Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. birželio 26 d.

E. sąskaitų faktūrų naudojimas vykdant viešuosius pirkimus – dar vienas žingsnis visiškai elektroninių viešųjų pirkimų ir e. valdžios Europoje link

Šiandien Europos Komisija pasiūlė Direktyvos dėl elektroninių sąskaitų faktūrų naudojimo vykdant viešuosius pirkimus projektą ir komunikatą, kuriame išdėstė savo visiško viešųjų pirkimų proceso suskaitmeninimo (vadinamųjų visiškai elektroninių viešųjų pirkimų) viziją.

E. sąskaitų faktūrų naudojimas – svarbus žingsnis elektroninio Europos viešojo administravimo (e. valdžios) link. Tai vienas iš Skaitmeninės darbotvarkės prioritetų, naudingas tiek ekonomikos, tiek aplinkos požiūriu. Komisijos vertinimu, jei vykdant viešuosius pirkimus visoje ES būtų naudojamos e. sąskaitos faktūros, būtų galima sutaupyti iki 2,3 mlrd. EUR.

Už vidaus rinką ir paslaugas atsakingas Komisijos narys Michelis Barnier sakė: „Užtikrinti, kad ES viešojo administravimo institucijos būtų šiuolaikiškos ir efektyvios – vienas iš Europos Komisijos prioritetų. Perėjus prie e. viešųjų pirkimų, visų pirma e. sąskaitų faktūrų, būtų galima daug sutaupyti ir palengvinti gyvenimą tiek valdžios institucijoms, tiek tūkstančiams vidaus rinkoje dalyvaujančių įmonių. Popierines sąskaitas faktūras pakeitus vien elektroninėmis, sąskaitos faktūros gavimo išlaidos gali sumažėti nuo 30–50 EUR iki 1 EUR. Dabartinėmis ekonominėmis aplinkybėmis tai gera ir naudinga galimybė sutaupyti. Pagrindinį vaidmenį skatinant šių sistemų diegimą turėtų atlikti viešasis sektorius, kurio išlaidos didžiausios ES.”

Pagrindiniai iniciatyvų aspektai

E. sąskaitų faktūrų naudojimas

Direktyvos dėl elektroninių sąskaitų faktūrų naudojimo vykdant viešuosius pirkimus projekte siūloma nustatyti Europos e. sąskaitų faktūrų standartą, kurį taikant turėtų padidėti atskirų (daugiausia nacionalinių) e. sąskaitų faktūrų sistemų sąveikumas.

Direktyva siekiama panaikinti teisinį netikrumą, per didelį sudėtingumą ir papildomas veiklos sąnaudas ekonominės veiklos vykdytojams, kurie įvairiose valstybėse narėse dabar naudoja skirtingas elektronines sąskaitas faktūras. Ji taip pat padėtų paskatinti plačiau naudoti e. sąskaitas faktūras Europoje, nes šiuo metu jų naudojama labai mažai: e. sąskaitos faktūros sudaro tik 4–15 proc. visų sąskaitų.

Visiškai elektroniniai viešieji pirkimai

Komunikate dėl visiškai elektroninių viešųjų pirkimų Direktyvos dėl elektroninių sąskaitų faktūrų naudojimo vykdant viešuosius pirkimus projektas susiejamas su platesniu kontekstu ir pateikiama Komisijos viešųjų pirkimų proceso skaitmeninimo vizija. Jame apibūdinama dabartinė e. viešųjų pirkimų ir e. sąskaitų faktūrų sistemų įgyvendinimo visoje ES padėtis ir nustatomi veiksmai, kurių reikėtų imtis siekiant pereiti prie visiškai elektroninių viešųjų pirkimų:

  • užtikrinti, kad e. sąskaitų faktūrų naudojimas vykdant viešuosius pirkimus būtų taisyklė, o ne išimtis;

  • tęsti standartizavimo darbą;

  • rengti nacionalines visiškai elektroninių viešųjų pirkimų strategijas;

  • dalytis gerąja patirtimi.

Šis komunikatas bus pagrindas imtis tolesnių viešojo pirkimo proceso skaitmeninimo iniciatyvų.

Pagrindiniai faktai

Europos skaitmeninėje darbotvarkėje, kuri yra vienas iš pagrindinių strategijos „Europa 2020” ramsčių, nustatyta, kad e. valdžia ir skaitmeninė bendroji rinka yra esminiai modernios ir konkurencingos ES ekonomikos elementai. Atsižvelgdama į šias aplinkybes, Komisija dėjo daug pastangų, kad Europos Sąjungoje būtų įdiegta elektroninių viešųjų pirkimų sistema. 2011 m. pabaigoje Komisija, teikdama siūlymus modernizuoti viešųjų pirkimų teisinę sistemą (IP/11/1580), pasiūlė nustatyti, kad e. pranešimo, e. prieigos prie pirkimo dokumentų ir e. pasiūlymų pateikimo etapai būtų privalomi visoje ES. Šiuo metu derybos dėl tos viešųjų pirkimų taisyklių peržiūros artėja prie pabaigos.

2012 m. balandžio mėn. Komisija pateikė komunikatą „Elektroninių viešųjų pirkimų strategija” (IP/12/389), kuriame išdėstyta perėjimo prie e. viešųjų pirkimų strategija. 2010 m. Komisija paskelbė komunikatą „Europos naudojimasis elektroninių sąskaitų faktūrų išrašymo privalumais” ir paragino valstybes nares priimti e. sąskaitas faktūras ir spręsti problemas, kylančias dėl esamų e. sąskaitų faktūrų sistemų sąveikumo stokos. Komunikate raginta užtikrinti, kad „e. sąskaitų faktūrų išrašymas iki 2020 m. taptų dažniausiai naudojamu sąskaitų išrašymo metodu Europoje”. 2012 m. Europos Vadovų Taryba paprašė imtis priemonių e. sąskaitų faktūrų naudojimui skatinti, o Europos Parlamentas paragino nustatyti privalomą reikalavimą nuo 2016 m. vykdant viešuosius pirkimus naudoti e. sąskaitas faktūras. Atsižvelgiant į šiuos raginimus ir numatomą naudą, 2012 m. spalio mėn. II bendrosios rinkos akte (IP/12/1054) pasiūlymas dėl e. sąskaitų faktūrų naudojimo vykdant viešuosius pirkimus nurodytas kaip vienas iš dvylikos pagrindinių veiksmų.

Dabartinėmis fiskalinio konsolidavimo aplinkybėmis viešųjų pirkimų valdymas yra labai svarbus. Viešosios išlaidos prekėms, darbams ir paslaugoms sudaro 19 proc. ES BVP, todėl efektyviau jas valdant būtų galima gerokai padidinti bendrą viešųjų išlaidų efektyvumą. Efektyvus viešasis administravimas – esminis ES ekonomikos konkurencingumo elementas. Viešojo administravimo modernizavimas įvardytas kaip vienas iš penkių 2012 ir 2013 m. Komisijos metinės augimo apžvalgos prioritetų. Viešųjų pirkimų reforma, viešojo administravimo skaitmeninimas, administracinės naštos mažinimas ir didesnis skaidrumas yra augimo skatinimo veiksniai.

Perėjus prie visiškai elektroninių viešųjų pirkimų nauda būtų dar didesnė: be jau minėtų privalumų, atsirastų galimybė rinkos dalyviams sutaupyti daug lėšų, supaprastinti jiems taikomus reikalavimus, sudaryti geresnes sąlygas inovacijoms ir inicijuoti struktūrines tam tikrų viešojo administravimo sričių reformas. Tai taip pat paskatintų MVĮ dalyvauti viešuosiuose pirkimuose, nes sumažėtų administracinė našta, padidėtų verslo galimybių skaidrumas ir sumažėtų dalyvavimo išlaidos.

Tolesni veiksmai

Komisijos pasiūlymas dėl e. sąskaitų faktūrų bus perduotas Ministrų Tarybai ir Europos Parlamentui.

Taip pat žr. MEMO/13/614

Daugiau informacijos apie ES viešųjų pirkimų politiką:

http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/index_en.htm

http://ec.europa.eu/internal_market/payments/einvoicing/index_en.htm

Asmenys ryšiams:

Chantal Hughes, tel. +32 2 296 44 50

Carmel Dunne, tel. +32 2 299 88 94

Audrey Augier, tel. +32 2 297 16 07


Side Bar