svarīgākie iniciatīvu aspekti

Elektroniskie rēķini

Direktīvas projektā par elektroniskajiem rēķiniem publiskajā iepirkumā ir ierosināts ieviest Eiropas e–rēķinu standartu, kam vajadzētu uzlabot sadarbspēju starp dažādām, lielākoties valstu, e–rēķinu sagatavošanas sistēmām.

Direktīvas mērķis ir kliedēt juridisko nenoteiktību, likvidēt pārmērīgo sarežģītību un darbības papildizmaksas ekonomikas dalībniekiem, kuriem patlaban nākas lietot katrā dalībvalstī citādākus elektroniskos rēķinus. Tā arī palīdzēs palielināt e–rēķinu izmantošanu Eiropā. Pagaidām to vēl izmanto ļoti maz — tikai 4–15 % no visiem apritē esošajiem rēķiniem.

Pilnīgi datorizēts iepirkums

Paziņojums par pilnīgi datorizētu iepirkumu liek skatīt direktīvu par e–rēķiniem publiskajā iepirkumā plašākā kontekstā, un tajā ir izklāstīts Komisijas redzējums par publiskā iepirkuma procesa digitalizāciju. Paziņojumā ir raksturota pašreizējā situācija e–iepirkuma un e–rēķinu ieviešanā visā ES un ir norādīts, kurās jomās nepieciešami pasākumi, lai panāktu pāreju uz pilnīgi elektronisku iepirkumu.

  • E–rēķinu izmantošana publiskajā iepirkumā jāizvirza par noteikumu, nevis jāpieļauj kā izņēmums.

  • Jāturpina standartizācija.

  • Jāizstrādā valstu stratēģijas attiecībā uz pilnīgi datorizētu iepirkumu.

  • Jāizplata paraugprakses piemēri.

Paziņojums noderēs par pamatu iespējamām turpmākām iniciatīvām par publiskā iepirkuma procesa tālāku digitalizāciju.

Pamatinformācija

Eiropas digitalizācijas programma, kas ir viena no “ES 2020” stratēģijas balstiem, nosaka e–pārvaldi un digitālu vienoto tirgu par modernas un konkurētspējīgas ES ekonomikas svarīgākajiem elementiem. Saistībā ar to Komisija ir ieguldījusi lielu darbu, lai datorizētu publisko iepirkumu ES. Uzlabojot publiskā iepirkuma tiesisko regulējumu (IP/11/1580), 2011. gada beigās Komisija ierosināja ES dalībvalstīs noteikt par obligātu elektroniskās paziņošanas sistēmu, elektronisko piekļuvi iepirkuma dokumentiem un elektroniskās iesniegšanas fāzes. Sarunas par šo publiskā iepirkuma noteikumu pārskatīšanu jau tuvojas noslēgumam.

Minētajam priekšlikumam 2012. gada aprīlī sekoja paziņojums “E–iepirkuma stratēģija” (IP/12/389) par to, kā pāriet uz elektronisko iepirkumu. 2010. gadā Komisija publicēja paziņojumu “Elektronisko rēķinu izmantošana kā ieguvums Eiropai”, kurā tā mudināja dalībvalstis ieviest e–rēķinus un risināt problēmas, kas rodas tāpēc, ka starp tagadējām e–rēķinu sagatavošanas sistēmām nav sadarbspējas. Paziņojumā ir aicināts panākt, lai līdz 2020. gadam elektroniskie rēķini kļūtu par standarta rēķinu sagatavošanas metodi. 2012. gadā Eiropadome aicināja sekmēt e–rēķinu izmantošanu, un Eiropas Parlaments aicināja līdz 2016. gadam to noteikt par obligātu publiskajā iepirkumā. Ņemot vērā šos aicinājumus un potenciālos ieguvumus, 2012. gada oktobrī II vienotā tirgus aktā (IP/12/1054) divpadsmit svarīgāko pasākumu vidū ir minēts priekšlikums publiskajā iepirkumā izmantot e–rēķinus.

Publiskā iepirkuma pārvaldībai ir galvenā nozīme tagadējās fiskālās konsolidācijas kontekstā. Tā kā publiskā sektora izdevumi par precēm, būvdarbiem un pakalpojumiem veido 19 % no ES IKP, tos labāk pārvaldot, var būtiski uzlabot šo izdevumu kopējo lietderību. Efektīva valstu pārvalde ir nozīmīgs ES ekonomikas konkurētspējas aspekts. Publiskās pārvaldes modernizācija bija minēta kā viena no piecām prioritātēm Komisijas 2012. un 2013. gada izaugsmes pētījumos. Publiskā iepirkuma reforma, valstu pārvaldes digitalizācija, administratīvā sloga samazināšana un pārredzamības uzlabošana ir faktori, kas nosaka izaugsmi.

Pārejot uz pilnīgi datorizētu iepirkumu, var panākt ne tikai to. Var arī radīt būtiskus ietaupījumus un atvieglot dzīvi tirgus dalībniekiem, sekmēt inovāciju un palīdzēt strukturāli pārdomāt atsevišķas valsts pārvaldes jomas. Tā var arīdzan atvieglot MVU dalību publiskajā iepirkumā, samazinot administratīvo slogu, uzlabojot uzņēmējdarbības iespēju pārredzamību un samazinot dalības izmaksas.

Turpmākie pasākumi

Komisijas priekšlikums par elektroniskajiem rēķiniem tiks pārsūtīts Ministru padomei un Eiropas Parlamentam pieņemšanai.

Sk. arī MEMO/13/614

Plašāka informācija par ES publiskā iepirkuma politiku:

http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/index_en.htm

http://ec.europa.eu/internal_market/payments/einvoicing/index_en.htm

Kontaktpersonas:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)


Side Bar