Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 26. kesäkuuta 2013

Sähköinen laskutus julkisissa hankinnoissa: täysin sähköisten hankintojen ja sähköisen hallinnon kehitystyö etenee

Euroopan komissio on esittänyt tänään ehdotuksen julkisten hankintojen sähköistä laskutusta koskevaksi direktiiviksi. Ehdotukseen liittyy tiedonanto, jossa tarkastellaan julkisen hankintamenettelyn täysimittaista digitalisointia eli täysin sähköisiä hankintoja.

Sähköinen laskutus on tärkeä vaihe, kun Eurooppaan kehitetään paperitonta julkishallintoa (sähköistä hallintoa), joka on yksi Euroopan digitaalistrategian prioriteeteista. Sähköisen laskutuksen myötä on mahdollista saada merkittäviä taloudellisia ja ympäristöön liittyviä hyötyjä. Komission arvioiden mukaan EU:n alueella on mahdollista saada jopa 2,3 miljardin euron säästöt, kun julkisissa hankinnoissa otetaan käyttöön sähköinen laskutus.

Sisämarkkinoista ja palveluista vastaavan komissaarin Michel Barnier’n mukaan Euroopan komissio on asettanut ensisijaiseksi tavoitteeksi varmistaa, että julkishallinnot ovat EU:ssa nykyaikaisia ja tehokkaita. ”Sähköisiin hankintoihin ja varsinkin sähköiseen laskutukseen siirtyminen voi tuoda merkittäviä säästöjä ja helpottaa niin hallinnon kuin tuhansien sisämarkkinoilla toimivien yritysten toimintaa. Kun luovutaan paperilaskuista ja siirrytään täysin sähköiseen laskutukseen, on mahdollista pienentää laskun vastaanottamiskustannuksia 30–50 eurosta yhteen euroon. Nykyisessä taloustilanteessa tällaiset säästöt ovat tervetulleita. Ennen kaikkea julkisen sektorin olisi suurimpana rahankäyttäjänä edistettävä sähköisten hankintojen ja sähköisen laskutuksen käyttöönottoa.”

Aloitteen keskeiset tekijät:

Sähköinen laskutus

Nyt ehdotetun julkisten hankintojen sähköistä laskutusta koskevan direktiivin mukaan olisi laadittava sähköistä laskutusta koskeva eurooppalainen standardi, jonka avulla on tarkoitus parantaa erilaisten – lähinnä kansallisten – sähköisen laskutuksen järjestelmien yhteentoimivuutta.

Tavoitteena on poistaa oikeudellista epävarmuutta, kohtuuttomia vaikeuksia ja uusia toiminnallisia kustannuksia talouden toimijoilta, jotka nykyisin joutuvat käyttämään erilaisia sähköisiä laskuja jäsenvaltiosta riippuen. Aloitteella vauhditetaan sähköisen laskutuksen käyttöönottoa Euroopassa, sillä nykyisin sähköisen laskutuksen osuus on vain 4–15 prosenttia kaikista lähetetyistä ja vastaanotetuista laskuista.

Täysin sähköiset hankinnat

Täysin sähköisiä hankintoja käsittelevässä tiedonannossa taustoitetaan laajemmin nyt esitettävää julkisten hankintojen sähköistä laskutusta koskevaa direktiiviehdotusta. Tiedonannossa selostetaan komission näkemyksiä julkisen hankintamenettelyn digitalisoinnista. Siinä esitetään EU:n laajuinen tilannekatsaus sähköisiin hankintoihin ja sähköiseen laskutukseen ja yksilöidään ne osa-alueet, joilla siirtymistä kokonaan sähköisiin hankintamenettelyihin olisi edistettävä seuraavin toimin:

  • yleistetään sähköisen laskutuksen käyttöä julkisissa hankinnoissa

  • viedään eteenpäin standardointityötä

  • laaditaan täysin sähköisiä hankintoja tukevia kansallisia strategioita

  • jaetaan parhaita toimintamalleja.

Tiedonanto on lähtökohta mahdollisille tuleville aloitteille, joissa käsitellään julkisen hankintamenettelyn digitalisoinnin kehittämistä.

Tausta:

Euroopan digitaalistrategia kuuluu Eurooppa 2020 -strategian pilareihin. Siinä korostetaan, että sähköinen hallinto ja digitaaliset sisämarkkinat ovat keskeisiä tekijöitä nykyaikaisen ja kilpailukykyisen EU:n talouden kannalta. Komissio on tältä pohjalta toteuttanut merkittäviä toimenpiteitä julkisten hankintojen digitalisoimiseksi EU:ssa. Kun vuoden 2011 lopussa esitettiin uudistuksia julkisten hankintojen sääntelykehykseen (IP/11/1580), komissio ehdotti sähköisten ilmoitusten, hankinta-asiakirjojen sähköisen saatavuuden ja tarjousten sähköisen toimittamisen muuttamista pakolliseksi EU:ssa. Tämän julkisten hankintojen sääntelytarkistuksen tiimoilta käytävät neuvottelut ovat loppusuoralla.

Huhtikuussa 2012 hyväksytyssä tiedonannossa ”Sähköisiä hankintoja koskeva strategia” (IP/12/389) määritettiin strategia, jonka tavoitteena on siirtyminen sähköisten hankintamenettelyjen käyttöön. Vuonna 2010 julkaistussa tiedonannossa ”Sähköisen laskutuksen etujen hyödyntäminen Euroopassa” komissio kehotti jäsenvaltioita ottamaan käyttöön sähköisen laskutuksen ja ratkaisemaan ongelmat, joita olemassa olevien sähköisen laskutuksen järjestelmien puutteellinen yhteentoimivuus aiheuttaa. Tiedonannolla pyrittiin siihen, että sähköisestä laskutuksesta tulee vakiomuotoinen laskutusmenetelmä vuoteen 2020 mennessä. Vuonna 2012 Eurooppa-neuvosto kehotti toteuttamaan sähköistä laskutusta edistäviä toimenpiteitä, ja Euroopan parlamentti esitti, että sähköisestä laskutuksesta tulisi pakollista julkisissa hankinnoissa vuoteen 2016 mennessä. Ottaen huomioon nämä kehotukset ja niistä koituvat hyödyt annettiin lokakuussa 2012 toinen sisämarkkinoiden toimenpidepaketti (IP/12/1054). Ehdotus julkisten hankintojen sähköisestä laskutuksesta oli yksi pakettiin kuuluvista kahdestatoista avaintoimesta.

Julkisten hankintojen hallinnointi on erittäin tärkeää nykyisinä julkisen talouden vakauttamisen aikoina. Tavaroihin, urakoihin ja palveluihin osoitetut julkiset menot ovat 19 prosenttia EU:n BKT:stä, joten hallinnointia tehostamalla voidaan huomattavasti kohentaa julkisten menojen kustannustehokkuutta. Tehokas julkishallinto on avaintekijä EU:n talouden kilpailukyvyn kannalta. Julkishallinnon uudistaminen on yksi viidestä prioriteetista, jotka mainittiin komission vuotuisessa kasvuselvityksessä vuonna 2012 ja 2013. Julkisten hankintojen uudistaminen, julkishallinnon digitalisointi, hallinnollisen taakan vähentäminen ja avoimuuden lisääminen ovat kaikki kasvua edistäviä tekijöitä.

Siirtyminen täysin sähköisiin hankintamenettelyihin tuo monenlaisia hyötyjä: se voi muun muassa johtaa markkinoiden toimijoiden kannalta merkittäviin säästöihin ja yksinkertaistamiseen, edistää innovointia ja virittää rakenteiden uudelleenajattelua tietyillä julkishallinnon lohkoilla. Lisäksi se voi helpottaa pienten ja keskisuurten yritysten osallistumista julkisiin hankintoihin karsimalla hallinnollista taakkaa, lisäämällä liiketoimintamahdollisuuksien läpinäkyvyyttä ja alentamalla osallistumisen kustannuksia.

Seuraavat vaiheet

Sähköistä laskutusta käsittelevä komission ehdotus toimitetaan ministerineuvostolle ja Euroopan parlamentille hyväksyttäväksi.

Ks. myös MEMO/13/614

Lisätietoja julkisia hankintoja koskevasta EU-politiikasta:

http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/index_en.htm

http://ec.europa.eu/internal_market/payments/einvoicing/index_en.htm

Yhteyshenkilöt:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)


Side Bar