Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 26. juuni 2013

E-arveldamine riigihangetes: samm lähemale täielikult elektroonilistele riigihangetele ja e-valitsusele Euroopas

Euroopa Komisjon tegi täna ettepaneku direktiivi eelnõu kohta, mis käsitleb elektrooniliste arvete esitamist riigihangete puhul. Ettepanekule on lisatud teatis, milles komisjon esitab oma visiooni riigihankemenetluse täieliku digiteerimise, nn täielikult elektrooniliste riigihangete kohta.

E-arveldamine on oluline samm teel paberivaba avaliku halduse (e-valitsuse) suunas Euroopas. See on üks Euroopa digitaalse tegevuskava prioriteete. Samuti peidab see endas märkimisväärset kasupotentsiaali nii majanduslikust kui ka keskkondlikust seisukohast. Komisjoni hinnangul annaks e-arveldamise kasutuselevõtt riigihangetes ELis kokkuhoiuks kokku kuni 2,3 miljardit eurot.

Siseturu ja teenuste volinik Michel Barnier sõnul on modernse ja tõhusa avaliku halduse tagamine ELis Euroopa Komisjoni prioriteet. „E-riigihangetele ja eelkõige e-arveldamisele üle minnes võime saavutada märkimisväärse kokkuhoiu ja muuta elu kergemaks nii valitsuse kui ka tuhandete siseturul tegutsevatele ettevõtjate jaoks. Loobudes paberarvetest ja võttes kasutusele täielikult elektroonilise arveldamise, on võimalik vähendada arvete saamisega seotud kulusid 30–50 eurolt ühele eurole. See on praeguses majanduslikus olukorras teretulnud ja vajalik kokkuhoid. Avalik sektor on ELis suurim kulutaja ja peaks seepärast etendama siinkohal juhtivat rolli,” lisas volinik.

Algatuse põhiideed

E-arveldamine

Direktiivi eelnõus elektrooniliste arvete esitamise kohta riigihangete puhul tehakse ettepanek luua e-arveldamist käsitlev Euroopa standard, mis peaks parandama koostalitlusvõimet erinevate, peamiselt liikmesriikide e-arveldamise süsteemide vahel.

Selle eesmärk on kõrvaldada õiguslik ebakindlus, liigne keerukus ja täiendavad tegevuskulud ettevõtjate jaoks, kes on praegu sunnitud kasutama eri liikmesriikides erinevaid e-arveid. See aitab ka e-arvete laiemat kasutuselevõttu Euroopas. Praegu on see väga kesine, moodustades kõigist saadetud ja saadud arvetest üksnes 4–15%.

Täielikult elektroonilised riigihanked

Täielikult elektroonilisi riigihankeid käsitlev teatis asetab direktiivi eelnõu elektrooniliste arvete esitamise kohta riigihangete puhul laiemasse konteksti. Teatises esitatakse komisjoni visioon riigihankemenetluse digiteerimisest. Selles fikseeritakse praegune olukord e-riigihangetes ja e-arveldamises kogu ELis ning valdkonnad, kus tuleb võtta täielikult elektroonilistele riigihangetele üleminekuks järgmised meetmed:

  • muuta e-arveldamine riigihangete puhul pigem reegliks kui erandiks;

  • alustada standardimisega;

  • töötada välja täielikult elektrooniliste riigihangete riiklikud strateegiad;

  • jagada head tava.

Teatis on aluseks võimalikele tulevastele algatustele riigihankemenetluse digiteerimisel.

Taustteave

Euroopa digitaalne tegevuskava on strateegia „Euroopa 2020” üks sammastest. E-valitsust ja digitaalset ühtset turgu nähakse selles modernse ja konkurentsivõimelise ELi majanduse olulise elemendina. Tegevuskava raames on komisjon ELi riigihangete digiteerimise nimel palju pingutanud. Riigihangete ajakohastamise õigusraamistiku (IP/11/1580) osana tegi komisjon 2011. aasta lõpus ettepaneku muuta e-teated, hankedokumentidele elektroonilise juurdepääsu ja dokumentide elektroonilise esitamise etapid kohustuslikuks kogu ELis. Läbirääkimised kõnealuse riigihanke eeskirjade läbivaatamise üle on lõppjärgus.

Seejärel esitati 2012. aasta aprillis teatis „E-hangete strateegia” (IP/12/389), milles on esitatud strateegia e-hangetele üleminekuks. 2010. aastal avaldas komisjon teatise pealkirjaga „Elektrooniliste arvete eeliste ärakasutamine Euroopa hüvanguks”, milles kutsuti liikmesriike kasutama e-arveid ja lahendama probleemid, mis tulenevad koostalitlusvõime puudumisest olemasolevate e-arveldamise süsteemide vahel. Teatises kutsuti üles tegutsema selle nimel, et „2020. aastaks kasutataks Euroopas peamiselt e-arveid.” 2012. aastal kutsus Euroopa Ülemkogu võtma meetmeid e-arveldamise edendamiseks ning Euroopa Parlament muutma selle kasutamise riigihangete puhul kohustuslikuks 2016. aastaks. Võttes arvesse neid üleskutseid ja e-maailmast tulenevat kasu, avaldati 2012. aasta oktoobris ühtse turu akt II (IP/12/1054). E-arveldamise kasutamine riigihangetes oli üks sellesse algatusse kuuluvast kaheteistkümnest põhimeetmest.

Riigihangete haldamine on praeguse eelarve konsolideerimise kontekstis äärmiselt oluline. Avaliku sektori kulutused kaupade, tööde ja teenuste peale moodustavad ELi SKPst 19%. Nende kulutuste tõhusama haldamise teel on võimalik oluliselt kaasa aidata avaliku sektori kulutuste tõhusamale haldamisele tervikuna. Tõhus avalik haldus on ELi majanduse konkurentsivõime seisukohast oluline. Komisjoni 2012. ja 2013. aasta majanduskasvu analüüsis on avaliku halduse ajakohastamine määratletud ühe prioriteedina viie seast. Riigihangete reform, avaliku halduse digiteerimine, halduskoormuse vähendamine ja suurem läbipaistvus aitavad kõik kaasa majanduskasvule.

Üleminek täielikult elektroonilistele riigihangetele peidab endas mitmesuguseid eeliseid: see võib muu hulgas kaasa tuua kokkuhoiu ja lihtsustumise turuosaliste jaoks, soodustada innovatsiooni ja teatavate avaliku halduse valdkondade struktuuri ümberplaneerimist. Samuti võib see hõlbustada VKEde osalemist riigihangetes, vähendades halduskoormust, suurendades läbipaistvust ärivõimaluste osas ning vähendades osalemiskulusid.

Edasised sammud

Komisjoni ettepanek e-arveldamise kohta edastatakse nõukogule ja Euroopa Parlamendile vastuvõtmiseks.

Vt ka MEMO/13/614

Lisateave ELi riigihankepoliitika kohta:

http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/index_en.htm

http://ec.europa.eu/internal_market/payments/einvoicing/index_en.htm

Kontaktisikud:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)


Side Bar