Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel, 26. června 2013

Elektronické fakturace v oblasti veřejných zakázek: další krok k ucelenému elektronickému zadávání veřejných zakázek a elektronické veřejné správě v Evropě

Evropská komise dnes předložila návrh směrnice o elektronické fakturaci při zadávání veřejných zakázek, spolu se sdělením, ve kterém představila svoji vizi úplné digitalizace procesu zadávání veřejných zakázek, tzv. „uceleného elektronického zadávání veřejných zakázek“.

Elektronická fakturace je důležitým krokem k „bezpapírové“ elektronické veřejné správě (e-government) v Evropě — jedné z priorit Digitální agendy — a skýtá možnost výrazných výhod pro hospodářství i pro životní prostředí. Komise odhaduje, že by přijetí elektronické fakturace při zadávání veřejných zakázek v celé EU mohlo přinést úspory ve výši 2,3 miliardy EUR.

Komisař pro vnitřní trh a služby Michel Barnier uvedl: „Prioritou Evropské komise je zajistit, aby fungování orgánů veřejné správy v EU bylo moderní a účinné. Přechod na elektronický způsob zadávání veřejných zakázek, a zejména na elektronickou fakturaci, může přinést významné úspory a usnadnit život jak vládám, tak tisícům podniků, které působí na vnitřním trhu. Přechod od „papírové“ k plně automatizované fakturaci může snížit náklady na vystavení faktury z 30–50 EUR na 1 EURO. V současné hospodářské situaci jsou to dobré a užitečné úspory. Veřejný sektor by měl jako sektor s největšími výdaji v rámci EU sehrát hlavní roli při stimulaci přijetí těchto opatření.“

Klíčové prvky iniciativy:

Elektronická fakturace

Návrh směrnice o elektronické fakturaci při zadávání veřejných zakázek navrhuje zřízení evropské normy pro elektronickou fakturaci, která by měla zlepšit interoperabilitu mezi různými, především vnitrostátními, systémy elektronické fakturace.

Jeho cílem je odstranit právní nejistotu, nadměrnou složitost a dodatečné provozní náklady pro hospodářské subjekty, které v současnosti musí používat v různých členských státech různé elektronické faktury. Rovněž podpoří zavádění elektronické fakturace, jejíž používání prozatím není v Evropě příliš rozšířené – elektronické faktury tvoří pouze 4–15 % celkového počtu vystavených faktur.

Ucelené zadávání veřejných zakázek

Sdělení o uceleném elektronickém zadávání veřejných zakázek klade návrh směrnice o elektronické fakturace při zadávání veřejných zakázek do širšího kontextu a představuje vizi Komise ohledně digitalizace procesu veřejných zakázek. Popisuje současný stav provádění elektronického zadávání veřejných zakázek a elektronické fakturace v celé EU a stanoví oblasti, ve kterých by měly být podniknuty kroky k dosažení přechodu na ucelené elektronické zadávání veřejných zakázek:

  • uplatňování elektronické fakturace při veřejných zakázkách jako pravidla spíše než jako výjimky;

  • rozvoj procesu standardizace;

  • vytvoření národních strategií pro ucelené zadávání veřejných zakázek;

  • sdílení osvědčených postupů.

Sdělení poslouží jako základ pro možné budoucí návrhy další digitalizace procesu zadávání veřejných zakázek.

Souvislosti:

Digitální agenda pro Evropu, jeden z pilířů strategie EU 2020, vymezuje elektronickou veřejnou správu (e-government) a jednotný digitální trh jako klíčové prvky moderního a konkurenceschopného hospodářství EU. V tomto rámci se Komise zavázala vyvinout nemalé úsilí, pokud jde o digitalizaci veřejných zakázek v EU. Na konci roku 2011 v rámci modernizace právního rámce v oblasti zadávání veřejných zakázek (IP/11/1580) navrhla zavést povinnost elektronického oznámení, elektronického přístupu k zadávací dokumentaci a elektronického podání v celé EU. Jednání o tomto přezkumu pravidel pro zadávání veřejných zakázek jsou v závěrečné fázi.

V dubnu 2012 následovalo sdělení „Strategie pro elektronické zadávání veřejných zakázek“ (IP/12/389), které vytyčilo strategii pro přechod na elektronické zadávání veřejných zakázek. V roce 2010 zveřejnila Komise sdělení s názvem „Dosažení přínosů elektronické fakturace pro Evropu“, v němž vyzvala členské státy k přijetí elektronické fakturace a k řešení problémů, které jsou důsledkem nedostatečné interoperability mezi stávajícími systémy elektronické fakturace. Sdělení vyzvalo k přijetí „elektronické fakturace jako standardní metody fakturace do roku 2020“. V roce 2012 vyzvala Evropská rada k přijetí opatření na podporu elektronické fakturace a Evropský parlament vyzval k jejímu povinnému zavedení v rámci zadávání veřejných zakázek do roku 2016. V důsledku těchto výzev a z nich plynoucích výhod určil v říjnu 2012 Akt o jednotném trhu II (IP/12/1054) návrh týkající se elektronické fakturace v oblasti zadávání veřejných zakázek jako jedno z dvanácti klíčových opatření.

Řízení zadávání veřejných zakázek je v současné situaci fiskální konsolidace nesmírně důležité. Veřejné výdaje na zboží, stavební práce a služby představují 19 % HDP EU, a proto může jejich účinnější správa významně přispět ke zlepšení celkové účinnosti veřejných výdajů. Účinná veřejná správa je klíčovým prvkem konkurenceschopnosti hospodářství EU. Modernizace veřejné správy byla označena za jednu z pěti priorit v rámci roční analýzy růstu vypracované Komisí v roce 2012 a v roce 2013. Reforma zadávání veřejných zakázek, digitalizace veřejné správy, snížení administrativní zátěže a větší transparentnost, to vše jsou předpoklady růstu.

Přechod na ucelené elektronické zadávání veřejných zakázek může přinést všechny tyto výhody a více: může vést k významným úsporám a zjednodušení pro účastníky trhu, usnadnit inovace a nastartovat strukturální přeměnu některých oblastí veřejné správy. Může rovněž zjednodušit účast malých a středních podniků na veřejných zakázkách a snížit administrativní zátěž zvýšením transparentnosti obchodních příležitostí a snížením nákladů.

Další kroky

Návrh Komise týkající se elektronické fakturace bude předán Radě ministrů a Evropskému parlamentu ke schválení.

Viz také MEMO/13/614

Další informace o politice EU v oblasti zadávání veřejných zakázek:

http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/index_en.htm

http://ec.europa.eu/internal_market/payments/einvoicing/index_en.htm

Kontaktní osoby:

Chantal Hughes (+322 2964450)

Carmel Dunne (+322 2998894)

Audrey Augier (+322 2971607)


Side Bar